Föreningslokalen

En föreningslokal kan vara en klubbstuga, en ridanläggning, ett skidområde eller en ishall – med andra ord alla lokaler eller utrymmen som är kopplade till föreningens verksamhet. Föreningens lokaler kan utnyttjas på olika sätt och här sker träningar, tävlingar och sociala aktiviteter som stärker föreningsgemenskapen. En del utövare beskriver ofta dessa utrymmen som ”ett andra hem” där det är möjligt att göra skoluppgifter, träffa kompisar, träna och trivas.

Föreningslokalen säger också mycket om vilka normer som finns i föreningen. Det kan handla om vilka bilder eller porträtt som hänger på väggarna, vilken musik som spelas, vilka som har tillträde till vissa utrymmen i lokalen och vilka som känner sig välkomna till lokalen. Föreningslokalen kan därmed både främja gemenskap och befästa hierarkier och utanförskap. Det kanske också handlar om hur ofta lokalutrymmen städas och saker som rör tillgänglighet.

I föreningslokalen kan även ”dolda agendor” styra, där styrelsebeslut diskuteras och indirekt fattas. Därmed är det viktigt att som förening vara uppmärksam på och arbeta aktivt med att skapa den miljö som föreningen eftersträvar. Målsättningen kan vara att alla ska känna sig välkomna och trygga i föreningslokalerna.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Hur används er föreningslokal i dag?
  • Hur trivs medlemmarna i föreningslokalerna – är det något som behöver förändras?
  • Hur ser tillgängligheten ut för personer med funktionsnedsättningar?
  • Vad sitter uppsatt på väggarna och vilket intryck kan besökare tänkas få av lokalen?
  • Finns det normer och ”sociala koder” som tar sig uttryck i föreningslokalen? I så fall, på vilket sätt?
  • Utifrån samtalen kring ovanstående frågor: Finns det faktorer som kan upplevas exkluderande i dag? Vad ska ni göra för att förändra dessa?

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad säger inslaget dig och din förening?
  • Om du utgår från tidigare samtal kring ”föreningslokalen” exemplen från Vimmerby IF och Eskilstuna Friidrott: Hur kan föreningen förändra miljön i föreningslokalen?
  • Hur skulle föreningen kunna utveckla föreningslokalen så att det skapas en samlingsplats för många av medlemmarna?

Använd med fördel samtalsunderlaget för Föreningslokal som du hittar via denna länk