Svensk fotboll

Det är flera aktörer som samverkar för att organisera och utveckla fotbollen i Sverige. Den viktigaste parten är föreningen där själva verksamheten bedrivs. Vid sidan av föreningen finns Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och 24 distriktsförbund som samverkar för att stötta föreningens verksamhet. Utöver de fotbollsspecifika organisationerna får föreningen även stöd av Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna. En annan viktig aktör är landets kommuner som ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet och ofta upplåter anläggningar till föreningslivet.

Ovan nämnda stödorganisationer arbetar med värdegrunds- och utbildningsfrågor i föreningarna. I barn- och ungdomsidrotten bygger detta arbete på barnkonventionen som är FN:s konvention för barns rättigheter. Därmed är även barnkonventionen en viktig del av svensk barn- och ungdomsfotboll.

Engagemanget i föreningen

En förening är en sammanslutning av människor som gått samman kring specifika intressen och organiserat sig som en ideell förening med tydliga ramar. Det kan vara bra att veta vad föreningen står för och vilka du kan vända dig till för att få stöd och råd. Vanligtvis hittar du information och kontaktpersoner på din förenings hemsida.

Reflektera över
  • Vad är idrottens viktigaste bidrag i samhället?
  • Vad skulle kunna motivera dig att engagera dig i barn- och ungdomsfotboll?

Värdegrundsarbete och policy

Varje förening behöver ha en policy som bygger på FSLL men där man har tagit hänsyn till föreningens unika förutsättningar och vilka utmaningar som finns i den aktuella föreningen. Varje förening behöver också ha en strategi för att säkerställa att policyn efterlevs.

Reflektera över
  • Vilka värdegrunds- och policydokument finns i vår förening?
  • Hur kan vi skapa förutsättningar så att befintliga dokument efterlevs?