Fotboll för alla

Visionen för svensk fotboll är att fotboll ska spelas av alla överallt. För att vara tillgänglig och attraktiv för alla behöver fotbollen anpassas efter utövarnas motiv till att spela fotboll och vara öppen för alla grupper i samhället på alla ställen i landet. Riktlinjen baseras på barnkonventionen och svensk fotbolls mål och strategier.

Riktlinjens innebörd

 • Fotboll är en inkluderande idrott där alla är välkomna.
 • Fotboll tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna och alla har ett ansvar för att varken begränsa eller kränka varandra.
 • Alla får vara med på lika villkor oavsett sin fotbollsmässiga utveckling.
 • I barnfotbollen varieras gruppsammansättningen där spelare med varierande fotbollsmässig utveckling blandas.
 • Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse. 

Bakgrund till riktlinjen

Utmaningarna för att leva upp till riktlinjen fotboll för alla kan sammanfattas i två övergripande områden:

   1. Vara tillgänglig för alla.
   2. Vara attraktiv för alla.

Tillgänglig för alla

Fotbollen är idag den enda idrott som har föreningar i alla Sveriges kommuner. Det innebär däremot inte att fotbollen per automatik är tillgänglig för alla. I vissa delar av landet kan det till exempel saknas verksamhet för vissa grupper baserat på ålder, kön eller funktionsvariation. Det kan även finnas individer som inte känner till föreningarnas verksamhet eller begränsas av ekonomiska orsaker. 

Dessutom kan det finnas grupper i samhället som inte känner sig välkomna i fotbollen. Därför behöver alla föreningar jobba med sin värdegrund och hur man uppträder mot varandra. Detta är en del i att uppfylla artikel 2 i barnkonventionen som är handlar om att alla barn har samma rättigheter och värde. Hänsyn behöver därmed även tas till följande sju diskrimineringsgrunder (enligt svensk lag):

 • Kön
 • Ålder
 • Sexuell läggning
 • Könsöverskridande identitet
 • Etnisk tillhörighet
 • Trosuppfattning
 • Funktionsvariation

Attraktiv för alla

Nästa utmaning är att göra fotbollen attraktiv för alla. Bland barn är kompisar ett av de vanligaste motiven till att spela fotboll. Därför bör verksamheten prioritera att barnen både får vara med sina kompisar och träffa nya kompisar. En del i att uppnå detta är att variera gruppsammansättningen så att olika spelare är med varandra vid olika tillfällen. En varierad gruppsammansättning bidrar till både den sociala och fotbollsmässiga utvecklingen då barnen får träna på att spela med och mot olika spelare vid olika tillfällen. Vidare är det svårt att i tidig ålder se vilka barn som kommer att bli framgångsrika som vuxna. Därför finns det inte heller någon långsiktig fotbollsmässig vinning med en tidig och permanent nivåindelning baserad på den fotbollsmässiga kunskapen.

I ungdomsfotbollen blir motiven till att spela fotboll mer och mer individuella. Successivt förändras en del spelares drivkraft till att alltmer handla om utveckling och att bli så bra som möjligt, medan andra motiveras mer av kompisarna och aktiviteten. För att fotbollen ska fortsätta att vara attraktiv för alla ungdomar behöver verksamheten anpassas efter varje spelares motiv och intresse. Detta innebär att föreningar behöver erbjuda flexibla lösningar där till exempel antal träningar per vecka kan variera mellan olika individer. Idag finns det många ungdomar som är intresserade av fotboll, men ändå inte deltar i fotbollens föreningsliv. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att kraven i föreningslivet upplevs vara för höga.

Samtala och reflektera

 • Vilka är de viktigaste budskapen i riktlinjen?
 • Vad kan du, i din roll, göra för att agera enligt riktlinjen?
 • Läs ett tänkbart scenario gällande riktlinjen.
 • Samtalsfrågor till filmerna.