Förbunds- och föreningsutveckling

En väl fungerande organisation har ett antal saker på plats och arbetar kontinuerligt med utveckling och förändring. Vår omvärld är föränderlig och ständigt i rörelse vilket utmanar och påverkar organisationen och dess arbete. Er organisation behöver en tydlig idé som kan svara på vad organisationen står för och erbjuder samt vilka ni är som står bakom.

Organisationen behöver en attraktiv och synlig vision för vad ni vill åstadkomma med en tydlig riktning mot den definierade målbilden. För att skapa en organisation och verksamhet som är välkomnande och inkluderande behövs en värdegrund som är tydlig, som gjorts synlig och konkretiserats i handlingar, det vill säga visat hur ni förhåller er till och bemöter varandra.

Till allt detta behövs en struktur för hur ni i organisationen arbetar och följer upp det ni gör kontinuerligt för att våga ompröva och välja en ny väg, om ni ser att ni inte uppnår det ni önskar. För att få det att fungera krävs ett ledarskap där ni tillsammans leder organisationen och dess verksamhet framåt, det vill säga ett ledarskap som bärs av, men som också själv bär, organisationens idé och värderingar, som attraherar, skapar delaktighet och en vilja att vara medskapare, och som dels är lyhört med ett ”ständigt lyssnande öra” in i verksamheten, dels har modet att våga leda, utforska och ompröva.

För att öka möjligheterna för en mer inkluderande idrott är det av värde att jobba aktivt med ett antal olika områden i organisationen. Om ni ser till att ta på er dem ”normmedvetna glasögonen” i detta arbete för att gå på ”spaning” och våga ifrågasätta utifrån det ni ser, hör och känner, kommer både ni och organisationen att komma långt. Det handlar om att våga utforska sig själv och sin närmiljö för att se vad som tas för givet. I alla organisationer finns det normer. Normer som ofta är osynliga och upplevs ”normalt” så länge ingen synliggör dem och vågar ifrågasätta dem. Normer formas och förändras över tid. Alla kan hjälpa till att omforma dessa normer för att öppna upp och inkludera fler.

Se till att få med så många som möjligt i arbetet. Delaktighet och engagemang genererar ett ansvarstagande och en vilja att vara en del av arbetet. Se till att vara uthållig och använd gott om tid att reflektera och samtala kring dessa frågor.

Använd er av det underlag nedan som känns mest aktuell, det vill säga välj underlag utifrån var ni befinner er här och nu.

Vi hoppas att nedanstående underlag kommer att hjälpa er en bit på vägen.