Utvecklingsmodellen

Utvecklingsmodellen kopplar ihop ”vad vi gör” med ”hur vi gör det” och är föreningens verktyg för diskussion, analys, förändring och utveckling. Titta på filmen för att lära dig mer om utvecklingsmodellen. 

Stadierna – Vad vi gör 

Inom Svensk Gymnastik kan alla röra sig mellan olika stadier i egen takt, utifrån egen ambitionsnivå och funktionsförmåga. Stadierna uttrycker ”vad” vi gör. Nyckelfaktorerna påverkar verksamheten inom respektive stadium.   

Nyckelfaktorerna – Hur vi gör 

De tio nyckelfaktorerna beskriver områdena som utgör grunden för Svensk Gymnastiks utveckling. De beskriver ”hur” vi arbetar.  Nyckelfaktorerna ett till fem handlar om barnrättsperspektivet och individuella faktorer, nyckelfaktor sex beskriver hur vi säkerställer ett kvalitativt ledarskap. Nyckelfaktorerna sju till tio relaterar till organisatoriska förutsättningar och aspekter både på förenings- och förbundsnivå. 

Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik

När utvecklingsmodellen ska omsättas i praktiken finns Gymnastikförbundets Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik för vägledning. Föreningar som är medlemmar i Gymnastikförbundet har åtagit sig att följa anvisningarna och utforma verksamheten i linje med dessa.

Anvisningarna är uppdelade i tre delar som beskriver hur vi ska bedriva verksamhet för aktiva upp till 18 år. Dessutom finns en fjärde del som beskriver hur man kan gå till väga om man upplever att anvisningarna inte följs. De första tre delarna är:

  1. Anvisning för hur vi bedriver träning
  2. Anvisning för hur vi bedriver tävling
  3. Anvisning för nivågruppering, selektering/toppning och urval

Här hittar du Anvisningarna för barn- och ungdomsgymnastik.

Fundera på

  • Vilka nyckelfaktorer anser du är viktigast i ditt ledarskap?
  • Finns det något eller några stadier som skulle kunna utvecklas inom er verksamhet?
  • Vad kan du göra för att bidra till att föreningens verksamhet bedrivs i linje med Anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik?

Nästa avsnitt i kursen heter Gymnastikförbundet och beskriver hur Gymnastikförbundet är organiserat och fungerar