Verktyg och resurser

Här finns befintliga verktyg och resurser som stöd i arbetet med att utveckla er verksamhet. Det finns också en sammanställning över medel som du kan söka för att få ekonomiskt stöd till ert hållbarhetsarbete.

Checklistor och andra verktyg

Det finns idag ett antal olika checklistor och verktyg att använda för att komma i gång med arbetet för hållbar utveckling.

Naturskyddsföreningens checklista

Naturskyddsföreningen har tagit fram tio åtgärder som gör skillnad för klimatet och den biologiska mångfalden.
Naturskyddsföreningens checklista (pdf).

Hållbara idrottsevenemang

RF:s listade aspekter av hållbar utvecklig syftar till att sprida den samlade kunskap och de goda idéer som finns bland alla förbund och föreningar som arrangerar evenemang. Evenemangsarrangörer är den primära målgruppen, men verktyget fungerar även för inspiration till ordinarie verksamhet.
Hållbara idrottsevenemangs webbplats.

ABCD-metoden

ABCD-metoden är ett verktyg som kan användas för att identifiera nuläge och vision för organisationen. Genom metoden arbetar du parallellt med nuläge, vision och handlingsplan och skapar då förståelse och handlingskraft i organisationens hållbarhetsarbete.
Mall för ABCD-analys (pdf).

På spaning för en mer inkluderande idrott 

Detta är en övning som handlar om att tillsammans i gruppen gå på spaning i er egen verksamhetsmiljö. Utifrån ett helikopterperspektiv ska ni tillsammans försöka att skapa en bild av vad ni ser, hör, känner och upplever på de olika idrottsarenorna. Med hjälp av de öppna frågorna kan ni kartlägga hur ni upplever att det ser ut på era idrottsarenor. Därefter kommer ni att få utforska er idrotts tradition, kultur, normer och bemötande för att på så sätt identifiera och fundera på vad som kan vara inkluderande respektive exkluderade i de olika miljöerna.

Samtalsduk för specialidrottsförbund (pdf).

Samtalsduk för idrottsföreningen (pdf).

Sustainability Essentials

Sustainability Essentials är internationella olympiska kommittéens (IOK) riktlinjer som ger information och på ett värdefullt sätt kan hjälpa dig och din idrottsorganisation att navigera och utveckla effektiva hållbarhetsprogram inom flera olika områden. Här finns vägledning kring klimat, plast, hållbara inköp och hållbarhetsledning inom idrotten.
Information om Sustainability Essentials. 

The contribution of Sports to the achievement of the SDG

En verktygslåda som syftar till att öka förståelsen för de globala målen samt synliggöra idrottens bidrag till att målen nås. Verktyget lyfter också goda exempel på hur idrotten har applicerat de globala målen på sin verksamhet. 
The contribution of Sports to the achievement of the SDG (pdf).

Externa skattningsverktyg

Om ni vill fördjupa er och er organisations skattning och nuläge finns det några andra verktyg att jobba med. Här är några exempel:

 • Go Climate
  En kalkylator som beräknar företag och organisationers klimatavtryck.
  Go Climate:s webbplats.
 • Klimatkalkylatorn
  En kalkylator som beräknar klimatavtryck utifrån flera viktiga parametrar. Kalkylatorn räknar på en individ men det är möjligt att räkna på en ”genomsnitts”-person i din organisation.
  Klimatkalkylatorn på WWF:s webbplats.
 • 4R-metoden – en hjälp på vägen mot en jämställd idrott
  Modell för att identifiera nuläge, analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot, samt en handlingsplan för jämställdhetsarbete.
  4R-metoden (pdf).
 • Inkluderingskollen
  Inkluderingskollen är en webbplats där ni som förening kan ta del av tips, utbildningsmaterial och kontakter som hjälper er på vägen mot en mer inkluderande förening. Här kan ni med hjälp av ett självskattningsverktyg identifiera nuläget i er förening och påbörja processen mot ett mer strukturerat och hållbart inkluderingsarbete.
  Inkluderingskollens webbplats.
 • GHG-protokollet
  The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Den har tagits fram för att underlätta organisationers redovisning och styrning av utsläpp av växthusgaser, samt för att göra klimatredovisning mer transparent, konsekvent och jämförbart organisationer sinsemellan. Denna är svårare att använda och kräver ofta extern kompetens och är därför förknippad med en del kostnader.
  GHG-protokollets webbplats.
Finansiering

Det finns flera ställen där ni som organisation har möjlighet att söka stöd för olika projekt och insatser för hållbar utveckling. Några exempel:

Idrottsrabatter och förmåner

RF har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrottsrörelsen. Dessa avtal inkluderar RF, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, RF-SISU distrikt, föreningar och medlemmar. Flera av dessa produkter och tjänster underlättar arbetet med hållbar utveckling.
Information om idrottsrabatter och förmåner.

Kommunala stöd

De allra flesta kommuner erbjuder finansiella stöd till miljö- och hållbarhetssatsningar. Det kan se olika ut bland kommunerna rörande vilka stöd som finns. Utforska vad ni som förening kan få för stöd i er kommun. 

Ica Stiftelsen

Ica Stiftelsens fokusområden är hälsa, välbefinnande, mångfald, inkludering, miljö och klimat. Ni som idrottsförening eller förbund kan vända er till Ica Stiftelsen för finansiellt stöd i de fall ni vill bidra till positiv förändring i samhället och skapa möjligheter till samhällsnyttiga projekt.
Sök stöd från Ica Stiftelsen.

Vinnova

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, finansierar innovationsprojekt och som kan göra nytta i samhället. De finansierar organisationer, gärna organisationer i samarbete med flera olika aktörer. De har ibland riktade utlysningar inom miljö, civilsamhälle och sociala frågor. 
Sök finanisering från Vinnova.

RF:s anläggningsstöd till energi- och miljöprojekt

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Samtidigt ska svensk idrott bidra till att Sveriges miljömål uppfylls, och därför delar RF ut stöd till energi- och miljöprojekt.
Information om RF:s anläggningsstöd till energi- och miljöprojekt.

Jordbruksverket (investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar på landsbygd)

Som idrottsförening på landsbygden kan du söka finansiellt stöd via Jordbruksverket om du investerar i din idrottslokal. 
Information om Jordbruksverkets investeringsstöd.

Naturvårdsverket (Klimatklivet)

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen. Klimatklivet kan du som både ideell och vinstdrivande organisation söka. Stödet går till lösningar med hög klimatnytta. 
Information om Klimatklivet.

EU:s Life-program

EU finansieringsprogram för miljö- och klimatinsatser. Här finns det möjlighet att söka stöd för större miljö- och klimatinitiativ.  
Sök stöd från EU:s Life-program.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen

Som förening och förbund kan ni ansöka om LONA-stöd när ni vill satsa på långsiktiga naturvårdsengagemang. Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. 
Sök stöd från LONA.

LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Som idrottsförening eller förbund kan ni söka LOVA om ni vill satsa på lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. 
Sök stöd från LOVA.

Idéer för livet – Skandia

Skandias stiftelse Idéer för livet har som mål att bidra till bättre hälsa, ökad trygghet och lika rättigheter för barn och unga. De projekt Skandia stödjer ska utgå ifrån Barnkonventionen.
Information om Idéer för livet.

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden har fokus på att stärka barns rättigheter, demokrati, inkludering, fysisk och psykisk hälsa och jämställdhet. Fonden vänder sig i första hand till barn och unga, personer med funktionsnedsättningar och personer över 65 år.
Information om Allmänna arvsfonden.

 

Tillbaka till Idrottsrörelsen och Agenda 2030 Till nästa avsnitt - Goda exempel