Distriktsmodellen

I grunden handlar det om att ge spelarna bättre verktyg på sin resa från ungdomsspel till seniorspel. I alltför många fall leder resan i dag till att ungdomar slutar för tidigt med handbollen. Distriktsförbunden kan påverka detta genom att bedriva en bättre utbildningsverksamhet inom ramen för Svenska Handbollförbundets distriktslagsverksamhet.

Det handlar om så mycket mer än att ”åka till SverigeCupen och spela en turnering.” Svenska Handbollförbundets ambition är att den nya spelarutbildningsplanen ska lyckas med följande:

  • Förstärka den svenska distriktslagsverksamhetens utbildningsverksamhet.
  • Hålla ”dörrarna” öppna under en längre tidsperiod för fler spelare.
  • Utveckla den fysiologiska och teoretiska delen i utbildningen.
  • Bidra till en individualiserad träningsform under det första året i utbildningen.
  • Leda till att distriktsförbunden tar ett större ansvar (i organisatorisk, ekonomisk och planläggande mening).
  • Skapa verksamhetsorienterat tävlande, bland annat genom att styra antalet deltagande lag i SverigeCupen efter hur spelarantalet/årskullarna ser ut på olika håll i våra regioner – fler alternativt färre tävlande lag från respektive län – och sätta större fokus (än tidigare) på årskullarnas antal och hand bollsintresset vid deltagande i SverigeCupen. SverigeCupen är en utbildning i att tävla tillsammans med andra likasinnade som man normalt sett kanske inte tävlar tillsammans med annars – liknande den situation som landslagsspelare

    möter.

  • Bidra till att spelarna efter genomförd utbildning kommer väl förberedda till Svenska Handboll förbundets lägerverksamhet (riks-, region- och landslagslägren.

Svenska Handbollförbundets ambition är också att nå tränarna till respektive spelare i deras hemmiljö, för att kunna stimulera och hjälpa dem att skapa en än bättre miljö för spelarna. Detta genom att påvisa ett synkroniserat innehåll med det som senare händer på riks- och landslagslägren.

Spelarutbildningsplan

För att kunna genomföra ovanstående intention har det tagits fram ett förslag till en lägerstege eller spelarutbildningsplan. Den ser likvärdig ut för alla distrikt över hela landet. Den ger handbollsspelande ungdomar, oavsett län, ort eller region, likvärdiga möjligheter till utbildning på distriktsnivå.

Spelarutbildningsplanen består av åtta spelar utbildningsläger (fyra hela utbildningsdagar per säsong under två säsonger). Läger 1–6 är frivilliga. Läger 7–8 är inte frivilliga. Deltagande i SverigeCupen (inte frivilligt). Varje specialidrottsdistriktsförbund (SDF) kan välja att modellera utifrån sina egna resurser och möjligheter, till exempel kvällsläger, halvdagsläger eller heldagsläger.

Varje specialidrottsdistriktsförbund (SDF) kan välja hur man vill modellera utifrån sina egna resurser och möjligheter, till exempel kvällsläger, halvdagsläger eller heldagsläger.

Distrikt_Spelarutbildningsplan.jpg

Kommentarer till spelarutbildningsplanen 

Anmälan

Med fri anmälan menas att spelarna eller föreningen kan anmäla sig till dessa läger. Spelarna blir alltså inte uttagna till dessa läger.

Arrangör

SDF ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av dessa utbildningsläger. Det är viktigt att vara noggrann med val av lokaler och att välja lämpliga och strategiskt utvalda platser i regionen, inte minst ur resehänseende. 

SverigeCupen

Till SverigeCupen kan i dag endast 17 spelare tas ut per lag. Varje SDF kan dock anmäla fler lag till cupen för att ge fler ungdomar chansen att visa upp sig och att få ta del av de erfarenheter och upplevelser som turneringen ger.

Lokala tränare

Det finns en klar poäng med att också bjuda in spelarnas klubbtränare till distriktslägren, helt enkelt för att visa dem verksamheten – visa vad som pågår utifrån respektive syfte och intention. Att bjuda in klubbtränarna är ett sätt att informera och göra dem positiva till lägerverksamheten. Tränare som deltar kan därefter använda lämpliga moment i sin hemmiljö. 

Finansiering

Lägret betalas av spelaren själv alternativt av den förening som spelaren representerar. Det här varierar runt om i landet. 

Instruktörer

Man kan använda olika instruktörer på spelarutbildningslägren. Eftersom intentionen är individuell utveckling är det viktigt att eftersträva instruktörer som är duktiga på just det. Det är inte alltid som dessa instruktörer är kopplade till de olika ledarstaberna, men förbundet ser gärna att samtliga SDF arbetar med en ”instruktörspool” kring denna verksamhet – så kallade distriktsinstruktörer, samt att instruktörerna har genomgått de utbildningar som ges av Svenska Handbollförbundet. Ett annat tips är att använda de instruktörer som är kopplade till förbundets handbollsgymnasier.

Förslag till heldagsprogram

Så här kan en heldag för ett distriktslag se ut. Under denna finns också en modell för ett halvdagsprogram.

Distrikt_heldagsprogram.jpg

Utvecklingsschema för spelare

För att få överblick av spelarens utveckling har Svenska Handbollförbundet utvecklat ett registreringsschema (på distriktsnivå) som ska fyllas i av spelarna själva. Detta i ett led att ”äga sin egen träning”. Schemat på distriktsnivå är en förenkling jämfört med det som kommer på rikslägren men är tänkt att fungera pedagogiskt ihop.

Handboll – när du tränar eller spelar match?

Utvecklingsschema_tabell01.jpg

Om träning:

Utvecklingsschema_tabell02.jpg