Lärande gymnastik

Träningen

  • Lärande gymnastik är en fas då utövarna lär sig att träna.
  • Tydligare inriktning mot inlärning och utveckling av gymnastikspecifika liksom generella idrottsliga färdigheter.

Ledaren

  • Fortsatt viktigt att ledaren förser utövarna med spännande och individuella utmaningar. Individuella prestationsmål är viktigare än resultatmål.

Tävling

  • Att tävla är inte i fokus, tävlingar förekommer men då med för stadiet utformade tävlingsformer och tävlingsregler.

Att tänka på

  • Det allsidiga idrottandet fortsätter; utövande av flera olika idrotter eller gymnastikaktiviteter uppmuntras.

Tre korta frågor att reflektera kring

  • Vad säger detta stadie er?
  • Vilka tankar och funderingar väcks?
  • Hur ser verksamheten ut i er förening i relation till stadiet?