Intro

Våra ledare är det viktigaste vi har. För att skapa en framgångsrik och hållbar organisation är ledarskapet en nyckelkompetens som vi vill stärka. Vi behöver ett enkelt och gemensamt förhållningssätt som tydliggör hur vi som leder och företräder Korpen förväntas bete oss. Frågan som hänger i luften är givetvis: hur gör man då för att få människor att känna en starkare inre motivation och drivkraft att påverka och göra skillnad?

Vi säger: Lev som du lär — Bry dig — Möjliggör

Korpens gröna och sköna ledarskap ska i varje möte genomsyras av att det vi säger tar sig uttryck i väl överensstämmande handlingar eftersom vi lever som vi lär!

Bakgrund

Morgondagens organisationer och ledare står inför en rad utmaningar. För att lyckas krävs att alla samlas kring en gemensam målbild och tydliga värderingar.

Ständig förnyelse, engagerade ledare, medarbetare och medlemmar som tar egna initiativ, en kultur som främjar lärande och kunskapsspridning, möjligheter för människor att få arbeta inom områden där deras talanger kommer till sin rätt. Det transformativa ledarskapet har under senare år vuxit fram som ett svar på dessa utmaningar. Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap (UL) är ett exempel på en utbildning som bygger på transformativt ledarskap.

Ett transformativt ledarskap – nyckeln till en framgångsrik verksamhet

Det transformativa ledarskapet handlar om att reflektera och medvetet utveckla de dagliga ledarhandlingarna för att utvecklas tillsammans för att nå högre effektivitet. Organisationers framgång avgörs av allas våra gemensamma prestationer och bidrag. Som ledare förväntas du kunna behärska konsten att utveckla människor, hitta vars och ens inre motivation samt deras förmågor och talanger. Transformativt ledarskap är en kommunikationsform människor emellan som är så naturlig att, när du tagit till dig redskapen och anammat tankesättet blir de i de närmaste osynliga, medan resultatet blir mycket synbart.

Behovet av ett modernare ledarskap beror främst på den påtagliga förändringstakten som vi alla möter idag – både som organisation och individ. Förändrade omständigheter och förutsättningar innebär att vi med jämna mellanrum ”tappar fotfästet” – något de flesta av oss inte är tränade för eller särskilt vana att hantera. Den transformativa ledaren har här en nyckelroll – att hjälpa till att löpande justera roller, uppgifter och riktning.

Ett ledarskap för utveckling och förnyelse

Varje organisation behöver ständigt förnyas och utvecklas för att möta förändrade villkor i omvärlden. Det handlar om att möta nya typer av behov, efterfrågan, lagstiftning och så vidare. Utan denna utveckling överlever ingen organisationen långsiktigt.

Ytterligare en stark drivkraft är det ökade personliga ansvaret. Detaljstyrning minskar och samtidigt ökarbehovet av att i stället kunna styra med hjälp av tydliga uppdrag, värderingar, mål och uppföljningar. Det har genererat ett ökat fokus på verktyg som coaching, feedback, mentorskap och löpande utvecklingssamtal.

Fundera på: Är du en ledare? Hur vet du det?

Ett ledarskap för ökat engagemang

Transformativa ledare använder motivationen som ett avgörande verktyg för att nå uppsatta mål och visioner. Motivation handlar om att ge medskaparna kraft och energi att göra ett bättre jobb. Det handlar om att ta bort hinder och skapa förutsättningar för att möta varje persons egna drivkrafter – det som motiverar en person kanske inte alls motiverar en annan. Det handlar om att få alla att hitta sina egna drivkrafter och att ta ansvar.

Omvärldsförändringar kräver proaktiva medskapare

En förutsättning för alla typer av verksamheter är att kunna förändras i takt med omvärlden. I takt med nya behov och beteenden hos vår omgivning, i takt med ny teknologi och i takt med utvecklandet av nya arbetssätt och erbjudanden hos andra aktörer. I moderna organisationer är det medskaparna som står för förändringen.

För att lyckas med denna ständiga förnyelseprocess, bestående av tusentals små steg, krävs att alla i organisationen agerar självständigt.

Större egenansvar och valfrihet

Överallt i världen efterfrågar människor allt mer valfrihet, i sina privatliv och på arbetet. Denna utveckling leder till en allt högre grad av egenansvar. Enligt John Whitmore, en av förgrundsgestalterna inom coaching-området, är det därför ingen slump att vi just nu ser en sådan explosionsartad efterfrågan på coaching i alla dess former. Det är nämligen den coachande ledarens roll att hjälpa den coachade att ta ett aktivt egenansvar.

Prestationer och individuella målsättningar i fokus

Prestationsbedömning på individnivå har under senare år ökat i omfattning. Förutom att tanken är att uppmuntra höga prestationer skapar det möjlighet för organisationen att identifiera de som skapar mest värde, för att på så sätt kunna rikta sina ansträngningar för att behålla dessa. Som en följd ser vi också ett ökat fokus på verktyg som coaching och mentorskap som syftar till att hjälpa individen att prestera i närheten av sin potential.