Introduktion


Begrepp

Benämningar av personer med funktionsnedsättningar har genom åren varierat. Idag används primärt begreppet funktionsnedsättning, men även andra begrepp som funktionsvariation och normbrytande funktionalitet blir allt mer vanliga. Svenska Parasportförbundet och RF SISU använder begreppet funktionsnedsättning och ser det som viktigt att alltid tänka på personen bakom en sådan benämning. På engelska kallas detta förhållningssätt People First. Det handlar om att se och prata om varje person med en funktionsnedsättning istället för att prata om ”dem”, som en homogen grupp med samma behov, förmågor och förutsättningar.

Med People First säger vi att en person har en funktionsnedsättning, till exempel kan vi prata om en idrottare med synnedsättning. Inte ”en synskadad idrottare” eller ”en funktionsnedsatt idrottare”. En enkel regel är att tänka att en person kan ha, men inte vara.

Det kan vara bra att som ledare och tränare komma ihåg att det inte alltid är relevant att prata om någons funktionssätt eller funktionsnedsättning. Men när vi gör det använder vi People First-principen.

Hinder är något som finns i miljön

Ett funktionshinder är inte något som en person har.  En person kan ha t.ex. en skada eller en sjukdom (funktionstillstånd) men om den omgivande miljön är anpassad blir inte detta ett problem. Funktionshinder uppstår därmed i mötet med en otillgänglig miljö. Enligt den biopsykosociala modellen samverkar biologiska, psykologiska och sociala faktorer till att funktionshinder uppstår. Det kan handla om att det saknas en hiss eller en ramp för en person som använder rullstol. Avsaknad av ledstråk, otydliga skyltar eller ett komplicerat språk kan på liknande sätt hindra någon med en intellektuell funktionsnedsättning eller synnedsättning från delaktighet. Filmer utan syntolkning kan hindra en person med synnedsättning från att ta del av innehållet och om filmen saknar text kan personer med hörselnedsättning hindras på samma sätt.
Brister i tillgänglighet beror ofta på okunskap. Vi behöver på olika sätt hjälpas åt att bli mer medvetna om detta och se till att våra idrottsmiljöer görs öppna och mer tillgängliga.
Ofta kan ökad medvetenhet och små förändringar göra stor skillnad.

Normer

Normer är oskrivna regler som de flesta av oss förhåller oss till, medvetet eller omedvetet. De kan vara både positiva och negativa för hur vårt samhälle ser ut och fungerar. De sätter ramar och hjälper oss på så sätt att hålla ordning. En vanlig norm är exempelvis att stå i kö i en affär och vänta på sin tur. Men normer kan också riskera att exkludera och begränsa människor som ofrivilligt bryter dem. Detta eftersom normer sätter förväntningar på om hur vi människor ser ut, beter oss och gör saker. Exempel på detta är att utgå från att alla kan gå, se eller enkelt ta till sig information. Normer är tätt sammanlänkade med fördomar och därför är det inte heller riskfritt att avvika från dem.


Inom området funktionalitet finns många normer som vi kanske inte alltid reflekterar över, exempelvis att alla människor ser, hör och går. Genom att vi blir medvetna om dessa normer kan vi förstå att människor fungerar på olika sätt. I förhållande till normer om funktionalitet har alla människor variationer och vissa kan ha en nedsatt funktion. Detta kan därför ses som en normbrytande funktionalitet, vilket idag brukar benämnas som funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning är dock bara en nedsättning i förhållande till de normer vi har. Funktionsvariationer har alla människor. Normer är inte naturgivna. Det är vi som skapat, upprätthåller och förhåller oss till normer. Därför kan vi också utmana och förändra dem.

Terminologi

Funktionshinder

Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen

Funktionsnedsättning

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga

Funktionstillstånd

Tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet

Flerfunktions-nedsättning

Avser en kombination av funktionsnedsättningar, av varierande art eller allvarlighetsgrad


REFLEKTIONSFRÅGOR 

  • Finns det hinder i era träningsmiljöer som begränsar förutsättningarna för att inkludera en idrottare med en funktionsnedsättning?
  • Hur kan du och din förening göra för att minimera dessa?
  • Finns det något som du som tränare konkret kan göra för att göra träningen mer tillgänglig och inkluderande? Vad i så fall?