Idrottens policydokument

Syftet med denna sida är att samla relevanta policydokument vilka ni som en del av den svenska idrottsrörelsen måste förhålla er till och kan hitta stöd i.

Policy för en hållbar svensk idrottsrörelse

Denna policy hjälper och vägleder er så att ni med enkelhet kan göra medvetna och hållbara val, både i det strategiska och i det dagliga hållbarhetsarbetet. Inom de ramar som fastslås i policyn finns utrymme för er, er förening, specialidrottsförbund, RF-SISU:s distrikt och idrotten att sätta högre mål och ambitioner än föreslaget, och att samverka kring dem.

Policy för en hållbar svensk idrott (pdf).

Sport for Climate Action Framework

Sports for Climate Action Framework är en uppsättning principer som ett antal idrottsorganisationer tagit fram för att få den globala idrottsrörelsen att enas och samarbeta i kampen mot klimatförändringarna.

Deltagare i Sports for Climate Action Framework förbinder sig att följa fem principer och införliva dem i strategier, policyer och annan relevant verksamhet för att på så sätt få en bredare spridning av budskapet. Alla idrottsorganisationer är välkomna att ansluta sig.

Sports for Climate Action (pdf).

Strategi 2025

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. Vi kallar det Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet. Strategi 2025 är en viktig utgångspunkt för idrottsrörelsens arbete med hållbar utveckling.

Idrottens förändringsarbete - Strategi 2025.

Idrotten Vill

Idrotten Vill riktar sig till ledare inom idrotten på strategisk nivå – nationellt, regionalt och lokalt – samt till ledare inom kommun, region, stat, näringsliv och civilsamhälle. Dokumentet ska också kunna läsas och förstås av alla som är intresserade av idrottsrörelsens ideologiska grunder, förhållningssätt och roll i samhället. Idrotten Vill är en viktig utgångspunkt för idrottsrörelsens arbete med hållbar utveckling.

Idrotten Vill (pdf).

RF:s policy för trafiksäkra och miljöanpassade transporter inom idrotten

Idrottens policy för trafiksäkra och miljöanpassade transporter inom idrotten vill vara ett stöd till specialidrottsförbunden (SF), distriktsidrottsförbunden (RF-SISU distrikt), specialdistriktsförbunden (SDF) och idrottsföreningarna (IF) för trafiksäkra och miljöanpassade transporter.

RF:s trafikpolicy (pdf).

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar

Syftet med denna kod är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. För att förbund och föreningar även fortsättningsvis ska ha frihet att bedriva sin verksamhet på sitt eget sätt, är det idrottsrörelsens ansvar att visa att vi är villiga och ta oss an de etiska utmaningar vi står inför.

RF:s kod för demokratisk styrning (pdf).

Mänskliga rättigheter – en handbok för idrotten

Handboken syftar till att sprida kunskap om hur svensk idrott kan bidra till att främja de mänskliga rättigheterna såväl nationellt som i ett globalt perspektiv, och samtidigt bidra till arbetet med Good Governance inom den internationella idrotten.

Mänskliga rättigheter – en handbok för idrotten (pdf).

Jämställdhetsmål 2025

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla nivåer, i alla beslut och i all verksamhet. Vid 2017 års RF-stämma antogs nya jämställdhetsmål för 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Idrottens jämställdhetsmål.

Dokumentet nedan är ett stöd för verksamheter inom barn-och ungdomsidrotten och riktar sig i första hand till idrottsrörelsens specialidrottsförbund. Riktlinjerna ska läsas som RF:s sätt att beakta barnkonventionen i den praktiska idrottstillämpningen. Förutom att utgå från RF:s stadgar vilar riktlinjerna på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott (pdf).

Barnkonventionen – en guide till idrottsföreningar och förbund

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det gäller även för idrottsrörelsen. Det är en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen, att verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med barnkonventionen. Det här dokumentet är en guide till hur vi inom idrottsrörelsen kan tillämpa barnkonventionen i verksamheten.

Barnkonventionen – en guide till idrottsföreningar och förbund (pdf).

Idrottens uppförandekod – anvisningar till värdegrunden

Idrottsrörelsens uppförandekod är en anvisning och tillämpning av idrottens värdegrund. Här kan förbund och föreningar hitta stöd i hur man praktiskt bedriver verksamhet i enlighet med vår gemensamma värdegrund och Idrotten Vill.

Idrottsrörelsens uppförandekod (pdf).

 

Tillbaka till Fakta om idrott och hållbar utveckling Tillbaka till översikten