Värdegrund – att gå från ord till handling

Värdegrunden synliggör organisationens värderingar och ”ståndpunkter”, något som bör genomsyra all verksamhet i organisationen. För att det ska bli verklighet är det viktigt att värdegrunden tas från ord på ett papper till konkret handling.

Värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör. Du som ledare inom idrotten kan göra skillnad genom att göra värdegrunden till en del av ditt ledarskap. Det handlar om att se till att det du säger och gör går i linje med det värdegrunden står för.

Regnbågsbindeln gör skillnad

Att synliggöra ditt ställningstagande kring en mer inkluderande verksamhet kan vara ett sätt att leva värdegrunden, vilket kan ske på många olika sätt till exempel genom att använda en regnbågsbindel. Detta kan även bidra till att du som ledare kan få igång och skapa värdefulla samtal i såväl träningsgruppen som i föreningen som helhet.

Varför kan regnbågsbindeln göra skillnad?

Att använda regnbågssymboler är ett sätt att uttrycka den värdegrund idrotten vilar på. I Idrotten vill finns beskrivet att alla har rätt att vara med.

”Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oav­sett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättnin­gar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”

Från början var regnbågsfärgerna ett sätt att visa att all kärlek är lika mycket värd och att alla ska få vara den de är och identifiera sig som de vill, det handlade om hbtq-personers rättigheter. På senare tid har regnbågsbindeln kommit att stå för något bredare, som öppenhet och mångfald.

Många föreningar använder regnbågsbindel eller regnbågsfärgade hörnflaggor som ett sätt att aktivera värdegrunden, att visa upp det man redan står för. Att använda exempelvis regnbågsbindel är att visa att föreningen och laget står för de grundläggande värderingar som idrotten vilar på. Att visa upp sin värdegrund genom regnbågssymboler spelar stor roll för HBTQ-personers upplevelser av att passa in i idrotten eller inte. Det kan också spela stor roll för andra människor som vill vara säkra på att föreningen är en förening som inkluderar.

Riksidrottsförbundet gick för första gången i Stockholm Pride år 2015 under parollen ”Idrotten gör Sverige starkare” År 2015 gick 5 st Specialidrottsförbund med i paraden, 2016 var 25 förbund med och deltagandet har bara ökat därefter. Runt om i Sverige deltar disktriktsidrottsförbund, specialidrottsförbund och föreningar i de lokala prideparaderna.

Källor för att läsa mer:

Idrotten vill, Riksidrottsförbundet

Hbtq och idrott, RFSL och RF

Trygg idrott, RF

Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten, Eva Linghede

Filmer att se som tar upp detta: Laget och jaget, som du finner under Träningsarenan samt SAFF:s HBTQ-certifiering och Ishockeyns arbete med Isbrytarna som du finner under Exempel från verkligheten.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad innebär organisationens värdegrund i konkreta beteenden hos era ledare och medlemmar?
  • Hur utformar ni er verksamhet för att efterleva denna värdegrund?
  • Hur ser er organisation till att följa upp verksamheten, det vill säga se att värdegrunden efterlevs?

Du kan med fördel använda det framtagna samtalsunderlaget till Värdegrund – att gå från ord till handling, som du hittar genom att klicka på denna länk.