Mål, riktning och strategi

En organisation och dess verksamhet behöver ständigt utvecklas för att möta omvärlden och medlemmarnas krav och förväntningar. För att det ska lyckas krävs en genomarbetad strategi med en tydlig riktning mot ett bestämt mål som är väl beskrivet och förankrat hos medlemmarna. Målet bör även upplevas attraktivt och meningsfullt för att fler medlemmar ska bli delaktiga och ta ett ansvar i det förändringsarbete som behöver göras.

För att en organisation ska ha större möjligheter att uppnå framtagna mål, krävs en utarbetad strategi som identifierar VAD som behöver fokuseras. Denna strategi tar ut en riktning som hjälper till att styra arbetet mot målet. En strategi behöver alltid ta sin utgångspunkt i organisationens idé och värdegrund.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad har den organisation du tillhör för mål med verksamheten?
  • Hur är dessa mål beskrivna?
  • Är målen relevanta utifrån organisationens idé och värdegrund?
  • Vad behöver ni fokusera på för att uppnå era mål? Vad blir era strategiska områden?
  • Vad blir organisationens milstolpar och ”checkpoints” för att få möjlighet att följa upp, stämma av och eventuellt ompröva de val som gjorts?

Du kan med fördel använda det framtagna samtalsunderlaget till Mål, riktning och strategi, som du hittar genom att klicka på denna länk.