Forskning

Idrottsrörelsen arbetar för att barn och vuxna oavsett förutsättningar och bakgrund ska känna sig välkomna till en idrottsförening. En uttalad målsättning är att medlemmarna i idrottsrörelsen år 2025 ska spegla befolkningen i Sverige. För att nå dit görs ett omfattande och varierat arbete på olika nivåer inom idrottsrörelsen. Forskare har, på eget initiativ och på uppdrag av RF, studerat idrottens arbete för att nå fler i de grupper som finns längst från idrottsrörelsen. På denna sida presenteras ett urval av de studier som har gjorts. 

En match utöver det vanliga (2022)

Rapporten fokuserar på idrottsrörelsens eget arbete med att stärka föreningsidrotten runt om i Sverige. Erfarenheter och lärdomar från RF-SISU distrikt och idrottsföreningars arbete i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar har i denna rapport dokumenterats, granskats och reflekterats över. Ett flertal filmer har tagits fram där röster från idrottsföreningar, forskare och distriktsmedarbetare lyfter rapportens olika perspektiv.

Du hittar hela rapporten En match utöver det vanliga här

Diskutera och reflektera i en lärgrupp

För att ta arbetet vidare med att vara en än mer inkluderande idrottsrörelse finns nedan ett flertal filmer på rapportens olika teman. Efter respektive film finns förslag på frågeställningar som kan vara lämpliga att diskutera kring. Titta på filmerna och starta diskussionerna!

Hela lärgruppsplanen hittar du här (pdf)

Titta på filmen nedan. Där berättar rapportförfattarna Tony Mickelsson Blomqvist och Jonas Lindström om rapportens arbete och resultat.

En match utöver det vanliga rapportsammanfattning

En match utöver det vanliga rapportsammanfattning

Samtala kring
 • Vilka når din förening/förbund/distrikt genom era aktiviteter? Hur ser aktiviteterna ut och var bor de aktiva?
 • Vilken kunskap har du om området du verkar i?
 • Vilka hinder kan finnas för att delta på era aktiviteter?

 

Titta på filmen nedan där Christian Winnicki från Hammarkullens Bollklubb samt Bryan Johansson och Henrik Carlsson från Västra Frölunda IF berättar om sina erfarenheter av att engagera föräldrar i föreningslivet.

Att engagera föräldrar

Att engagera föräldrar

Samtala kring
 • Hur kan du och din förening skapa förutsättningar för fler föräldrar att engagera sig i verksamheten?
 • Hur kan ni inkludera människor med olika kulturella bakgrunder att på lika villkor delta i att skapa, påverka och förändra den verksamhet ni bedriver?

 

I filmen nedan får du möta Lauko Latif från RF SISU Västra Götaland, Christian Winnicki från Hammarkullens Bollklubb samt Bryan Johansson från Västra Frölunda IF. Där berättar de om möjligheterna att skapa verksamhet där barnen befinner sig, samt att använda nya metoder för att möta föräldrarna.

Där barnen och föräldrarna är, där måste vi vara

Där barnen och föräldrarna är, där måste vi vara

Samtala kring
 • Vilka hinder kan finnas för att delta på era aktiviteter och som är kopplade till boendesegregation?
 • Vilka möjligheter har du och din förening att skapa verksamhet där barn och ungdomar befinner sig?
 • Finns det platser i området du verkar i som fungerar som mötesplatser över olika sociala gränser?

 

Rapportförfattaren Tony Mickelsson Blomqvist förklarar utifrån rapportens resultat i filmen nedan hur vi kan förstå föräldrars skilda engagemang inom idrott.

Engagemang i idrottssvaga områden

Engagemang i idrottssvaga områden

Samtala kring
 • Vilka normer råder i din verksamhet? Kan de utgöra ett hinder för deltagande?
 • Hur kan kunskap om idrottens organisering och villkor spridas även till personer som inte växt upp i den svenska idrottsrörelsen?
 • Hur kan kunskap om människors olika livsvillkor bidra till att utveckla verksamheten?

 

Rapportförfattarna Tony Mickelsson Blomqvist och Jonas Lindström beskriver i filmen nedan vilka faktorer som kan känneteckna en förening som lyckas att arbeta socialt inkluderande.

Kännetecken för en framgångsrik förening

Kännetecken för en framgångsrik förening

Samtala kring
 • Vilka utmaningar finns för att förening/förbund/distrikt ska jobba mot samma mål?
 • På vilka sätt kan du och din förening engagera medlemmar och boende i de områden du verkar i?
 • Vad ser du som nycklar för att en förening ska vara framgångsrik i att engagera boenden i idrottssvaga områden?

 

Sargon Orahim och Neda Khezerian från Anima Jiujitsu delar i filmen nedan med sig av hur deras förening startade och hur de driver den för att vara en meningsfull aktör i deras område.

Den moderna föreningen

Den moderna föreningen

Samtala kring
 • Vilka faktorer kännetecknar en modern förening/förbund/distrikt, enligt din mening?
 • Vilka förutsättningar ser du som viktiga i uppstarten av en ny idrottsförening?

 

I filmen nedan lyfter rapportförfattarna Tony Mickelsson Blomqvist och Jonas Lindström utmaningarna med att bedriva idrott i projektform.

Projektkulturens utmaningar

Projektkulturens utmaningar

Samtala kring

Vilka erfarenheter har du av att driva idrottsrelaterade projekt? Fundera över positiva och negativa aspekter av detta.

 

I nedanstående film får du höra röster från idrottsrörelsen som lyfter viktiga förutsättningar för att verka långsiktigt i idrottssvaga områden. Du får möta Joakim Andersson från IFK Haninge, Sargon Orahim från Anima Jiujitsu, Henrik Carlsson från Västra Frölunda IF samt Lauko Latif från RF SISU Västra Götaland.

Långsiktig idrott

Långsiktig idrott

Samtala kring
 • Vilka förutsättningar behöver finnas för att din förening/förbund/distrikt ska kunna verka långsiktigt?
 • Hur kan ett samarbete med andra aktörer (även utanför idrottsrörelsen) bidra till ett långsiktigt engagemang i de områden du och din förening verkar i?

 

Titta på filmen nedan och hör Lauko Latif från RF SISU Västra Götaland och Joakim Andersson från IFK Haninge prata om att tänka nytt kring idrottens traditionella upplägg.

Spontanidrott

Spontanidrott

Samtala kring
 • Vilka förutsättningar behöver finnas för att fler ska bedriva idrott genom hela livet?
 • Vilka möjligheter har barn och unga att idrotta utan att vara en del av den traditionella tävlingsidrotten?

 

Filmen nedan lyfter idrottens roll i samhället och exempel på vad en idrottsförening kan erbjuda utöver idrottsutövning. Ta del av tankar och erfarenheter hos Joakim Andersson från IFK Haninge samt Neda Khezerian och Sargon Orahim från Anima Jiujitsu.

Mer än idrott

Mer än idrott

Samtala kring
 • Vad har idrott inneburit för dig utöver idrottsutövandet?
 • Har idrott ett ansvar att vara och erbjuda mer än idrottsutövning?
 • Vilka av idrottens styrkor upplever du behöver lyftas fram mer?

 

Neda Khezerian och Sargon Orahim från Anima Jiujitsu berättar i filmen nedan om vikten av representation och igenkänning för att barn och unga ska hitta till föreningen.

Representation och igenkänning

Representation och igenkänning

Samtala kring
 • Hur ser representationen ut i din förening/förbund/distrikt?
 • Finns möjlighet för barn och unga med varierande bakgrunder att spegla och känna igen sig i de personer de möter?
 • Vilka möjligheter finns för att erbjuda fler barn och unga någon att känna igen när de möter din verksamhet?
Idrottsrörelsen som demokratiskola (2022)

I rapporten beskrivs och analyseras det arbete som har skett och sker inom idrotterna basket, innebandy, simidrott, ridning och skateboard med ett särskilt fokus på inkludering av barn och unga i områden med sociala och ekonomiska utmaningar. Genom de olika idrotternas erfarenheter sammanställer forskarna gemensamma framgångsfaktorer och belyser de förändringar idrottsrörelsen behöver göra för att bli den inkluderande idrott de strävar efter att vara.

Du hittar hela rapporten här

Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse? (2019)

Centrum för idrottsforskning (CIF) följer årligen upp statens stöd till idrotten. År 2019 hade rapporten ett fokus på barn och ungas förutsättningar att delta i föreningsidrott. Rapporten lyfter i sju avsnitt olika perspektiv på ojämlikheten inom föreningsidrotten, i det ryms en sammanfattning av aktuell kunskap och perspektiv på hur idrottsrörelsen kan bli mer jämlik framåt. Hur väl idrotten lever upp till sin egen värdegrund och vilken roll socioekonomi har för deltagande i föreningsidrott, är i urval några av de frågor som rapporten belyser.

Du hittar hela rapporten här