Exempel från verkligheten

Det finns många förbund och föreningar som idag jobbar aktivt med inkludering på olika sätt och det blir fler allteftersom.  Här finns några goda exempel för att inspirera. Denna sida kommer att komplettera kontinuerlig med fler och nya exempel. Förhoppningsvis kan de som redan har jobbat med dessa frågor vara inspirationskällor. Och kanske har även du något inspirerande exempel att dela med dig av? Genom att sprida dina exempel vidare genom #inkluderandeidrott.  Den här är tänkt att vara en levande webb som ska spegla och utmana idrotten av i dag.

Golfens Vision 50/50

Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla befintliga medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf.

Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige, med jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Beslutades och initierades av SGF:s förbundsstyrelse 2013 och ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. 

Mål för arbetet med Vision 50/50 fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

Ladda ner faktabroschyren som beskriver arbetet med Vision 50/50. 

Klubbutvecklingsprogram Vision 50/50

Med premiär i maj 2017 lanserar SGF en digital utbildning i jämställdhet för golfklubbar och golfdistriktsförbund, utvecklad i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Det är den första utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, med filmer, kunskapspass, uppgifter och malldokument som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.

Utbildningen har plats för cirka 50 klubbar/distrikt årligen. 2017 kommer 48 golfklubbar och 6 golfdistriktsförbund att gå utbildningen. Målet till 2020 är att 200 klubbar ska ha gått in i programmet. Läs mer om utbildningen och klubbarna som är anmälda.

Svensk Amerikanska Fotbollsförbundets HBTQ-certifiering

SAFF påbörjade sin certifiering i maj månad 2016 och blev certifierade med diplom i december 2016. Motivet att påbörja arbetet var att SAFF är ett progressivt och framåtsträvande förbund i en idrott där inkludering och allas rätt att vara med är ledord i verksamheten, med en certifiering visar vi på riktigt att vi tar detta på allvar. Effekter som vi ser är att fler aktiva och ledare kan vara sig själva fullt ut och att vi som rörelse medvetet har börjat fundera kring normer, jämställdhet och inkludering.

Vi har en levande handlingsplan för fortsatt inkluderingsarbete på förbundsnivå, innehåller bland annat checklista inkluderande kommunikation, breddad representation i alla led, inkludering som en naturlig del av den nya coachutbildningen etc.

På föreningsnivå erbjuder vi alla medlemsföreningar att genomföra sin egen inkluderingsutbildning tillsammans med RFSL eller SISU Idrottsutbildarna.

Du kan läsa mer genom att klicka här.

Inkluderande skateboardkultur

Inom Sveriges skateboardförbund har vi från dag ett haft med oss ett inkluderande perspektiv och vi jobbar för att frågan om jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra alla delar av vår organisation. Alla anställningar inom förbundet idag har med sig ett normmedvetet öga och ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv för att skapa en inkluderande och öppen skatescen. 

Vi gör det genom att arbeta med fler områden parallellt såsom förändring av styrdokument, utbildning, kommunikation och ekonomiska styrmedel.
Vi ser det som att alla delar måste med för att det ska ha ordentlig effekt och nå hela vägen fram.

Vårt mål är en perspektivförskjutning kring vilka som är sinnebilden av en skateboardåkare och att den i framtiden ska kunna vara mycket bredare än den är idag. Vi vill helt enkelt bli inkluderande för alla underrepresenterade grupper och att skateboardkulturen blir representativ för samhället.

Isbrytarna – inkluderande hockeymiljö

Ishockeyförbundet började under hösten 2017 ett arbete mot hur man kunde konkretisera och aktivera målgruppen domare till att mer aktivt arbeta med förbundets kärnvärden. Utgångspunkten var att om alla trivs och känner sig välkomna oavsett vem dem är så blir man också en bättre hockeydomare, både på och utanför isen. För att förstärka detta arbete så togs en symbol fram för detta, isbrytaren blev det regnbågsfärgade förbundsmärket som alla domare bär inom svenska ishockeyförbundets förbundsverksamhet.  Att aktivt ta ställning och genom både handlingar och symboler lyfta vikten av inkludering och allas lika värde är för oss en grundförutsättning för att bli en bra idrottare.

Unga satsar jämt

Allmänna Arvsfonden har finansierat det treåriga projektet ”Unga satsar jämt” (2015-2017) med representanter från Länsstyrelsen i Örebro län, SISU Idrottsutbildarna, Örebro läns idrottsförbund och föreningen Män för jämställdhet som initiativtagare och styrgrupp. Daniel Alsarve har varit projektledare. Det övergripande syftet har varit att i samverkan med aktiva och ledare ta fram ett utbildningsmaterial för ledarutveckling med metoder och verktyg för ett förnyat jämställdhetsarbete i idrottsföreningar i hela landet. Utgångspunkt i arbetet har tagits i forskning om män och manlighet inom idrotten. Det långsiktiga målet har varit att främja en jämställd och rättvis idrottsrörelse där barn och ungdomar deltar i träning och tävling på lika villkor oavsett kön."

Föreningsexempel

En elitidrottares erfarenheter