Hur kan vi arbeta med utvecklingsmodellen?

Genom detta material får ni stöd att arbeta med utvecklingsmodellen i er förening. I avsnitten om stadier och nyckelfaktorer finns tillhörande diskussionsunderlag och korta reflektionsfrågor. Under handlingsplan finns en framtagen mall för er att använda i arbetet att gå från diskussion till handling.

Genom detta material får ni stöd att arbeta med utvecklingsmodellen i er förening

Förslag på tillvägagångssätt
Arbetet kan exempelvis göras under en arbetshelg med styrelsen, alternativt under ett styrelse- eller föreningsmöte. Att arbeta med utvecklingsmodellen kan också med fördel göras i samarbetet med SISU-idrottsutbildarna. Då ni med deras stöd får vägledning i att reflektera, samtala och utveckla er verksamhet. SISU är viktig resurs som finns till för föreningar.

Exakt hur ni väljer att lägga upp arbetet är upp till er. Men förslagsvis börjar ni med att välja ut ett eller flera områden, relaterat till utvecklingsmodellens stadier och nyckelfaktorer, som ni vill arbeta med. Är ni osäkra på hur ni ska starta så börja med att titta på filmerna som beskriver stadier och nyckelfaktorer och läs igenom diskussionsunderlagen, det kan få igång tankar och idéer på vad ni vill fokusera på.

Materialets huvudavsnitt
Utvecklingsmodellen ger en introduktion till Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell, dess stadier och nyckelfaktorer.

Stadier ger en djupare inblick i och förståelse för utvecklingsmodellens åtta stadier. Här får ni också möjlighet att reflektera och diskutera kring respektive stadie i förhållande till er verksamhet.

Nyckelfaktorer ger en djupare inblick i och förståelse för utvecklingsmodellens tio nyckelfaktorer. Här får ni också möjlighet att reflektera och diskutera kring respektive nyckelfaktor i förhållande till er verksamhet.

Handlingsplan ger förslag på hur ni kan skapa en handlingsplan för att komma vidare i ert utvecklingsarbete.

Mer stöd ger tips på ytterligare stöd som går att få inom områden som kan vara aktuella för er förening. Till exempel rörande anläggning, ekonomi och Svensk Gymnastiks uppförandekod. Här finns även kontaktuppgifter till Gymnastikförbundet och SISU Idrottsutbildarna.