Välkommen

Varmt välkommen till vår utbildningswebb med målet att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott. Syftet är att ge dig en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor. Med arenor menar vi fysiska rum, till exempel omklädningsrummet, styrelserummet, åskådarplatsen etc.

Normer kan skapa hinder för vissa och gräddfiler för andra. Vi behöver ställa oss följande frågor: Vilka är det som trivs bäst här? Vilka är självklara, tar plats och blir lyssnade på? Vilka faktorer kan göra att vissa människor känner sig osäkra och utanför? Hur hänger det ihop med vilka strukturer och kulturer som gör att inte alla känner sig välkomna och trivs?

Vi hoppas att webben ska ge dig en djupare kunskap kring viktiga frågor, att du ska få en förståelse för varför vi behöver göra vissa förändringar samt väcka din nyfikenhet och vilja att jobba för förändring. En förändring där vi tillsammans vågar granska oss själva och vår omgivning för att öppna upp och inkludera fler.

Du kommer få ta del av idrottens olika arenor och se, vad händer där? Vilka är där? Vilka är inte där? Hur låter det och känns det i de olika arenorna? Webben innehåller också exempel på inkluderingsarbeten som görs hos föreningar och förbund. Kan dessa inspirera er? Har ni själva något inspirerande exempel ni vill dela med er av? Sprid dem via sociala medier med #inkluderandeidrott. Den här webben ska vara levande och spegla dagens idrott.

Normer och strukturer

Inom idrotten ser normerna olika ut beroende på idrott och inriktning. Ett generellt mönster kan vi dock se när det handlar om normer för vem som bestämmer inom idrotten: en vit medelålders man utan funktionsnedsättning och med tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Det visar CIF:s undersökning ”Vem håller i klubban?” från 2015 där 6 325 föreningar svarade på frågor om styrelsesammansättning. Det betyder att alla andra, som inte ser ut eller beter sig som normen, kan ha svårare att passa in, och det här är något som vi behöver bli bättre på att förebygga.

För att bli medveten om vilka mekanismer som avgör handlingsutrymmet och känslan av att vara en del av sitt idrottsliga sammanhang, behöver normerna synliggöras. Normerna kan skapa hinder för vissa, men också skapa gräddfiler för andra. Vi behöver ställa följande frågor: Vilka är det som trivs bäst här? Vilka är självklara, tar plats och blir lyssnade på? Vilka faktorer finns runt dessa personer som inte finns runt de som känner sig osäkra och utanför? Hur hänger det ihop med vilka strukturer och kulturer som bidrar till att inte alla känner sig välkomna och trivs?

Att titta inåt, mot sig själv och sin egen organisation, innebär inte enbart att stärka grupper som inte är delaktiga, de som hamnar utanför, och vara lyhörda för deras behov, utan också om att lära av de som är självklara. Hur har de kommit dit de är? Så länge fokus ligger på de som inte finns hos oss blir de lätt tolkade som problemet och subjekten i sammanhanget. Arbetet handlar med andra ord om att lägga fokus på att titta närmare på normer och strukturer.

Webben som verktyg

Den här utbildningswebben är ett verktyg för att knyta normmedvetna perspektiv ännu närmare idrottens, föreningens, distriktens och förbundens alla delar. De delar som formar idrotten. Det gäller att titta närmare på såväl strukturer, kultur och andra system som styr verksamheten såsom t ex ekonomi, och tävlingsregler. Målet är att skapa en djupare förståelse och kunskap kring dessa viktiga frågor samt att väcka en nyfikenhet och en vilja att skapa en förändring där vi tillsammans vågar granska oss själva och vår omgivning för att öppna upp och inkludera fler.

Förändringsarbetet kräver kunskapspåfyllnad men också en vilja och en nyfikenhet till förändring. Hur gör vi när vi rekryterar nya medlemmar eller personer till vår styrelse? Vilka erfarenheter finns representerade i våra rum? Dessa erfarenheter kommer att prägla normerna och vilka prioriteringar som görs. Finns det något i dessa normer som exkluderar och gör att personer lämnar verksamheten? De erfarenheter och normer som dominerar inramar också villkoren för vad som upplevs som problematiskt. Arbetet med att skapa en mer inkluderande idrott behöver ofta involvera flera perspektiv och olika röster i processen.

Utbildningswebben är till för att visa på konsekvenserna av exkluderande normer, hur vi kan få syn på dem och hur vi kan jobba för att säkerställa att våra miljöer välkomnar alla på lika villkor inom alla idrottens arenor. Vi lyfter även fram en del av det arbete som redan pågår. Exemplen är tagna från dagens idrott där vi synliggör ett pågående arbete, det handlar om föreningar, förbund, tränare och ledare som har påbörjat en utvecklings- och förändringsresa och som lyckats förändra inom vissa områden, men där det finns ytterligare delar som behöver utvecklas och förbättras.  

Ta en titt in i idrottens alla rum, det vill säga arenor, och se efter vad som händer där, vilka som är där och inte där. Lyssna på hur det låter och känn in stämningen i de olika rummen. Förhoppningsvis kan de som redan har jobbat med dessa frågor vara inspirationskällor. Och kanske har även du något inspirerande exempel att dela med dig av? Genom att sprida dina exempel vidare genom #inkluderandeidrott.  Den ska vara en levande webb som ska spegla och utmana dagens idrott.

Svensk idrott är på en förändringsresa och detta är ett stöd och en inspiration i detta arbete