Diskrimineringsgrunderna

Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder”.

Definition av respektive diskrimineringsgrund

Kön: att någon är kvinna eller man

Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön

Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Här hittar du den begreppslista som Parasport Sverige använder.

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning

Ålder: uppnådd levnadslängd.

Religion eller annan trosuppfattning: utövande av religion eller annan trosuppfattning

Läs mer om diskrimineringsgrunderna här: http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/

Diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen definierar olika grad av diskriminering enligt nedan:

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon av de olika diskrimineringsgrunderna.

Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att inte tillräckliga åtgärder genomförts för att skapa likvärdig tillgänglighet.

Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Läs mer här: http://www.do.se/