Fokus på glädje, lärande och ansträning

Målsättningen är att ge förutsättningar för motivation och utveckling på lång sikt. Metoderna för att lyckas med den långsiktiga utvecklingen är inte desamma som för att lyckas med att få ett kortsiktigt resultat. Utmaningen är att se den långsiktiga utvecklingen före det kortsiktiga resultatet, trots att detta är svårare att mäta. Riktlinjen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning kring motivationsklimat och motorisk inlärning.

Riktlinjens innebörd

  • Utgångspunkten för all verksamhet är omtanke om individen.
  • Den långsiktiga utvecklingen är överordnad det kortsiktiga resultatet.
  • Egen utveckling är överordnad jämförelse med andra.
  • I spelet får spelaren ta egna beslut och lära sig av framgångar och motgångar.
  • Föräldrar stöttar spelarna men överlåter coachningen till tränarna.

Bakgrund till riktlinjen

Ett fokus på glädje, ansträngning och lärande innebär att den egna utvecklingen står i fokus. Detta kan vara att spelaren försöker med något svårt, testar något nytt, kämpar trots motgång och jämför sin utveckling med sig själv. Motsatsen är att fokusera på utfallet och att jämföra med andra, till exempel att göra något bättre än någon annan eller att vinna en match. Att fokusera på att vara bättre jämfört med andra riskerar att leda till minskad motivation och glädje, särskilt om spelaren är sämre än andra, ofta misslyckas eller står still i utvecklingen under en period när andra utvecklas. För stort fokus på resultatet riskerar även att göra att spelaren inte vågar göra saker som hen inte behärskar så bra för tillfället. Ett fokus på egen utveckling ger däremot förutsättningar för att spelaren ska kunna känna glädje och stolthet över sina försök, vilket i sin tur bäddar för långsiktig motivation för fotboll.

Långsiktigt lärande

Fotboll en komplex idrott där varje aktion är en kombination av spelarnas teknik, spelförståelse, fysik och psykologi. Långsiktigt lärande visar sig inte i en enstaka situation utan snarare över tid då spelaren fått möjlighet att utveckla sina fotbollsfärdigheter i flera olika typer av situationer, till exempel i övningar med olika förutsättningar och tillsammans med olika spelare. För att utvecklas i fotboll måste därför spelarna få träna på fotbollsfärdigheter i flera olika sammanhang, i en tillåtande miljö som i detta sammanhang kännetecknas av att de fokuserar på glädjen i att testa, prova och experimentera. Vuxna bör uppmuntra dessa försök även om det leder till ”fel” utfall för stunden. Att spelaren tillåts att själv upptäcka vad som fungerar och ta initiativ, utvecklar kreativiteten, ihärdigheten och benägenheten att söka utmaningar, vilket är viktiga färdigheter i motgång. 

Uppmuntra spelarnas försök

Varken föräldrar eller ledare bör styra barnens beslutsfattande på planen. Ledare bör lägga tid på att konstruera bra övningar som präglas av lekfullhet, nyfikenhet och beslutsfattande. Under övningen uppmuntras försök och hjälpsamhet och efteråt kan ledaren samtala med spelaren om vad som fungerat och inte fungerat samt vad spelaren kan tänka på nästa gång i en liknande situation. För spelarens motivation och självförtroende är det viktigt att feedbacken sker i en positiv anda och främst fokuserar på saker som spelaren gör bra och kan fortsätta att göra. Föräldrarnas uppgift är, på samma sätt, att stötta och uppmuntra spelarnas försök och den långsiktiga utvecklingen. Under matcher är det positivt om föräldrar hejar på båda lagen och på individuella prestationer. 

Samtala och reflektera

  • Vilka är de viktigaste budskapen i riktlinjen?
  • Vad kan du, i din roll, göra för att agera enligt riktlinjen?
  • Läs ett tänkbart scenario gällande riktlinjen.
  • Samtalsfrågor till filmerna.