FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, är en agenda för hållbar utveckling som världens länder gemensamt antagit för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Målen är:

  • att avskaffa extrem fattigdom.
  • att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • att främja fred och rättvisa.
  • att lösa klimatkrisen.

Totalt finns det 17 mål och 169 delmål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Idrottsrörelsen har, precis som resten av världen, ett ansvar att bidra till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Idrotten lyfts fram som en möjliggörare för att nå dessa mål. Vi kan bidra till alla mål och framför allt till de mål som handlar om hälsa, demokrati, inkludering, integration och hållbara städer och samhällen.

Information om FN:s globala hållbarhetsmål.

Så här har RF och SISU Idrottsutbildarna valt att förhålla sig till målen.

RFSISU-forhallningssatt-globala-mal.jpg

På den här sidan finns information om hur ni som specialidrottsförbund och idrottsförening genom ert arbete kan vara med och bidra till de globala hållbarhetsmålen. Här kan ni också läsa om hur ni som organisation kan bidra inom varje enskilt hållbarhetsmål. Syftet är att skapa förståelse för hur idrottsrörelsen bidrar redan idag, men också vilka insatser som vi kan göra i vår verksamhet för att bidra ytterligare. Här lyfter vi fram de delmål som är mest relevanta för idrottsrörelsen och vilka insatser ni inom er verksamhet kan göra för att bidra till målen. Genom att klicka på respektive mål kan ni läsa mer om målet och vilka delmål som är relevanta för oss som verksamma inom idrottsrörelsen. Ni behöver dock inte jobba med alla mål utan börja med de som ni tycker är mest relevanta för er verksamhet. För att hitta alla delmål och få mer information om de globala hållarhetsmålen kan ni läsa mer på Globala Målens webbplats.

Globala Målens webbplats.

1. Ingen fattigdom

C3.jpeg

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom kan även innebära brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Idrottsrörelsens uppgift är att välkomna alla, oavsett ekonomiska förutsättningar och möjligheter. Genom idrottens värdegrund: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel, arbetar vi tillsammans emot samtliga av fattigdomens dimensioner. Därför är delmål 1.4 mest relevant för idrottsrörelsen. 

Delmål 1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser

För er som organisation är det viktigt att ge alla lika möjligheter att delta i verksamheten. Genom att prioritera låga deltagaravgifter eller riktade stöd bidrar ni till att fler har förutsättningar att delta. 

2. Ingen hunger

C4.jpeg

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgången av tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Mat är av stor betydelse för idrottsrörelsen. En god kosthållning är en förutsättning för att orka träna, återhämtning, idrottsprestationer och god hälsa. Servering av mat och dryck är också en stor del både inom föreningars vardag och vid evenemang. Vi kan därför välja mat som gynnar vår planet och oss människor. Därför är delmål 2.4 mest relevant för idrottsrörelsen. 

Delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

Ni som organisation kan bidra genom att välja miljömärkta och lokalt producerade råvaror i era verksamheter. På så vis bidrar ni till och har möjlighet att påverka människor att göra mer hållbara matval vilket gynnar planeten och vår hälsa.

3. God hälsa och välbefinnande

C5.jpeg

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och målet inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Genom idrottsrörelsens verksamhetsidé: Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet, har vi en positiv påverkan på människors hälsa, såväl fysiskt som psykiskt.

God hälsa handlar även om att minska hanteringen av kemikalier och skadliga föroreningar. Föroreningar och kemikalier påverkar oss och naturen. Enligt FN beräknas sju miljoner människor per år dö i förtid av luftföroreningar globalt. Idrottsrörelsen har ett ansvar för att bidra till minskad användning av farliga kemikalier och föroreningar för att inte motverka de positiva hälsoeffekter som våra verksamheter bidrar till. Därför är delmål 3.4, 3.5, 3.6 och 3.9 mest relevanta för idrottsrörelsen.

Delmål 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Genom att bedriva idrott i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet har verksamheten en positiv påverkan på människors hälsa, såväl fysiskt som psykiskt.

Att vara fysisk aktiv har många positiva effekter, oavsett ålder. De positiva effekterna bidrar till ett stort antal hälsoaspekter som gynnar alla människor hela livet. De minskar även risken för till exempel diabetes, psykisk ohälsa samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Delmål 3.5 Förebygga och behandla drogmissbruk

För er som organisation är det viktigt att arbeta med idrottsrörelsens värdegrund Rent spel och motverka doping och annat missbruk. Idrotten har också visat sig ha en förebyggande effekt för barn och unga när det gäller användning av alkohol och narkotika. 

Delmål 3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken

Ni som organisation bör jobba med att förebygga antalet dödsfall och skador i vägtrafiken. Det kan ni göra genom att se till att alla förare är erfarna, att resor sker i trafiksäkra transportmedel, att alla följer trafikreglerna och total nykterhet i trafiken. 

Vid arrangemang som genererar mycket trafik, till exempel vid event och tävlingar, kan ni som idrottsförbund eller idrottsförening kontakta kommun och lokal polismyndighet som hjälper till att arbeta för en trafiksäker miljö.

Delmål 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

För er som organisation är det viktigt att byta ut giftiga och onedbrytbara kemikalier mot alternativa kemikalier som inte skadar människan och naturen. Då förstärker ni också idrottens positiva hälsoeffekter. Giftiga kemikalier finns till exempel i kläder, utrustning och på konstgräsmattan samt i vissa rengöringsmedel. Vattenresistenta kläder och impregneringar är exempel på produkter som ofta innehåller giftiga kemikalier. Ni kan välja bort dessa produkter genom att köpa in varor som är miljömärkta med exempelvis Svanen.  

4. God utbildning för alla

C6.jpeg

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Idrottsrörelsens folkbildande arbete utgår från målet att ge alla möjlighet att tillsammans öka sin kunskap och bildning för personlig livslång utveckling och delaktighet i samhället. Därför är delmål 4.5 och 4.7 mest relevanta för idrottsrörelsen.

Delmål 4.5 Utrota diskriminering i utbildning

För er som organisation är det viktigt att se till att alla bemöts respektfullt och får ta plats i utbildnings- och folkbildningsverksamheten samt möjliggöra för alla att ta till sig innehållet. Då säkerställer vi att alla kan delta och att ingen diskrimineras.  

4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Genom att ta del av innehållet på denna webb och den lärgruppsplan som finns, blir du en del av en utbildningsinsats för hållbar utveckling inom idrottsrörelsen. 

Ni kan bidra ytterligare genom att ta in hållbarhetsperspektivet när ni utbildar ledare och andra föreningar. På så vis bidrar ni till en positiv samhällsutveckling där nya idéer med ett hållbart perspektiv föds och lärs ut.

5. Jämställdhet

C7.jpeg

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Jämställdhet ger en framgångsrik idrott. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer. Därför är delmål 5.1, 5.2 och 5.5 mest relevanta för idrottsrörelsen

Delmål 5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

För er som organisation är det viktigt att ge kvinnor och män samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Arbetet handlar om att synliggöra diskriminerande mönster, ord och arbetsuppgifter inom verksamheten. Genom att synliggöra problemen kan man skapa verktyg för att motverka diskriminering. 

Delmål 5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

För er som förbund och förening är det viktigt att ni har kunskap om våldsförebyggande arbete, förebyggande arbete av sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. På så vis bidrar ni till att skapa trygga och jämställda miljöer där vi tillsammans kan utrota våld mot kvinnor och flickor. För att göra det behövs bland annat kunskap om samband mellan maskulinitetsnormer och våld och väl upprättade rutiner för när något händer.

Delmål 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutfattande

För er som organisation är det viktigt att följa RF:s stadgar om fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. En annan viktig aspekt är jämställd ledarrekrytering samt översyn av kultur och normer för att se till att miljön är jämställd, trygg och inkluderande och ger lika möjligheter för alla att delta, leda och påverka. 

6. Rent vatten och sanitet för alla

C8.jpeg

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten behövs för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. Brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Vi inom idrottsrörelsen kan bidra genom att till exempel förebygga utsläpp som påverkar vattenkvalitén. Därför är delmål 6.3 mest relevant för idrottsrörelsen. 

Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

Som organisation kan ni minska förbrukning av vatten genom att till exempel använda snålspolande produkter eller se över bevattningssystem samt att se över kemikalieanvändning och vattenförbrukning i de produkter som ni köper in.

7. Hållbar energi för alla

C9.jpeg

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag, som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Idrottsanläggningar har ofta hög energiförbrukning. Genom att se över energiförbrukningen, stänga av föremål som drar energi när det inte används, investera i solceller och byta till närvarostyrd belysning kan idrotten bidra till en mer hållbar och modern energi. Därför är delmål 7.2 och 7.3 mest relevanta för idrottsrörelsen.  

Delmål 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

För er som organisation är det viktigt att göra medvetna val och välja till exempel grönt elavtal. Då är ni med och ökar andelen förnybar energi i världen. RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer (läs mer under avsnittet Verktyg och resurser) kan också användas för energieffektiviserande investeringar och åtgärder. 

Delmål 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

Ni som organisation kan bidra genom att effektivisera er energianvändning och köpa in grön el, successivt byta ut lampor till LED och annan utrustning till mer energisnåla alternativ i anläggningar, kontor och klubbstuga.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

C10.jpeg

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Idrottsrörelsen är en stor organisation med många verksamma som arbetar, både ideellt och som anställda. Som arbetsgivare har vi har ett ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö för alla som arbetar inom idrottsrörelsen. Det omfattar också ett ansvar att säkerställa goda arbetsvillkor hos de leverantörer som används. Därför är delmål 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 och 8.8 mest relevanta för idrottsrörelsen. 

Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Som organisation kan ni vara med och förbättra resurseffektiviteten genom hur ni använder resurserna i er organisation, det vill säga använda produkter genom hela deras livslängd och inte göra er av med funktionsdugliga saker. Det kan till exempel handla om att köpa in funktionärskläder som går att använda återkommande eller behålla matchställ över flera säsonger. Vidare kan ni fråga er vad ni köper in till er verksamhet och om ni verkligen behöver dessa produkter.

Delmål 8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Genom att följa befintlig arbetsmiljölagstiftning och tillämpa kollektivavtalsliknande villkor är ni som organisation och arbetsgivare med och bidrar till en hållbar arbetsmarknad. Det gäller för såväl anställda som ideella ledare och volontärer. 

Delmål 8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik

Genom att engagera ungdomar i er idrottsförening och inom förbundet, skapar ni en bra möjlighet för ungdomar att bli konkurrenskraftiga när de sedan ska ut på arbetsmarknaden. Det kan handla om att engagera sig inom ideella tränarroller eller som volontär vid evenemang. Det kan också vara fördelaktigt att vara aktiv inom en idrott när det är dags att ta sig in på arbetsmarknaden.
Genom att vara en del av idrottens utbildnings- och folkbildningsverksamhet bidrar ni även till att höja ungas utbildningsnivå.

Delmål 8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete

Ett kraftfullt sätt för er som organisation att jobba emot kränkningar av mänskliga rättigheter och barnarbete är att ställa krav på era leverantörer. Var extra vaksam vid inköp av kläder, utrustning och skor eller andra produkter då barnarbete och kränkningar av mänskliga rättigheter kan förekomma i produktionen. Ställ frågor om hur tillverkningen ser ut och vilka krav som era leverantörer ställer på sina underleverantörer och fabriker. 

Delmål 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Ni som organisation och arbetsgivare har ett ansvar att säkerställa kollektivavtalsliknande villkor och en bra arbetsmiljö. Det gäller såväl inom ordinarie verksamhet som vid evenemang och omfattar såväl anställda som ideella krafter och volontärer.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

C11.jpeg

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Idrottsrörelsen kan bidra genom att fortsätta digitaliseringen vi startat samt bidra med tillgängliga idrottsytor. Därför är delmål 9.1 mest relevant för idrottsrörelsen. 

Delmål 9.1 Skapa hållbar, motståndskraftig och inkluderande infrastruktur

Som organisation kan ni tänka på att investera i en hållbar infrastruktur, en plats där era medlemmar kan verka i en säker och trivsam miljö och där den lokala miljön inte tar skada. Att vi uppgraderar tekniska prylar är vanligt, men ofta fungerar de gamla fortfarande. Skänk bort de saker du inte använder längre, eller se till att de återanvänds.

10. Minskad ojämlikhet

C12.jpeg

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och det här målet belyser vikten av att ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Jämlik idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att idrotten på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att leda inom idrotten och forma sitt deltagande i idrottsrörelsen. Därför är delmål 10.2 och 10.3 mest relevanta för idrottsrörelsen. 

Delmål 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

För er som organisation är det viktigt att alla känner sig välkomna och delaktiga. För att kunna göra det behöver ni synliggöra privilegier och begränsningar samt normer som finns inom er verksamhet. Ni kan aktivt jobba med resursfördelning och representation, och utbilda er inom ämnet. 

Delmål 10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

Ni som organisation kan genom utbildning och medvetandegörande av normer jobba för att motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder samt socioekonomi. 

11. Hållbara städer och samhällen

C13.jpeg

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men de kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Idrotten är en viktig byggsten för att bidra till en hållbar och inkluderande samhällsplanering. Därför är delmål 11.3 och 11.4 mest relevanta för idrottsrörelsen. 

Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

Genom att bedriva verksamhet lokalt, minska ekonomiska trösklar samt se över de normer och värderingar som präglar er verksamhet kan en mer inkluderande verksamhet utvecklas. Det betyder en verksamhet som öppnar upp för fler att kunna delta och engagera sig.

Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

För de förbund och föreningar som använder naturen som sin arena för idrottsutövande är det viktigt att skapa inkluderande grönområden och verksamheter. En inkluderande verksamhet kan ni bygga genom att bedriva verksamhet lokalt, minska ekonomiska trösklar samt se över de normer och värderingar som präglar er verksamhet. Det bidrar till att öppna upp för fler att delta. Parallellt är det viktigt att säkerställa att naturen tas hand om, behandlas med respekt samt att undvika överexploatering. 

12. Hållbar konsumtion och produktion

C14.jpeg

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Idag slängs till exempel en tredjedel av den mat som produceras. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar, utan även sociala och ekonomiska fördelar, såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. 

Idrottsrörelsen kan påverka genom att göra medvetna val, välja ansvarsfulla leverantörer och vara informerade gällande produkterna. Det är också viktigt att återvinna och återanvända befintliga produkter. Därför är delmål 12.3, 12.4, 12.5 och 12.8 mest relevant för idrottsrörelsen.

Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen

För er som organisation är det viktigt att planera och hantera mat effektivt, till exempel genom att minska portionsstorlekarna, vilket minimerar ert matsvinn. När matsvinn trots allt förekommer behöver ni säkerställa att det kan källsorteras och bli till miljövänliga produkter, såsom biogödsel och biogas som kan ersätta fossila bränslen.

Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

För er som organisation är det bra att köpa in utrustning och kläder som är miljömärkta, för att begränsa användning av skadliga kemikalier. Det är också viktigt att källsortera de produkter ni redan köpt in samt säkerställa en ansvarsfull hantering i både den dagliga verksamheten och vid evenemang. 

Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant

Som organisation kan ni jobba för att förebygga avfall, återanvända produkter och underlätta sopsortering för att på så vis bidra till en bättre hantering av resurser. Smart materialanvändning och effektiv sopsortering lönar sig såväl ekonomisk som ekologiskt. 

Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Genom att ta del av innehållet på den här webben är ni delaktiga i att öka kunskapen om hållbar livsstil. Att sprida lärgruppsplanen och informationen som finns på denna webb om hållbara livsstilar i allmänhet till era föreningar och medlemmar, gör att ni bidrar till ökad kunskap hos allmänheten.

13. Bekämpa klimatförändringarna

C15.jpeg

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång och hälsa, och dessutom öka risken för naturkatastrofer.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Idrottsrörelsen har, precis som de flesta andra verksamheter, en påverkan på klimatet. Det är komplext och varierar mycket mellan olika specialidrottsförbund, idrotter och idrottsföreningar. Oavsett det har vi en möjlighet att göra skillnad och påverka människor. Tillsammans når idrotten många människor. Därför är delmål 13.2 och 13.3 mest relevanta för idrottsrörelsen.  

Delmål 13.2 Integrera åtgärder emot klimatförändringar i politik och planering

Som organisation är det viktigt att låta klimatfrågan genomsyra alla beslut ni fattar, den dagliga verksamheten och de evenemang ni genomför. Att ha policy som stöd i det arbetet bidrar ofta till ökad tydlighet och ökad medvetenhet i styrningen av verksamheten.

Delmål 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringarna

För er som organisation är det viktigt att öka er kunskap kring er klimatpåverkan, för att öka möjligheterna att göra rätt saker. Att använda denna webbplats innebär att ni har börjat den resan. Här finns kunskap, verktyg och inspiration samlat för att ni ska kunna öka er kunskap och bidra till lösningar på klimatkrisen. 

14. Hav och marina resurser

C16.jpeg

Världens hav, sjöar och resurser gör jorden beboelig för liv. Av människans föroreningar och kemikalier försuras haven och ekosystemen och livet i haven förstörs. Exempelvis hamnar åtta miljoner ton plast i våra hav varje år. I denna takt kommer vi före 2050 ha mer plast än fisk i haven.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Genom att se över och hantera våra utsläpp och avfall kan vi minimera vår påverkan på hav och sjöar. Därför är delmål 14.1 och 14.4 mest relevanta för idrottsrörelsen. 

Delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven

För er som organisation är det viktigt att förebygga föroreningar som släpps ut i haven. Det kan vara via medvetna val vid inköp och att välja miljömärkta produkter samt att sortera avfall och sopor på avsedda platser.

Delmål 14.4 Främja hållbart fiske

För er som organisation är det viktigt att välja fisk med miljömärkning, till exempel MSC:s märkning för hållbart fiske. I era verksamheter bidrar ni till och har möjlighet att påverka människor att göra mer hållbara matval som gynnar planeten.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

C17.jpeg

Hur vi inom idrotten kan bidra

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och att säkerställa hållbart nyttjande av ekosystemtjänster är avgörande utmaningar för vår överlevnad. Våra ekosystem och den biologiska mångfalden är hotade av klimatförändringarna och genom hur vi nyttjar dessa resurser i dag. Därför är delmål 15.1 och 15.2 mest relevanta för idrottsrörelsen.

Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Genom att ta hand om och respektera skog, mark och vatten samt att vid evenemang undvika överexploatering kan ni minimera ert ekologiska avtryck på ekosystemen och bevara den biologiska mångfalden. Att bygga insektshotell, välja vegetarisk mat och köpa certifierat kaffe är andra saker som ni som organisation kan göra för att bidra till målet. 

15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmande skogar

Det är viktigt att ni som organisation använder era resurser inom verksamheten på så sätt att ni minimerar ert användande av skogsbruk. Det kan handla om hur ni använder er idrottsyta, men även vilken mat ni väljer att köpa och hur den påverkar skogsmiljön där den är tillverkad. 

16. Fredliga och inkluderande samhällen

C18.jpeg

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning, fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och kunna kräva ansvar av beslutsfattare.

Hur vi inom idrotten kan bidra

Vi inom idrotten bidrar genom att leva enligt idrottens värdegrund och Idrotten Vill. Därför är delmål 16.1, 16.2, 16.5, 16.6 och 16.7 mest relevanta för idrottsrörelsen.

Delmål 16.1 Minska våldet i världen

För er som organisation är det viktigt att se till att det råder nolltolerans mot hot och våld i verksamheten. Ni har ansvar för att organisationen har goda kunskaper och jobbar för en miljö som tillåter att dessa frågor lyfts, för att på så sätt bidra till att minska våldet.  

Delmål 16.2 Skydda barn emot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld

För er som organisation är det viktigt att se till att styrelse och ledare i er verksamhet har kunskap och den trygghet som de behöver för att arbeta förebyggande, till exempel med ett strategiskt jämställdhetsarbete. Det handlar bland annat om att ge information och stöd samt att återkommande diskutera frågorna. Det handlar också om ledning och organisation, och det handlar om mod.

Delmål 16.5 Bekämpa korruption och mutor

För er som organisation är det viktigt att jobba mot korruption, mutor och även matchfixing. Då bidrar ni både till idrottens gemensamma värdegrund och till detta delmål. 

Delmål 16.6 Bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner

För er som organisation är det viktigt att arbeta aktivt med förbunds- och föreningsdemokratin. Alla medlemmar ska ges möjligheten att bilda sig en egen uppfattning om verksamheten, göra sin stämma hörd och påverka verksamhetens inriktning.

Delmål 16.7 Säkerställa en lyhörd, inkluderande och representativ beslutsfattning

För er som organisation är det viktigt ge alla era medlemmar lika rätt till inflytande. Alla har rätt att vara med och alla har rätt att uttrycka sin mening och sin åsikt. Det är bra att se över de normer som finns inom er verksamhet samt att se privilegier och begränsningar som olika människor har och möter. Hitta och jobba med verktyg som skapar en representativ miljö i beslutsfattande positioner inom er verksamhet

17. Genomförande och globalt partnerskap

C19.jpeg

Hur vi inom idrotten kan bidra

Världen är mer sammankopplad än någonsin tidigare. Tack vare dessa globala samarbeten kan vi arbeta med de globala målen för en hållbar värld. Idrotten har en global gemenskap och detta är vår spelplan. Därför är delmål 17.6 och 17.16 mest relevanta för idrottsrörelsen.

Delmål 17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

Genom samarbete med andra förbund, föreningar, myndigheter, organisationer och även den internationella idrotten har ni möjlighet att lära er av andra men också att visa på vilket sätt ni kan vara med och bidra till hållbar utveckling. Det kan handla om att dela med sig av smarta lösningar på hur ni eller andra har gjort för att minska påverkan på miljön men också hur ni kan vara en del av lösningen på utmaningarna. 

Delmål 17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Ni som organisation kan aktivt bidra genom att uppmuntra till samarbete, inom det lokala området men även nationellt och internationellt. Tillsammans inom idrottsrörelsen kan vi vara med och stärka det globala partnerskapet. Idrottsrörelsen har en stor fördel av att vi finns lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 

 

Tillbaka till Ta självskattningen vidare Till nästa avsnitt - Verktyg och resurser