Omklädningsrummet

Omklädningsrum kan se väldigt olika ut i olika idrotter. En orienterare byter ibland om i skogen medan andra idrotter och föreningar har omklädningsrum med fasta platser, bastu och andra faciliteter. I omklädningsrummet byter utövare om enskilt eller tillsammans och här laddas det kanske för tävling eller match. Några lyssnar på musik, snackar och skojar. Andra sitter tysta och fokuserar.

Omklädningsrummet är en viktig mötesplats där olika individer delar gemenskap och känslor, såsom glädje eller besvikelse. Stämningen i omklädningsrummet kan vara den enskilt viktigaste anledningen till att vissa håller på med idrott. Det vill säga, här skapas inkludering på ett konkret men kanske även informellt sätt.

I omklädningsrummet formas också vissa normer för gemenskapen. Några tar kanske större plats, hörs och syns mer, medan andra trivs med att hålla en låg profil. Men normerna finns också i jargongen, skämten och sättet att vara. Det kan handla om vilka kläder som anses snygga eller coola, sättet att prata om och se på ”andra”, de som befinner sig utanför gemenskapen eller de som är en del av gemenskapen men som inte riktigt uttrycker de normer och ideal som ”gäller”.

Tränare och andra vuxna har stort ansvar att förebygga trakasserier som kan uppstå i lag där normer är ”smala” eller där några utövare blir dominanta på andras bekostnad. Många föreningar arbetar därför med värderingsövningar av olika slag så att medlemmar kan lära känna varandra bättre och se fler sidor hos varandra.

Att som ledare arbeta med att skapa en trygg, tillåtande och inkluderande jargong gynnar inte bara fler utövare utan kommer också leda till att utövare, både individuellt och kollektivt, presterar bättre rent sportsligt. Detta har att göra med att individer som känner sig trygga och respekterade också blir mer kreativa och motiverade. Målet måste vara att skapa en kultur i omklädningsrummet som stärker alla individers trygghet, självkänsla och mod att vara sig själva i gruppen.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Hur pratar ni med varandra i omklädningsrummet?
  • Hur försöker ni stärka varandra genom sättet att prata och bekräfta varandra?
  • Används ord eller skämt som kan anses stötande utanför omklädningsrummet?
  • Finns det andra normer eller ”sociala koder” som tar sig uttryck i omklädningsrummet som kan upplevas exkluderande? I så fall, vilka? Och hur kan ni arbeta för att förändra dessa så att alla känner sig inkluderade?

Du kan med fördel använda vårt framtagna samtalsunderlag för att reflektera och diskutera utifrån arenan. Samtalsunderlaget hittar du genom att klicka på denna länk.