Idrottsarenor

I detta avsnitt är målet att öka normmedvetenheten kring idrottens olika arenor och hur normer och makt fördelas och påverkar utövare här. Idrott utövas på och styrs via olika arenor som innehåller olika normer. Här på fokuseras Styrelserummet, Träningsarenan, Omklädningsrummet, Tävlingsarenan, Åskådarplats, Föreningslokal, Nätet och Hemmet, i syfte att ge inblick i och förståelse för deras olika villkor. Möjligheterna att skapa förändring och göra idrotten mer inkluderande påverkas av arenorna på olika sätt. Det kan handla om vilka spelregler som råder, vilka resurser som finns att tillgå men också om hur makt och handlingsutrymme fördelas.

Följ med oss på spaning genom idrottens olika rum – vi börjar vår resa här och nu!

Änvänd dig/er gärna av det framtagna samtalsdukara för att hjälpa er i samtalet kring inkluderande idrott. Du hittar samtalsdukarna här.