Barnkonventionen

Barn är inte små vuxna och har därmed fått ett extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och innehåller 54 artiklar som slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Dessa artiklar belyser barnets skydd och påverkansmöjligheter på olika sätt. 

Fyra av artiklarna anses vara vägledande för helheten och brukar därför benämnas som Barnkonventionens huvudprinciper:

  • Alla barn har lika värde, Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra grupper av barn och det är varje stats skyldighet att se till att alla barn skyddas mot diskriminering.

  • Barnets bästa ska komma i första hand, Artikel 3

Det gäller vid alla slags åtgärder och beslut som berör barnet. Principen omfattar alla områden där barn påverkas, oavsett om det är inom offentliga eller privata institutioner, domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ. Man pratar till exempel om barnkonsekvensanalyser som innebär att all planering och alla beslut ska innefatta en prövning av barnets bästa.

  • Rätten till liv och utveckling, Artikel 6

Alla barn har rätten till livet och att få utvecklas till en trygg individ.

  • Respekt för barnets åsikter, Artikel 12

Barn har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på. Artikeln betonar deltagande och inflytande för barn och kan sägas vara barnkonventionens demokratiartikel. Barn ska ges möjlighet till inflytande i frågor som rör dem. Barn har ingen skyldighet att ha eller bilda en egen åsikt och ingen kan tvinga ett barn att avslöja sina tankar eller åsikter. Men det får inte finnas hinder för honom eller henne att uttrycka dem.

Barnkonventionen svensk lag

Den 1 jan 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barns rättigheter ytterligare stärkts. Barnkonventionen som svensk lag gäller såklart även för idrottsrörelsen. Det är också en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen att verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med barnkonventionen. I avvaktan på rättspraxis från domstolarna om hur den nya lagen ska tillämpas kan idrottsföreningar och förbund därför känna sig trygga när de följer RF:s stadgar och övriga styrdokument:

Vad kan vi som förening göra för att säkerställa så att vi uppfyller barnkonventionen?

  1. Säkerställ så att föreningens styrdokument utgår från RFs stadgar och Idrotten Vill.
  2. Läs och diskutera RFs anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?
  3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja samt vara delaktiga i utformandet av verksamheten.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad behöver ni ha i åtanke utifrån barnkonventionen när ni planerar och organiserar er verksamhet?
  • Hur ser ni till att göra barnen delaktiga i beslut och att göra sina göra sina röster hörda?
  • Finns det något ni kan utveckla och förändra i er organisation och verksamhet?

Tips för vidare läsning:

Rikssidrottsförbundet har mer information kring Barnkonventionen samt en checklista för föreningar och förbund. Den hittar du här.

UNICEF har tagit fram en handbok för idrottsledare som utgår från Barnkonventionen. Den hittar du gratis här.

BRIS och Riksidrottsförbundet har skapat materialet ”Barnens spelregler” som är ett användbart material att använda med barnen i er verksamhet. Det hittar du gratis här.