Goda exempel

Det finns redan idag många specialidrottsförbund, evenemangsarrangörer och idrottsföreningar som har projekt kring hållbar utveckling inom idrottsrörelsen. Här finns ett urval som kan inspirera och visa på hur man kan jobba med frågan som helhet eller inom ett specifikt område.

Specialidrottsförbund
Svenska Skidförbundet

År 2019 beslutade Svenska Skidförbundet om en hållbarhetsstrategi. Därefter har man lanserat ett antal olika rapporter på temat. Förbundet har jobbat tillsammans med sina partners för att utveckla och stärka arbetet med till exempel resor, mat och utrustning. Förbundet har också beslutat och kommunicerat sina hållbarhetsåtaganden med fokus på att minska sin miljöpåverkan, erbjuda en trygg och jämlik verksamhet samt säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi. 
Skidförbundets arbete med hållbar utveckling.

Svenska Karateförbundet

Inför EM 2021 blev Svenska Karateförbundet ombedd av Göteborgs stad, där evenemanget skulle arrangeras, att redovisa hur evenemanget bidrog till hållbar utveckling. I samband med det arbetet insåg förbundet att de redan bidrog på många sätt. Det de gjorde var att även lägga till miljöperspektivet. Under 2019 utvärderade förbundet sin verksamhet med fokus på hållbarhet. Resultatet blev en hållbarhetspolicy som ska fungera som riktlinje för föreningen hela vägen till stora evenemang. 
Karateförbundets arbete med hållbar utveckling.

Svenska Motorsportförbundet

Svenska Motorsportförbundet (Svemo) jobbar sedan flera år med miljöfrågan inom sin idrott. Det finns en väletablerad miljöpolicy och handlingsplan som revideras löpande. Sedan 2007 är miljöcertifiering en förutsättning för att få banlicens och förbundet har en egen miljökommitté. På senare år har man även jobbat för att sprida kunskap kring hur skötseln av banor kan bidra till biologisk mångfald. 
Svemos arbete med hållbar utveckling.

Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet erbjuder en introduktionsutbildning kring hållbar utveckling för de föreningar som vill komma i gång med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Förbundet delar också ut ”årets natur- och miljöpris” till en förening som jobbat med frågan. Inom förbundet är frågan om banskötsel viktigt då det kan minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva påverkan, framför allt kopplat till biologisk mångfald. 

Inom social hållbarhet pågår ett arbete med jämställdhetsarbete: Vision 50/50. Målet är att öka antalet kvinnor bland spelare och på ledande positioner inom förbundets verksamheter.
Golfförbundets arbete med hållbar utveckling.

Svenska Curlingförbundet

Svenska Curlingförbundet arbetar aktivt med normmedvetenhet i syfte att åstadkomma en inkluderande idrott där alla känner sig välkomna. Förbundet arbetar med inkludering genom att inspirera, utbilda, vägleda och stödja alla intressenter, såsom klubbar, lag, idrottare, tränare, föräldrar, personal, volontärer, supportrar, sponsorer, leverantörer och partners. Förbundets fokusområde 2020–2022 är etnicitet, där framför allt kartläggning och utbildning sker för att ändra nuvarande strukturer.
Curlingförbundets arbete med hållbar utveckling.

Svenska Fotbollförbundet (SvFF)

Tillsammans med Rexel Sverige AB, officiell energipartner till svensk fotboll, har SvFF initierat Energiinitiativet. Målsättningen är att reducera energiförbrukning och kostnader för fotbollens föreningsägda anläggningar och därmed frigöra mer resurser för barn- och ungdomsverksamheten. Samarbetet innebär i korthet att Rexel Sverige AB går in och inventerar samt projekterar fotbollsanläggningar med innovativa och energisnåla lösningar. Initiativet bidrar i sin tur till att föreningarna kan lägga mer tid och resurser på att träna barn och ungdomar.
SvFF och Energiinitiativet.

Idrottsföreningar
Ystad Golfklubb

Ystad GK jobbar kontinuerligt med kommunens ekolog med att hitta nya lösningar för golfbanorna. De arbetar för att förena golfbaneskötsel med naturskötsel. På så vis utvecklas innovativa banor för medlemmar och gäster att njuta av samtidigt som förändringen bidrar till positiv inverkan på naturen. 
Ystad Golfklubbs arbete kring biologisk mångfald.

Umeå orienteringsklubb

Umeå orienteringsklubb arbetar parallellt med inkludering och miljövänlig transport. Genom att planera samåkningspooler, cykeltransport och ge information om hur man kan ta sig med kollektivtrafik till träningar och event har de kunnat hålla kostnaderna och tillgängliggöra verksamheten för fler samtidigt som de minskar utsläppen och gynnar hälsosam transport.
Umeå Orienteringsklubbs arbete med inkludering och transporter.

Eskilstuna United

Hjärta United är Eskilstuna Uniteds samhällsansvars-plattform för människor som löper stor risk att hamna i utanförskap. Det började i liten skala och idag når plattformen över 100 personer i veckan. Inom Hjärta United bedrivs arbetsmarknadsprojekt tillsammans med företagssponsorer och kommunen. Ett initiativ för att bekämpa ensamhet på serviceboenden genom att låta A-lagsspelare vara medmänniskor till äldre pågår liksom Ronjabollen som är ett integrationsarbete med fotbollen som utgångspunkt. 
Hjärta Uniteds arbete med hållbar utveckling.

IFK Bergshamra

IFK Bergshamra arbetar aktivt med att stärka den sociala hållbarheten och främjar inkludering genom att exempelvis ha lägre eller ingen avgift för personer med ekonomiska svårigheter. Klubben arbetar även aktivt med miljömässiga hållbarhetsfrågor, till exempel genom ett system för att återanvända matchställ och träningskläder som även gynnas tillgängligheten.

Evenemang
Göteborgsvarvet

Göteborgsvarvet har valt att satsa på att bli ett mer hållbart evenemang och är miljödiplomerat. Det erbjuder bland annat gratis kollektivtrafik till alla löpare, ekologisk mat vid målgång, möjlighet att välja bort medalj och goda återvinningsmöjligheter i anslutning till loppet. 
Göteborgsvarvets arbete med hållbar utveckling.

Vasaloppet

Vasaloppet har bland annat infört tidstillägg för den som blir påkommen med att kasta skräp på otillåten plats under loppet. Det gäller både sommar- och vinterveckan. Sedan regeln infördes 2017 har skräpet minskat med 90 procent i alla lopp. 
Vasaloppets arbete med hållbar utveckling.

Österlen Spring Trail

Evenemanget har lyckats ta bort alla engångsmuggar, serverar bara lokalt producerad vätska och energi i samband med loppet och har en egen startklass, ”Low footprint”-klass, för de deltagare som tar sig till arenan utan bil. 
Österlen Spring Trails arbete med hållbar utveckling.

Svenska Handbollförbundet – Hand the Ball

Svenska Handbollförbundet har sedan 2020 implementerat det pedagogiska rörelsekonceptet Hand the Ball i sin ordinarie verksamhet och erbjuder det som ett stöd och hjälpmedel till föreningar som vill starta upp sociala projekt.

Hand the Ball - VM 2023.

Internationella exempel
World sailing

Internationella seglingsförbundet var ett av de första att adressera frågan framför allt om hur deras verksamheter påverkar och påverkas av klimatförändringarna. De har tagit fram sin hållbarhetsagenda för 2030 med fokus på följande sex områden: tekniska standarder, evenemang, träning, anläggningar, medlemmar och deltagande.
World Sailing - Sustainability Agenda 2030 (pdf).

Lahti Pelicans

Det finska hockeylaget Lahti Pelicans som spelar i Finlands högsta hockeyliga, vill bli världens första koldioxidneutrala hockeylag och hoppas kunna inspirera fler att göra mer för klimatet. Fokus är framför allt på att minska energiförbrukningen i ishallen men också på förändrade resvanor för de aktiva och för supportrar. Till exempel har de jobbat med isolering av hallen, byte av ljuskällor samt en bättre värmeåtervinning. De har också slutat flyga till sina bortamatcher och tar i stället bussen överallt.
Lahti Pelicans arbete för att bli koldioxidneutrala.

Internationella Olympiska Kommittén (IOK)

Hållbar utveckling utgör tillsammans med trovärdighet och ungdom en av de tre pelarna i den Olympiska agendan för 2030. Med det som grund har IOK tagit fram en hållbarhetsstrategi som vilar på deras ansvar som organisation, som ägare av de olympiska spelen och som ledare av den olympiska rörelsen. Den fokuserar på infrastruktur och naturområden, inköp och resurshantering, resor, arbetskraft och klimat. Internationella olympiska kommittén har som mål att 2024 vara en klimatpositiv organisation och att de olympiska spelen ska vara klimatpositiva till 2030. 
IOK:s arbete med hållbar utveckling.

The German Olympic Sports Confederation (DOSB)

DOSB antog i september 2019 en hållbarhetsstrategi, som definierar såväl handlingsområden som mycket specifika åtgärder, särskilt för sin egen organisation men även för medlemsorganisationerna i form av konkreta utgångspunkter. 
DOSB:s arbete med hållbar utveckling.

Projekt och andra initiativ
Städa Sverige

Städa Sverige är idrottens miljöorganisation. Organisationen ägs av 41 av idrottens specialidrottsförbund och jobbar för ett skräpfritt Sverige genom att ge föreningar och lag inom ungdomsidrotten uppdrag att städa sin närmiljö. Deltagarna får en miljöutbildning inför utförandet och föreningen får en ersättning för utfört uppdrag. Verksamheten möjliggörs genom stöd från näringsliv, kommuner och andra organisationer.

Städa Sverige

Städa Sverige

Städa Sveriges arbete och hur du anmäler din förening.

Mistra Sport and outdoors

RF och flera specialidrottsförbund är med i forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport and outdoors. Programmets syfte är att, tillsammans med forskning, myndigheter och andra intresseorganisationer, skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv. Utifrån programmets olika forskningsteman vill vi skaffa mer kunskap om idrottsrörelsens miljöpåverkan, men också hitta lösningar på de hållbarhetsutmaningar som idrott och friluftsliv innebär.

Programmet riktar framför allt in sig på området ekologisk hållbarhet, bland annat genom forskning inom transport och mobilitet, mark och vattenanvändning, evenemang samt material och utrustning. Projektet startade våren 2020 och pågår till en början i fyra år.
Information om programmet samt relevanta publikationer.

Plastmatchen 

RF-SISU Västra Götaland har tillsammans med Beställargruppen för konstgräs och Naturvårdsverket tagit en broschyr och en film med fokus på att minska plastanvändningen inom idrotten samt minska spridningen av granulat från konstgräs. Broschyren heter Plastmatchen och innehåller tips på hur föreningar och andra inom idrotten kan minska sin negativa miljöpåverkan med fokus framför allt på minskad plastanvändning. Filmen Därför borstar vi av oss visar hur spelare, föräldrar och ledare kan bidra till att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner.

Därför borstar vi av oss

Därför borstar vi av oss

Platsmatchen - Giftfri idrott (pdf).

Svett och Watt

Detta projekt drev RF-SISU Västmanland tillsammans med Förbundet Agenda 21 med syfte att minska energianvändningen, ersätta fossil energi med förnybar energi och öka kunskapen om energi- och miljöfrågor inom idrottsrörelsen regionalt i Västmanland.
Projektet Svett och Watt.

Double impact - minskade utsläpp och ökad tillgänglighet inom idrottsrörelsen

Detta projekt har som mål att förändra resvanor inom idrottsrörelsen i syfte att minska utsläppen för resor kopplat till idrottsutövande. Projektet drivs av RF tillsammans med Svenska Handbollförbundet, Svenska Orienteringsförbundet och Svenska Ridsportförbundet med finansiering från Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Projektet startade hösten 2021 och ska pågå fram till hösten 2023. 
Information om mer hållbara resvanor (RF:s webbplats).

 

Tillbaka till Verktyg och resurser Till nästa avsnitt - Fakta och fördjupning