Svensk idrott

Svensk idrott är det samlingsnamn som används för alla idrottsförbund och deras medlemsföreningar. Verksamhetsidén för svensk idrott lyder: Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Visionen är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Den handlar dels om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift, dels om en idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass.

Det svenska föreningslivet

Svensk idrott har över 3,1 miljoner medlemmar, cirka 650 000 ideella ledare och runt 20 000 föreningar. Över 70 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika idrotter. Drygt två tredjedelar, 65 procent, av alla barn mellan 6 och 12 år tränar och tävlar i minst en föreningsidrott. Ungefär lika många flickor som pojkar är föreningsaktiva.

Svensk idrott är en traditionell demokratisk folkrörelse. Basen är människor som sluter sig samman i självständiga föreningar och betalar medlemsavgift. Det gör RF till en ideell förening. Föreningarna är samlade i så kallade specialidrottsförbund, huvudsakligen organiserade utifrån olika idrotter.

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens huvudorganisation. Specialidrottsförbunden är medlemmar i Riksidrottsförbundet. SISU Idrottsutbildarna är svensk idrotts bildnings- och utbildningsorganisation. Sveriges Olympiska Kommitté förbereder och leder det svenska deltagandet i de olympiska spelen.

Idrottens värdegrund

Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Svensk idrott har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån.

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral, samt att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Idrotten Vill 

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar – närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger svensk idrott ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt.

Idrotten vill handlar om idrottens idé och innehåller riktlinjer för hur svensk idrott ska utformas i samtliga förbund och föreningar. De riktlinjer som berör barn- och ungdomsidrotten utgår från barnkonventionen – all barnidrott och ungdomsidrott ska inta ett barnrättsperspektiv. För att ytterligare trycka på riktlinjernas betydelse är de inskrivna i RF:s stadgar. Men vad betyder det i praktiken? Riksidrottsstyrelsen har, efter remiss till samtliga specialidrottsförbund, beslutat om mer konkreta anvisningar för barn- och ungdomsidrotten.  

Anvisningarna är uppdelade i fyra avsnitt: 

  • Träning och tävling
  • Ledarskap 
  • Delaktighet
  • Trygghet och säkerhet

Läs mer om Idrotten Vill

FSLL riktlinjen Hållbart idrottande tar sin utgångspunkt i Idrotten vill.