Psykisk ohälsa

Vårt psykiska mående varierar genom livet. Ibland mår vi mycket bra, ibland mår vi sämre och kan uppleva symptom såsom stress, nedstämdhet och oro. Denna variation i ditt mående är helt normal och om perioderna med sämre mående är övergående och inte påverkar avsevärt hur du fungerar i din vardag, är det inget du behöver oroa dig för. Vissa symptom kan dock ibland bli mer intensiva, pågå under lång tid och påverka dig så pass mycket att du riskerar att utveckla en psykisk sjukdom.  En betydande andel av den svenska befolkningen drabbas någon gång i livet av mer eller mindre allvarliga psykiska besvär där de vanligaste diagnoserna är depression och ångestsyndrom.

Forskning visar att uppkomsten av psykiska symptom och psykiska sjukdomar hos elitidrottare är lika hög som i befolkningen i stort för de flesta diagnoser, och högre när det gäller ätstörningar. Psykiska symptom och psykiska sjukdomar har dock inte uppmärksammats särskilt mycket inom elitidrotten, då det funnits en övertygelse om att elitidrott och psykisk ohälsa inte hör ihop. Detta är problematisk då det försvårar för den som är drabbad att uttrycka sig om sitt mående och söka och få rätt hjälp. Miljön som elitidrottare befinner sig i innebär dessutom olika utmaningar, som till exempel otillräcklig återhämtning, höga krav på prestation, skador och karriärövergångar, som kan leda till utveckling av psykiska symptom och psykiska sjukdomar.

Här kan du läsa om några vanligt förekommande psykiska symptom och sjukdomar. Här finns även råd för hur du själv kan hantera symptomen, samt information om när du bör söka hjälp och var.