Gymnastikens ledarskap

Som ledare behöver du skapa en tillåtande miljö som ger de aktiva möjlighet att utveckla sina egna förmågor, oavsett ålder och ambitionsnivå.
 

Det är viktigt att ta ställning och bli medveten om sina val och varför man gör dem. Dina grundläggande värderingar påverkar din ledarstil och hur du agerar.

Som ledare behöver du se och höra alla samt skilja på vilka de är och vad de presterar. Den egna självkänslan påverkas av andra människors uppfattning.

Du behöver uppmuntra de aktiva i att våga utmana sig själva och ge feedback på deras inre egenskaper.

Genom ditt ledarskap skapar du strukturer och förutsättningar och det är viktigt att dessa bidrar till att utveckla en stark inre drivkraft genom motivation.

Motivation är helt avgörande för att de aktiva ska utveckla kompetenser och färdigheter.

Som ledare behöver du även ha respekt för de aktivas åsikter och alltid ha deras bästa för ögonen såsom välmående, hälsa och en positiv utveckling.

All vår verksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.

Du kan läsa mer om Barnkonventionen och föreningsidrotten - handbok för idrottsledare av Unicef här

För att kunna utveckla ditt ledarskap behöver du avsätta tid för självreflektion och utforska din egen ledarskapsfilosofi.

Genom att våga pröva och ompröva kan du finna nya vägar i din utveckling som ledare och på så sätt bli en trygg och positiv ledare.

Ett gott ledarskap börjar med att du kan leda dig själv på ett framgångsrikt sätt.

Athlete centered coaching

Athlete centered coaching är Gymnastikförbundets ledarskapsfilosofi och är ett processinriktat och holistiskt synsätt.

Det innebär att du lär ut gymnastik, men du ska också stödja de aktiva att utveckla sina fysiologiska, psykologiska och sociala kunskaper genom idrotten.

Genom att leda de aktiva utifrån ett holistiskt synsätt ger du dem möjlighet att utvecklas både som individer och som idrottare. Du utgår från deras unika förutsättningar och ambitionsnivå. På så sätt skapar du en positiv, meningsfull och berikande upplevelse för dem som deltar i gymnastikverksamhet.

Fundera på

  • Vad kan du göra för att alla ska känna sig sedda och som en del av gruppen?
  • Hur gör du för att individanpassa träningen och ge de aktiva anpassade utmaningar?
  • Skiljer sig ditt ledarskap om du är ledare för barn, ungdom eller vuxna?


Nästa avsnitt i kursen heter Uppförandekoden och handlar om attityder och värderingar och hur vi är mot varandra