Rutiner och struktur

 

Att vara tydlig som tränare gällande rutiner, struktur, ramar och tid är viktiga aspekter för alla men kan vara extra viktigt om du har utövare med en funktionsnedsättning.

Försök att vara tydlig med start och avslut samt att berätta vad som kommer att hända under träningen. Ge korta och enkla instruktioner och involvera gärna fler sätt att beskriva och synliggöra det på. Tänk på att klargör tidsaspekten – använd gärna någon form av tidshjälpmedel. Det är även viktigt att du själv håller den överenskomna tiden.

Vid en funktionsnedsättning är förmågan att uppfatta tid antingen en underfunktion vilket innebär en mycket dålig tidsuppfattning eller en överfunktion vilket gör att man är extremt bra på att känna tid utan att ens ha en klocka.

Båda två kan begränsa förmågan att fungera och eftersom detta inte går att ändra blir det en funktionsnedsättning, till skillnad från någon som endast har ett beteende i stil med ”jag ska bara” och därför alltid kommer sent.

STOPP-modellen

STOPP-modellen är en modell som hjälper dig att sortera situationer men även planera träningen i stort. STOPP-modellen innehåller tre faktorer som du kan utgå ifrån, vilket åskådliggörs i nedanstående skiss.

 

Stopp-modellen.png

 

Det finns tre faktorer som kan förklara det som hände:

  • Du som ledare har gjort något som skapade situationen.
  • Barnet har vissa förutsättningar och om barnet överbelastas utifrån dessa uppstår stress med större risk för att situationer uppstår.
  • Omgivningen var på ett sätt så att situationen uppstod.

Om du lär dig att identifiera orsaken vet du också vad du ska förändra och då blir det lättare att hantera situationen nästa gång.

STOPP-modellen kan hjälpa dig att stanna upp och reflektera över situationen samt planera hur du som tränare kan förebygga eventuella situationer som kan uppstå under träning.

Barnet/deltagaren

Vad vet du om barnet?

Har barnet utmaningar med exempelvis instruktioner, tider, känslor, för hög eller låg energi, beröring, starka sinnesintryck, koncentration, sociala situationer, hantera motgångar eller något annat?

Omgivningen

Hur var träningslokalen/ytan? Tänk på ljud, ljus, antal människor, hur stort utrymme ni hade, tillgång på utrustning med mera.

Hur var människorna? Publik, föräldrar, motståndare/andra som tränade, domare etc.? Kan de ha påverkat situationen?

Vad hände före? Fanns det saker tidigare under träningen/matchen som gjorde att det inte var optimalt, exempelvis samlingen i omklädningsrummet, någon som bröt mot en regel etc.?

Vad gjorde du?

Hur var instruktionerna och valet av övning?

Hur har du jobbat med positiv feedback, följde du regler och överenskommelser, höll du dig till samma upplägg som ni brukar ha?

Reflektera

Här hittar du ett samtalsunderlag för att reflektera kring STOP-modellen.

Samtalsunderlag - Stoppmodellen (pdf)

Se filmen Rutiner och struktur

 

Tips från filmen

  • Planera träningen.
  • Uppmärksamma vilka barn som behöver extra stöd.
  • Var tydlig och ge svar på frågorna: Vad? När? Med vem? Hur länge? Och vad händer sen?
  • Använd hjälpmedel.
  • Dela upp ansvaret.
  • Ge korta instruktioner, förtydliga med gester och kroppsspråk.
  • Kontrollera att alla har förstått.
Reflektera 

Vad kan jag konkret göra på min nästa träning för att skapa en ännu bättre struktur och tydlighet?

Här hittar du ett samtalsunderlag för att reflektera kring rutiner och struktur på träningen.

Samtalsunderlag Film 1 - Rutiner och struktur (pdf)