Alla är välkomna

Vi säger att alla platsar i Korpen – och menar allvar! Hos oss ska alla få plats att vara människor fullt ut. Men när vi vill jobba för ökad mångfald och upptäcker att gympasalen är fylld till bredden av kvinnliga medelklassvennar – hur gör vi då och hur hanterar vi det inom Korpen?

Utgångspunkten för oss är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter. Vi är nyfikna på andra och varandra. Vi vågar och vill möta varandra på riktigt.

För vi korpare tror på en värld där våra möten präglas av respekt, värdighet och omtanke. En värld där vi först ser våra likheter, för att sedan möta våra olikheter med ett öppet, inkluderande och välkomnande förhållningssätt.

Visste du att...

Idag har drygt 24 procent av Sveriges befolkning så kallad utländsk bakgrund*. Här har vi inom Korpen alla möjligheter att erbjuda en inkluderande verksamhet. Samma sak gäller för de föreningar som på allvar jobbar med jämställdhet och jämlikhet – inte minst mellan kvinnor och män, killar och tjejer. Men även när det gäller sexualitet och könsidentitet.

* Person som antingen är utrikes född, eller är född i Sverige och har två utrikes födda föräldrar. Siffran gäller för december 2018 och är hämtad från SCB.

Inkludering handlar om att du som finns eller vill finnas i vår verksamhet ska känna dig välkommen. Att du känner dig sedd, får ta del av gemenskapen samt känna att du har möjlighet att vara delaktig och kunna påverka utformningen.

SISU Idrottsutbildarna har tagit fram en hel utbildningswebb med målet att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott. Syftet är att ge dig en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor. Sök gärna en djupare kunskap kring dessa viktiga frågor på www.inkluderandeidrott.se

Fundera på OCH DISKUTERA

  • Hur jobbar ni för att skapa en inkluderande verksamhet där alla känner sig välkomna?
  • Hur jobbar du, tillsammans med andra, för att öka mångfalden i föreningen?
  • Hur bidrar du, tillsammans med andra, kunna bidra till att göra mer för att skapa jämlikhet och jämställdhet i föreningen?

Nästa steg

Var fjärde vuxen person i Sverige uppger att de någon gång under året sportar med Korpen  det är ju otroligt många människor vi träffar över hela landet!