Innehåll

Utbildningen behandlar både teoretiska och praktiska delar som en fotbollsutvecklare behöver behärska i sitt uppdrag. Fokus ligger på bemötandet av människor, att få en förståelse för sin roll samt praktisk erfarenhet av de hjälpmedel som finns för dig som fotbollsutvecklare.

De mer fotbollstekniska kunskaperna en fotbollsutvecklare behöver för att kunna ge ett bra stöd till tränare behandlas i SvFF:s tränarutbildning. SvFF rekommenderar att varje fotbollsutvecklare har minst tränarutbildningslicnens UEFA C.

Det huvudsakliga innehållet från utbildningen fotbollsutvecklare presenteras under rubrikerna nedan.

Rollen fotbollsutvecklare
Huvudfokus för dig som fotbollsutvecklare är att ge stöd till tränarna genom att jobba med tillämpning av en spelarutbildningsplan i förening samt att förbättra överföreningen från tränarutbildningens teori till praktik i den egna föreningen.

Under 2021 gjordes en stor utredning om spelarutbildningen i svensk fotboll. Den kanske viktigaste slutsatsen från utredningen var att mer fokus behöver riktas mot att stärka föreningsmiljöerna. Den metod som identifierades för att stärka spelarutbildningen i förening var att introducera Fotbollsutvecklare, en form av tränare för tränarna. Genom att ge mer hjälp till tränarna blir verksamheten för de enskilda spelarna roligare och mer utvecklande vilket leder till bättre spelarutbildning.

En ny organisation av svensk fotboll växte därefter fram där de 24 distrikten är uppdelade i åtta regioner som samverkar i olika frågor. I varje region finns två Nationella Fotbollsutvecklare som har som uppgift att utbilda och ge stöd till distriktens verksamhet men även att jobba med att identifiera och jobba med de spelare i regionen som kan vara aktuella för olika ungdomslandslag.

I varje distrikt finns det sedan en Fotbollsansvarig som jobbar tillsammans med flera fotbollsutvecklare som har olika ansvarsområden. Distriktens fotbollsutvecklare har som uppgift att samordna arbetet med tränarutbildning, spelarutbildning och föreningarnas fotbollsutvecklare. Den långsiktiga målsättningen är att det ska finnas minst en fotbollsutvecklare i varje förening och att de ideella ledarna i föreningarna på så sätt kan få regelbundet stöd i sportsliga frågor. Se skiss nedan.

Som fotbollsutvecklare är din övergripande uppgift att vara ett stöd för föreningens tränare i sportsliga frågor. I ideella föreningar finns det ofta oändligt med arbetsuppgifter men för att uppnå målsättningen för rollen – en bättre spelarutbildning – så är det viktigt att du prioriterar att spendera din tid på planen med tränarna. Se SvFF:s förslag på Rollbeskrivning Fotbollsutvecklare

För att prioritera i ditt arbete kan du utgå från ett tankesätt där du gör de insatser som har stor effekt och undviker insatser som har liten effekt, särskilt om de insatserna kräver mycket arbete.

Föreningen kan skapa förutsättningar för att få ut så mycket som möjligt av dig som fotbollsutvecklare. Att till exempel lägga tränings- och matchschema som passar din situation kan göra stor skillnad för hur mycket kontakt varje lag och tränare kan få med dig. Föreningens planering kanske kan göra det möjligt för dig att besöka två lag samma kväll eller besöka flera matcher samma dag. Ett annat sätt att skapa förutsättningar för dig som fotbollsutvecklare kan vara att använda event som sommarfotbollsskola eller cuper där flera av föreningens lag deltar, vilket möjliggör för dig att att träffa flera lag samtidigt.

För att planera effektivt behöver du ha en god dialog med de i föreningen som lägger träningstiderna och matchschemat. Vidare behöver du ha god kontakt med styrelsen och andra organisationsledare så att hela föreningen inser nyttan med ditt arbete. På så sätt ökar chanserna att föreningen ska satsa på rollen fotbollsutvecklare och ge dig bästa möjliga förutsättningar eller till och med satsa på att ha flera fotbollsutvecklare som kan dela upp arbetet.

Relationskompetens
Att du som fotbollsutvecklare har goda relationer till tränarna i din förening kommer innebära att du har lättare att komma med tips och att prata om jobbiga frågor.

Du behöver även skapa goda relationer till föreningens organisationsledare så att du enkelt och ärligt kan framföra feedback till föreningen kring din roll eller kring frågor som tränarna tar upp med dig.

Relationskompetens kretsar kring fyra huvudområden:

  • Skapa och bibehålla relationer
  • Samtala
  • Ge feedback
  • Hantera känslor
Skapa och bibehålla relationer

Att göra ett bra första intryck när du träffar ledarna i föreningen kommer att ge dig en bra bas att bygga vidare på i din roll. Några saker som kan vara viktiga i ditt första möte med tränarna är att komma välförberedd, så snabbt som möjligt lära dig deras namn och att visa intresse för tränarna och deras verksamhet.

För att bibehålla de goda relationerna är det viktigt att du uppfattas som pålitlig och engagerad. Sträva efter att visa intresse för tränarna som människor, alltid hålla vad du lovar och följa upp de frågor som ni diskuterat vid tidigare tillfällen.

Samtala

Samtal kan ske både formellt i ett planerat möte och informellt när du träffar tränarna på idrottsplatsen. Alla samtal, oavsett form, är viktiga. När du har avsatt tid med tränarna för ett formellt möte är det lättare för dig att vara väl förberedd och ha tid för tränarnas frågor. För att bibehålla de goda relationerna behöver du ändå vara trevlig och tillmötesgående varje gång du träffar tränarna. Ett informellt möte i mataffären när du är stressad behöver inte leda tränarnas utveckling framåt men kan bidra till att ni bibehåller en god relation.

I samtalet är det viktigt att du har full fokus på själva samtalet. Det kan du göra genom att till exempel lägga undan mobilen, ha ögonkontakt och ställa följdfrågor. 

Ge feedback

Att ge feedback är kanske din viktigaste uppgift som fotbollsutvecklare. Hur du ger feedback kan behöva anpassas efter individen som du pratar med. Feedback bör vara konkret och nära i tiden för att den ska vara lätt att förstå.

Konkret feedback kan innebära att du hänvisar till särskilda situationer som hänt. Till exempel det var väldigt bra när du gav beröm till spelaren för passningsförsöket, trots att passningen inte gick fram eller i den här övningen kan ni använda en boll till för att få högre aktivitet.  

Tänk på att feedback kan vara både positiv och negativ. Att förstärka goda beteenden bör vara ditt främsta sätt att framföra feedback. De beteenden som uppmärksammas i positiva ordalag kommer säkerligen tränarna att fortsätta med. Samtigt bör det kombineras med tips om saker som kan göras annorlunda. Fokusera då på tipset i sig och hur det kan utveckla verksamheten, snarare än att fokusera på det som är fel med vad tränarna har gjort.

Känslor

Tränarnas känslor kommer att påverka ditt arbete. Du behöver ta hänsyn till deras känslor när du ger feedback för att bibehålla de goda realtionerna. I samband med matcher kan det finnas extra mycket känslor. En del feedback kan till och med vara olämpligt att ta upp direkt efter match utan vara bättre att vänta med tills nästa träningsbesök.

Känslor är i första hand något positivt som du kan använda. Genom att till exempel förstärka goda beteenden, visa intresse för tränarna och spelarna i laget kommer du att skapa positiva känslor som ger extra energi till tränarna.

 

Föreningen
Föreningsutvecklingen inom svensk fotboll ramas in i konceptet Kvalitetsklubb. Inom Kvalitetsklubb finns hjälp för föreningar som vill förbättra sin kvalitet både på och utanför planen. Välorganiserade föreningar är en förutsättning för bra spelarutbildning.

Basen för de allra flesta föreningar i Sverige är ideellt engagemang. Som Fotbollsutvecklare kanske du själv är ideellt engagerad i din roll. Oavsett kommer du att stöta på ideellt engagerade ledare och förtroendevalda i din roll. Tre områden har identifierats som extra viktiga för att motivera ideellt engagerade.

Som fotbollsutvecklare behöver du förhålla dig till de ideellt engagerade och sträva efter att du i din roll förstärker de tre delarna för ideellt engagemang. Detta är något du bör vara medveten om i all din kommunikation med tränare i föreningen. Till exempel hur du under ett träningsbesök kan framföra feedback på ett sätt som stärker tränarnas känslor av samhörighet, kompetens och självbestämmande.

Inom Kvalitetsklubb finns det fyra fokusområden med några prioriterade insatser inom varje område. För varje insats finns det guider och/eller processtöd som föreningen kan använda sig av för att förbättra kvalitén inom respektive insats. Allt material finns i Word eller Power Point vilket innebär att du som fotbollsutvecklare och din förening själva kan justera utifrån era förutsättningar.

Alla områden är beroende av varandra men områdena våra ledare och våra spelare har huvudfokus på aktiviteter på planen och är därmed mest relevanta för dig som fotbollsutvecklare. Guiderna inom de här områdena är användbara för dig som fotbollsutvecklare och du hittar de mest relevanta guiderna under rubriken fotbollsutvecklarens praktiska uppgifter. Områdena vår förening och våra resurser är mer kopplade mot organisatoriska frågor som andra personer i föreningen bör jobba med.

Spelarutbildningsplanen
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) publicerade den första versionen av sin spelarutbildningsplan  2013. Sedan dess har många föreningar skapat egna spelarutbildningsplaner med utgångspunkt i SvFF:s innehåll.

Undersökningar har visat att många föreningar idag har en spelarutbildningsplan men att det finns utmaningar med tillämpningen. Inför säsongen 2022 tog SvFF fram guider som föreningar kan avända för att ta fram och tillämpa en spelarutbildningsplan. De här guiderna är numera en del av arbetet med Kvalitetsklubb och används i utbildningen fotbollsutvecklare som viktiga verktyg för dig som fotbollsutvecklare.

SvFF:s spelarutbildningsplan består av rekommendationer för varje spelform. Det finns rekommendationer inom bland annat följande områden:

  • Antal spelare per tränare
  • Utbildningsnivå för tränare
  • Prioriteringar i spelets olika skeden
  • Färdigheter att träna på
  • Organisera träning och match
  • Träningsprogram och övningar

SvFF:s spelarutbildningsplan finns både som bok och webbplats. Ta del av innehållet på webbplatsen här.

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare och föräldrar har ofta dåligt rykte inom idrotten. Det förekommer förstås mindre bra beteenden från vårdnadshavare men till största delen är vårdnadshavare en positiv kraft i fotbollen som skapar förutsättningar för barns idrottande.

Vårdnadshavare är viktiga för att barn ska börja med idrott och för att skapa förutsättningar för att de ska kunna fortsätta. Det är viktigt att personer runt spelarna fångar upp signaler och ger extra stöd kring barn som inte har ett bra stöd hemifrån.

Förutom stödet kring sina egna barn är vårdnadshavare viktiga för att föreningslivet ska kunna behålla de relativt låga avgifter som gäller i de flesta föreningar. Studier har visat att föräldrar i snitt läger 3,6 timmar per vecka på ideellt arbete i sina barns idrottsföreningar. Utan den här insatsen skulle säkerligen inte den svenska idrottsmodellen fungera. Därför är det viktigt att föreningen jobbar med vårdnadshavare och skapar engagemang i föräldragrupperna.

Som fotbollsutvecklare har du antagligen inte tid att jobba direkt med vårdnadshavarna men du kan vägleda tränarna i deras arbete. Möten med vårdnadhavare fokuserar ofta på praktisk information men kan även ta upp ämnen kring föräldrarollen eller föreningens spelarutbildningsplan. Detta kan lägga en bra grund som tränarna sedan kan följa upp genom informella samtal i samband med träningar och matcher. 

Som en del av Kvalitetsklubb finns en guide för möte med vårdnadshavare som du kan upplysa tränarna om. 

Fotbollsutvecklarens praktiska uppgifter
Som fotbollsutvecklare bör du prioritera arbetet med tränarna på planen. Guiderna inom Kvalitetsklubb och spelarutbildningsplanen kommer att vara till stor hjälp i ditt arbete.

I användandet av alla guider behöver du ta hänsyn till utbildningens teoretiska input kring till exempel relationskompetens och ideellt engagemang. Generellt för alla guider gäller att du skapar en relation till tränarna innan du börjar rätta till saker. Det engelska uttrycket "connection before correction" gäller i högsta grad i rollen som fotbollsutvecklare.

Du behöver även se tränarnas utveckling över tid. Tränarna kommer att utvecklas olika snabbt vid olika tidpunkter. Din uppgift är att guida lärandet utifrån varje individ. Olika tränare kommer att ha olika grader av motivation till att utvecklas som tränare och olika svårt för olika delar av tränarskapet.

Oavsett vem tränaren är bör du fokusera på den långsiktiga utvecklingen där du tillsammans med tränaren jobbar med att utveckla en sak i taget. Om du försäker ändra allt på en gång finns det en risk för att tränaren upplever din närvaro som kontrollerande och att komponenten kompetens i teorin om ideellt engagemang minskar. Genom att utveckla en sak i taget och huvudsakligen fokusera på att förstärka saker som tränaren gör bra skapar du förutsättningar för långsiktigt lärande och motivation.

Dina samtal med tränarna kan fokusera på deras egen utveckling men även på lagets och spelarnas utveckling. Du kan förstärka när du ser att laget eller spelarna gjort framsteg i sådant de har tränat på. Många tränare kommer att uppskatta att ha samtal med dig om vad laget och spelarna kan utveckla och hur de göra det.

De guider som du framförallt uppmanas att använda som fotbollsutvecklare är följande: