Barns och ungdomars villkor

Fotbollen i dess moderna form etablerades under 1800-talet för att spelas av vuxna. Utmaningen för barn- och ungdomsfotbollen idag är att anpassa sig både efter spelarnas aktuella ålder och efter de samhällsförändringar som konstant sker och påverkar barns och ungdomars fritidsintressen. Barnkonventionen, beprövad erfarenhet och forskning om barns och ungdomars utveckling ligger till grund för riktlinjen.

Riktlinjens innebörd

 • Verksamheten utgår från ett barnrättsperspektiv och anpassas efter spelarens ålder och mognad.
 • Fotboll bedrivs i trygga miljöer. 
 • Kamratskap på och utanför planen har hög prioritet.
 • Varje individ får bekräftelse efter sina förutsättningar.
 • Barn och ungdomar görs delaktiga i föreningens verksamhet.

Bakgrund till riktlinjen

Första förutsättningen för att kunna anpassa verksamheten efter barns och ungdomars villkor är att inse att spelarna inte är fullt utvecklade, varken fysiskt, psykiskt eller socialt. Det innebär att barn- och ungdomsspelare varken bör eller kan träna och spela på samma sätt som vuxna. Riktlinjen kan sammanfattas i två av barnkonventionens grundläggande principer.

 • Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Artikel 12 – Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Rätt till utveckling

För att spelarna ska utvecklas och i högre grad känna kompetens anpassas reglerna vid matcher efter spelarnas ålder. Spelytan och antalet spelare minskas och reglerna förenklas för att sedan stegras successivt allteftersom spelarna mognar och utvecklas. 

Förutom de faktiska reglerna så behöver även lagets taktik, träningarnas innehåll och upplägg anpassas för att bli roliga och utvecklande för spelarna. En beskrivning av hur man gör denna anpassning genom åldrarna finns i SvFF spelarutbildningsplan. 

SvFF har även tränarutbildningar där deltagarna får fördjupa sig i hur man leder spelare i de olika spelformerna och genom spelarutbildningsplanens nivåer. 

Rätt att uttrycka sin mening

För att säkerställa att alla barn får uttrycka sin mening och vara delaktiga behövs det många vuxna som kan ge uppmärksamhet till och lyssna på spelarna. Många vuxna runt barnen innebär ökad trygghet då det ökar sannolikheten till att varje barn känner sig trygg med någon av de vuxna i laget samt försvårar för enskilda individer att missbruka ledarrollen.

Utanför planen är det viktigt att spelarna görs delaktiga i föreningens verksamhet där de både ges möjlighet att påverka och hjälpa till med uppgifter som är lämpliga för respektive ålder. Att tillsammans med sina kompisar hjälpa till i föreningen eller göra andra saker utanför fotbollsplanen, är även viktigt för att stärka kompisrelationen mellan spelarna. Att hjälpa till i föreningen är även en bra fostran för livet utanför fotbollen eftersom man lär sig att samarbeta och att själv jobba för att möjliggöra en framtida belöning, i detta fall att få spela fotboll.

Samtala och reflektera

 • Vilka är de viktigaste budskapen i riktlinjen?
 • Vad kan du, i din roll, göra för att agera enligt riktlinjen?
 • Läs ett tänkbart scenario gällande riktlinjen.
 • Samtalsfrågor till filmerna.