Barnrättsperspektiv

Ett barnrättsperspektiv utgår från barnkonventionen, så för att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste man kunna tolka barnkonventionen.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barns rättigheter är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet. Det finns dock fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn.

  • Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och samma värde.
  • Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i första hand vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12 – Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Följande två artiklar från barnkonventionen belyser områden som berör idrotten specifikt:

  • Artikel 15 – Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer.
  • Artikel 31 – Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om barnkonventionen.

FSLL riktlinjer Fotboll för alla och Barns och ungdomars villkor tar sin utgångspunkt i barnkonventionen.