Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper som berör din roll som ledare inom Svensk gymnastik. Vid varje testtillfälle visas tio frågor eller påståenden som du skall fullfölja.
Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se vilka frågor du hade rätt respektive fel på. Nästa gång du testar dig slumpas tio nya frågor fram

Testa dig själv!

  • I Athlete Centered Coaching fokuserar du på en utveckling av hela personen, fysiskt, psykologiskt, socialt och mentalt, detta förhållningsätt kallas:
  • Stämmer det att Athlete Centered Coaching genomsyrar Svensk Gymnastiks uppförandekod och utvecklingsmodell?
  • När gymnasten springer, klättrar eller går genomför hen ett av gymnastikens rörelsemönster, vilket?
  • Rörelsemönster är fastställda utifrån…
  • Vilket av svarsalternativen stämmer överens med stadiet Träna för ett aktivt liv:
  • För att varje individ ska känna glädje och gemenskap inom Svensk gymnastik, behöver du som ledare ge:
  • Uppförandekoden beskriver hur vi ska bete oss mot varandra och våra utövare. Hur många riktlinjer består den av?
  • Hur många regioner består Gymnastikförbundet av?
  • Inom idrottsrörelsen bedrivs idrotten i …
  • Vad heter idrottsrörelsen egna studieförbund?