Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper som berör din roll som ledare inom Svensk gymnastik. Vid varje testtillfälle visas tio frågor eller påståenden som du skall fullfölja.
Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se vilka frågor du hade rätt respektive fel på. Nästa gång du testar dig slumpas tio nya frågor fram

Testa dig själv!

  • Din ledarskapsfilosofi har sin grund i:
  • När gymnasten springer, klättrar eller går genomför hen ett av gymnastikens rörelsemönster, vilket?
  • Vilket av svarsalternativen stämmer överens med stadiet Träna för ett aktivt liv:
  • Stämmer det att; Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell illustrerar våra verksamheter och man som förening kan arbeta för att utvecklas och sträva efter att bli ännu bättre?
  • För att varje individ ska känna glädje och gemenskap inom Svensk gymnastik, behöver du som ledare ge:
  • Hur många regioner består Gymnastikförbundet av?
  • Hur många olika kurser erbjuder Gymnastikförbundet?
  • Vad heter Gymnastikförbundets styrande dokument?
  • Inom idrottsrörelsen bedrivs idrotten i …
  • En förenings värdegrund beskriver: