Mounted Games TR VIII

Inledning

Detta tävlingsreglemente kommer att gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter samtliga tidigare versioner av TR VIII. Från och med ovan nämnda datum kommer alla tidigare regler samt eventuella tillägg till dessa daterade före detta datum att makuleras. Tävlingsreglementet revideras vartannat år. Detta reglemente innehåller detaljerade regler för samtliga nationella tävlingar i Mounted Games och ska läsas i förbindelse med:

 • TR I Gemensamma bestämmelser
 • Jordbruksverkets anvisningar
 • IMGA Rule Books regler för genomförande av grenarna
 • Kompletteringar publicerade på ridsport.se

Vid tillfälle av att en inträffad händelse inte kan tolkas inom ramen för detta TR, TR I eller efter ordalydelsen i MGA:s internationella reglemente ska tolkning ske efter andemeningen i de avsnitt som har närmast beröring med den uppkomna situationen.

Mounted Games visionsuttryck
Mounted Games utgör ett spännande och utmanande test av ryttarens ridförmåga samt horsemanship inom en accepterad och godtagbar risknivå för såväl ryttare som häst. Alla ryttare måste ta ansvar för att de deltar med hästar som är utbildade för den nivå de tävlas i och att de inte utsätts för större risk än vad som ligger i tävlingens natur.

 

Kapitel 1 Grenbeskrivning

Moment 800
 • TR ska vara normgivande vid all form av ridning och träning inklusive hantering av hästen i djurskyddshänseende.
 • Reglementets användning
 • Utformning

Reglementet omfattar samtliga nationella tävlingar i Mounted Games arrangerade i Sverige. Med ryttare avses i tillämpliga delar även ansvarig person, målsman,
annan vuxen medhjälpare eller dylikt.

Moment 801 Ryttarens ansvar

Ryttaren är ytterst ansvarig för att känna till och följa de regler vilka omfattar den tävling vid vilken ryttaren deltar.

Moment 802 Ryttarens ålder

Tävlingar i Mounted Games är öppna för ryttare från och med 8 års ålder. Tävlingar arrangeras för seniorer respektive juniorer. Som junior räknas ryttare från och med början av det kalenderår ryttaren fyller 8 år till och med utgången av det kalenderår ryttaren fyller 18 år. För seniorer finns ingen övre åldersgräns. Klasser för juniorer och seniorer får endast i undantagsfall slås samman. Ekipaget ska, oavsett ålderskategori, alltid vara proportionerligt.

Moment 803 Ryttarens klädsel
 1. Ryttare ska vid ridning bära ridbyxor, lång- eller kortärmad tröja samt ridskor med klack.
 2. Smycken är endast tillåtet att bära vid tävling förutsatt att de är tejpade.
 3. Vid lagtävling bör lagledaren vara propert klädd alternativt klädd i kläder vilka överensstämmer med dem som hens lag bär. Underlåtelse i detta avseende kan medföra avvisning från tävlingsbanan.
Moment 804 Ryttarens utrustning
 1. Godkänd och korrekt tillpassad hjälm med hakbandet i funktion ska användas vid all ridning inom tävlingsområdet.
 2. Om hakbandet går upp under pågående gren måste ryttaren direkt knäppa det och sedan fortsätta grenen från den plats där hakbandet gick upp. Om så inte sker medför det uteslutning ur grenen.
 3. I grenen Ponny Express ska en hjälm enligt ovan nämnda beskrivning
  bäras av brevbäraren.
 4. Spö och/eller sporrar är inte tillåtet att bära eller använda.
Moment 805 Hästar
 1. För att få delta i tävlingar i Mounted Games får hästens mankhöjd inte överstiga 152 centimeter (15 hands).
 2. Hästar får delta i tävling tidigast det år de fyller fem år.
 3. Ryttarens längd och vikt ska vara i proportion till hästens storlek, exteriör och erfarenhet.
 4. Ekipage kan, oavsett ålder, om det anses vara oproportionerligt avstängas från vidare tävlan i enlighet med TR I moment 174.5. Ryttarens vikt får aldrig överstiga 20 procent av ponnyns vikt.
 5. Hingstar får inte delta
Moment 806 Utrustning häst

1. Sadling
Sadel av engelsk modell med bom eller bomlös med paneler i full längd för att skydda hästens rygg tillverkad i läder eller av syntetmaterial ska användas. Sadeln ska vid varje grens start vara komplett med stigbyglar samt gjord med två spännen på var sida. Den måste passa hästen på ett lämpligt sätt och vara hel i början av varje gren.

2. Bett
Betsling är tillåten i enlighet med TR II, dressyr ponny. Hackamore tillåten enligt TR III hoppning ponny. Bettplattor är tillåtna.

3. Hästen ska på hela tävlingsområdet hållas och ledas i huvudlag
med bett enligt moment 806.2.1, alternativt i grimma och
grimskaft.

4. Övrigt

 1. All utrustning ska användas på det sätt den ursprungligen tillverkats för. Ingen utrustning, eller del av utrustning, får således modifieras eller användas på annat sätt än den ursprungligen tillverkats för.
 2. Startern och överdomaren har under tävlingens gång alltid möjlighet
  att inspektera hästens utrustning.
 3. Blinkers är inte tillåtna.
 4. Martingal med löpande ringar samt fast martingal med utlösningsfunktion
  är tillåtet.
 5. Inga andra hjälptyglar än de i punkt 4 är tillåtna.
 6. Benskydd utformade för att skydda hästens ben är tillåtna.
Moment 807 Tävlingsformer

Tävlingar i Mounted Games kan ridas enligt följande;

1. Individuellt, ett ekipage (en ryttare och en häst).

2. Par, två ekipage.

 • Lag, minst fyra och maximalt fem ekipage licensierade för samma förening. Arrangören kan välja att låta ekipagen sätta samman lagen fritt, detta ska i så fall anges i propositionen.

3. Lån av ryttare
Föreningar tillåts vid lagtävling att låna max två ekipage från en annan förening vilken deltar med fulltaligt lag eller som inte deltar med lag vid den aktuella tävlingen. Begäran om lån tillställs och beviljas av Svenska Ridsportförbundet via Mounted Games-10 kommittén. Lån beviljas endast om laget inte har egna ryttare samt förutsatt att lånet inte innebär toppning. Lån enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda föreningarna samt skriftligen tillställas arrangören samt Svenska Ridsportförbundet via Mounted Games-kommittén innan anmälningstidens utgång för respektive tävling. Om undantag från denna regel ska beviljas ska samtliga lag vilka deltar vid den aktuella klassen tävlingen godkänna förändringen.

4. Förändringar i laguppställning under pågående tävling
4.1 Vid byte av häst vid individuella och partävlingar kan ryttaren välja att antingen fortsätta tävlingen och då förlora samtliga poäng vilka erhållits med den tidigare hästen, alternativt att fullfölja tävlingen utom tävlan.
4.2 Vid lagtävlingar kan, en ryttare eller häst före klassens första start tillåtas att inträda i ett lag förutsatt att det inte innebär att laget överskrider gränsen för det maximala antalet deltagare per lag.
4.3.1 Under pågående lagtävling får en häst endast bytas ut under förutsättning att förlusten av hästen innebär att laget endast består av fyra ekipage samt att tävlingsveterinären anser fortsatt deltagande vara medicinskt olämpligt för aktuell häst, eller att startern anser att hästen utgör en säkerhetsrisk. Om veterinär ej finns på plats delegeras beslut till starter. Om laget består av färre än fyra ekipage äger resterande deltagare i laget rätt att slutföra tävlingen utom tävlan.
4.3.2 Under pågående lagtävling får en ryttare endast bytas ut under förutsättning att läkare intygar att ett fortsatt genomförande av tävlingen medför en hälsorisk för ryttaren samt att förlusten av nämnda ryttare medför att laget endast består av fyra ekipage.
4.3.3 Eventuellt ersättningsekipage måste vara kvalificerat att tävla på aktuell nivå. Om ett ekipage enligt ovan nämna specifikation inte står att finna, och laget består av färre än fyra ekipage, äger resterande deltagare i laget rätt att slutföra tävlingen utom tävlan.

 

Kapitel 2 Anmälan

Moment 808 Anmälan

Anmälan ska ske i Tävlingsdatabasen (TDB). Lag och par ska anmälas enligt proposition.

Moment 809 Startordning

Startordningen ska bestämmas genom lottning.

Moment 810 – 814

Reservmoment

 

Kapitel 3 Tävling

Moment 815 Tävlingsarena och markeringar

1. Med tävlingsarena menas det inhägnade området inom vilket tävlingen avhålls och den markerade banan är placerad.

2. Tävlingsarenan ska vara inhägnad på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt.

3. Med tävlingsbana menas det markerade området innanför de fyra hörnflaggorna. Om en hörnflagga välts måste den återställas. Om så inte sker medför det uteslutning.

4. Tävlingsarenan ska märkas ut enligt skiss i IMGA Rule Book. Beroende på tävlingsarenans storlek och antalet deltagare lag kan variationer tillåtas, vilka ska godkännas av överdomare och startern samt meddelas vid briefingen.

5. Security Box. Säkerhetszonen är utformad för att utgöra ett säkert område för att bromsa upp sin häst efter att ha deltagit i en gren. Under tiden som en gren pågår får inga ryttare, uppsuttna eller avsuttna vistas i säkerhetszonen om de inte är där för att bromsa upp sin häst, så snart hästen har saktat ned ska man lämna säkerhetszonen så snart det kan göras på ett säkert sätt. Om detta inte skulle följas så kan aktuell ryttare, par eller lag bli diskvalificerade om så startern beslutar.

6. Tävlingar i Mounted Games, oavsett nivå, får arrangeras på gräs, sand, grus eller annat ridhusunderlag. Banornas underlag ska meddelas i propositionen.

7. Framridningsbanans underlag ska så långt möjligt efterlikna tävlingsbanans. Storleken på framridningsbanan ska anpassas efter det antal lag, par eller individuella ryttare vilka kommer att starta i respektive heat på tävlingsbanan. Framridningsbanans underlag ska meddelas i propositionen.

8. På framridningsbanan ska, för de deltagande ryttarna, tillhandahållas någon form av material att växla med.

Moment 816 Tävlingsarena

1. När en tävling har startat har endast följande personer tillträde till tävlingsarenan; tävlingsarrangören, starter, överdomare, linjedomare, speaker, måldomare, materialansvarig, banpersonal, sjukvårdsansvarig, tävlande samt en tränare per lag, par eller individuell tävlande.

2. Övriga får beträda banan endast med starterns tillåtelse.

3. Under pågående gren får lagledaren inte beträda startfållan.

4. Ett lag, par eller individuell tävlande, som medför fler personer än reglerna tillåter, diskvalificeras från grenen.

6. Rökning och förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet på tävlingsarenan.

Moment 817 – 820

Reservmoment

Moment 821 Prisutdelningar/ceremonier

Se TR I moment 144.

Moment 822 Utom tävlan

Arrangör kan tillåta lag, par och individuella ryttare att, i mån av plats, delta i en tävling utom tävlan. Detta gäller inte Svenskt Mästerskap. Ryttare ska ha gällande licens. Häst ska ha gällande licens och vaccination. Samtliga regler är tillämpliga undantaget att poäng inte utdelas. Ekipage som startar utom tävlan ska rida alla grenar på banan längst bort från startern. Om ekipage som startar utom tävlan orsakar störning ska grenen ridas om.

Moment 823 Poängberäkning

1. Vid tävlingar i Mounted Games utdelas poäng efter placering i heat och finaler enligt följande: I varje gren får den tävlande (individuell, par eller lag) som vinner grenen poäng motsvarande antalet tävlande i heatet eller finalen. Är det flera heat i samma klass använder man samma maxpoäng i samtliga heat. Det andraplacerade laget erhåller ett poäng mindre än grenvinnaren. Vid likaplacering i en gren fördelas totalsumman för de två aktuella placeringarna mellan de likaplacerade. båda placerade lagen, paren eller ryttarna. De erhåller samma antal poäng. Efter grundomgångarna rangordnas de tävlande efter högst uppnådda poängsumma och fördelas därefter mellan de olika finalerna. De lag, par och individuella ryttare vilka erhållit högst poäng berättigas en plats i A-final, de därefter i B-final och så vidare.

2. Antalet platser i respektive final regleras av antalet banor på den aktuella tävlingsplatsen.
2.1 Om två eller fler tävlande slutar på samma antal poäng efter grundomgångarna avgör skiljegren vilken tävlande som får platsen i en högre finalen respektive lägre final. Skiljegrenen rids direkt före den lägre finalen.

3. Antalet platser i respektive final regleras av antalet banor på den aktuella tävlingsplatsen. Ifall en tävlande avstår sin plats i någon av finalerna går platsen till nästföljande tävlande enligt slutresultatet i grundomgångarna.

4. Om två eller fler tävlande avslutar finalen på lika antal poäng ska skiljegren avgöra slutresultatet. Avstår ett lag, par eller en individuell ryttare sin plats i någon av finalerna går platsen till det lag, par eller den individuella ryttare som placerat sig efter det avstående laget, paret eller den individuella ryttaren i enlighet med resultatet efter grundomgångarna.

Moment 824 – 829

Reservmoment

 

Kapitel 4 Regler

Moment 830 Djurskydd

1. Hästarnas välbefinnande ska vid all tävling i Mounted Games prioriteras före sportsliga, ekonomiska eller övriga intressen.

2. Deltagande ryttare får inte använda tävlingsmaterial eller andra tillhyggen i syfte att driva hästen framåt som ersättning för ett spö eller sporrar.

3. Deltagande ryttare får med eller utan hjälpmedel aldrig slå sin ponny.

4. Kraftiga och eller upprepade skänkelslag är inte tillåtet.

5. Drivning på känsliga områden är inte tillåtet.

6. All form av fysisk framåtdrivning av ponnyn från marken är otillåten.

7. Om det förekommer blod, sår eller svullnad på hästen gäller följande. Har blod, sår eller svullnad orsakat av ryttarens inverkan ska ekipaget stängas av. Har blod, sår eller svullnad orsakats av annat än ryttarens inverkan, såsom att hästen har bitit sig eller fått ett balltramp eller liknande, ska en bedömning göras enligt TR I moment 175. Upptäcks blod, sår eller svullnad under ritten ska ritten omedelbart avbrytas och ekipaget uteslutas.

8. Brott mot dessa regler medför avstängning från tävlingen.

9. Hästbesiktning minst i enlighet med Jordbruksverkets direktiv.

Moment 831 Antidopingregler

Finns på ridsport.se.
En lista över otillåtna ämnen, otillåtna metoder och karenstider finns på ridsport.se. I TR I finns ytterligare föreskrifter avseende dopingregler.

Moment 832 Dåligt eller osportsligt uppträdande

Svenska Ridsportförbundets TR I gäller.

1. Osportsligt uppträdande, inklusive användande av ett fult språk så som svordomar och liknande, samt kränkande uppförande, av en ryttare, tränare eller supporter, inklusive hot mot officiella funktionärer, medtävlande eller annan funktionär, medför avstängning av laget, paret eller den individuella ryttaren.

2. Startern och/eller överdomaren avgör vad som utgör dåligt eller osportsligt uppträdande.

Moment 833 Uteslutning och avstängning

Uteslutning är inget straff utan en åtgärd som startern dömer på grund av ett inträffat tävlingstekniskt fel under tävlingsmomentet

1. Vid uteslutning erhåller det aktuella laget, paret eller den individuella ryttaren inga poäng.

2. Om en förseelse, vilken bestraffas med uteslutning, inträffar efter att en gren har avslutats men innan nästa gren har börjat, medför det att laget, paret eller den individuella ryttaren blir utesluten från den närmast efterföljande grenen.

3. Om ett lag, par eller en individuell ryttare begår mer än en förseelse, vilken bestraffas med uteslutning, under en och samma gren blir de endast uteslutna från den gren under vilken förseelsen inträffat.

4. Om inget annat anges avses uteslutning från den aktuella grenen. Avstängning är en bestraffning enligt TR I, exempelvis för att ha brutit mot viss regel eller moment före, under eller efter tävlingsmomentet, till exempel ha behandlat hästen på ett otillåtet sätt.

Moment 834 Ogynnsamt väder

1. Startern avgör om koner, tunnor, hinkar med mera ska utrustas med vikter vid kraftiga vindar. Om så sker ska förändringen kvarstå i samtliga efterföljande heat. Om vikter anbringas på materialet till följd av ogynnsamma väderförhållanden betraktas dessa som en del av materialet.

Moment 836 Video

Videokamera, som tillhandahålls av arrangören, för att filma mållinjen bör finnas på alla tävlingar. Arrangören kan även tillhandahålla fler kameror för filmning av byteslinje och resten av banan. Filmupptagningarna får användas som hjälpmedel för alla beslut. Startern får som stöd för sina beslut endast använda de av arrangören tillhandahållna kamerorna och får inte ta i beaktande material från andra kameror.

Moment 837 Material i munnen

Det är inte tillåtet att ryttaren har något material i munnen. Detta medför utelsutning i grenen.

Moment 838 – 849

Reservmoment

 

Kapitel 5 Säkerhet

Moment 850 Avfallning

Vid avfallning äger, utöver sjukvårdsansvarig, även överdomare och starter rätt att förbjuda fortsatt deltagande i tävling för ryttare.

Moment 851 Skadad häst

Veterinär, överdomare och/eller starter kan förbjuda fortsattdeltagande i tävling för häst vilken varit inblandad i olycka, inte anses vara i tävlingsmässigt skick eller vars deltagande kan uppfattas som stötande.

Moment 852 Olycka under pågående gren

Startern äger rätt att avbryta en pågående gren i händelse av att en olycka inträffar.

Moment 853 Avspärrningar

Samtliga avspärrningar på tävlingsplatsen ska vara konstruerade på ett säkerhetsmässigt vedertaget och accepterat vis. Om staket används måste mellanrummet mellan slanorna anpassas så att en hästs hovar inte kan fastna. Avspärrningar ska vara konstruerade på så vis att de inte inbjuder en häst att springa under eller emellan dem.

Moment 854 – 859

Reservmoment

 

Kapitel 6 Arrangör

Moment 860 Ansvar

Arrangör av tävling i Mounted Games är i god tid före tävlingen skyldig att tillse att

 • Samtliga funktionärsposter är tillsatta av behöriga funktionärer.
 • Tävlingsmaterialet till samtliga grenar är av fullgod kvalitet.
 • Tävlingen kan genomföras på ett säkerhetsmässigt acceptabelt vis.
 • Tävlingsledare samt övriga ansvariga funktionärer är pålästa och införstådda med de delar i TR I samt TR VIII som berör tävlingsarrangören.
 • Följa IMGAs Practical Guides gällande grensammansättning och max antal grenar.
Moment 861 Meddelade till ryttare

Se TR1

Moment 862 – 869

Reservmoment

 

Kapitel 7 Funktionärer

Moment 870 Allmänt

Samtliga officiella funktionärer måste vara införstådda med aktuella regler och procedurer samt med materialets placering. Officiella funktionärer ska vara propert klädda. Med officiella funktionärer menas starter samt överdomare. Följande funktionärer ska finnas

 • Tävlingsledare
 • Överdomare
 • Starter
 • Linjedomare
 • Måldomare
 • Domarsekreterare
 • Kommentator
 • Banchef
 • Arenafunktionärer
 • Sjukvårdsansvarig

Samtliga funktionärer ska vara propert klädda. Underlåtelse i detta avseende kan medföra avvisning från tävlingsbanan.

 

Moment 872 Starter

1. Starterns uppgift är att tillse att tävlingarna är rättvisa och följer gällande TR, och:

2. måste konferera med de linjedomare vilka noterat eventuella överträdelser innan startern fattar beslut.

3. har rätt att när hen så önskar besiktiga de deltagande ryttarnas klädsel och utrustning samt ponnyernas utrustning.

4. Startern ansvarar för starten av respektive gren.

5. Startern ska göra sitt yttersta för att bereda tävlingsdeltagarna en rättvis start.

6. Startern har efter samråd med tävlingsledare och överdomare möjlighet att byta ut en tävlingsgren om omständigheterna kräver det.

7. Startern ska vara propert klädd.

8. Startern ska vid tävlingstillfället ha uppnått en ålder av minst 25 år.

9. Startern ska vara utbildad och behörig.

Moment 871 Överdomare

Se TR1

Moment 873 Linjedomare

1. Vid tävlingar i Mounted Games bör sex, dock minst fyra, linjedomare användas. Linjedomarna ska vara jämt fördelade mellan startlinjen, centerlinjen och växlingslinjen. Efter beslut av huvuddomaren och överdomaren kan ett mindre antal linjedomare nyttjas beroende på den specifika tävlingens förutsättningar.

2. Linjedomarna ska under tiden för sitt uppdrag bära tydligt utmärkande kläder, till exempel reflexvästar, samt en röd flagga vilka båda tillhandahålles av arrangören.

3. Linjedomarna ska kontrollera att växlingar sker bakom respektive linje samt att relevanta regler följs.

4. Linjedomare placerade på centerlinjen ska kontrollera händelser i centerlinjens närhet samt förbindelsen mellan par.

5. Om en linjedomare noterar en överträdelse ska linjedomaren höja sin flagga för att påkalla sig starterns uppmärksamhet. Linjedomaren förmedlar sin iakttagelse, efter grenens avslutande, till startern som fattar beslut.

6. Linjedomarna ska fokusera på sin uppgift.

7. Linjedomare ska ha uppnått en ålder av minst 18 år.

8. Linjedomaren ska, förutsatt att specifika omständigheter inte omöjliggör det, under pågående gren befinna sig utanför tävlingsarenans avspärrningar.

9. Linjedomare ska vara utbildade och behöriga.

Moment 874 Måldomare och domarsekreterare

1. Vid alla tävlingar ska finnas minst en måldomare.

2. Måldomaren ansvarar för att uppta den ordning i vilken de deltagande lagen, paren eller individuella ryttarna avslutar sina respektive grenar.

3. Varje måldomare ska ha minst en domarsekreterare vars uppgift är att anteckna den ordning i vilken måldomaren förmedlar att tävlingsekipagen passerar mållinjen.

4. Måldomaren och domarsekreteraren ska vara placerade i direkt
anslutning till mållinjen utanför tävlingsarenan.

Moment 876 Banchef

1. Banchefens uppgift är att ansvara för och leda arenapersonalens arbete samt att vara dem behjälplig.

2. Det faller inom ramen för banchefens ansvar att så snart tävlingsbanan  iordningställts meddela startern detta så att startern kan starta den aktuella grenen.

Moment 875 Speaker

1. Speakern ska för tävlingsdeltagare och publik på ett tydligt vis förmedla aktuella resultat och ställningar i klassen.

2. Speakern ska sträva efter att inte uppmärksamma händelser vilka skulle kunna påverka någon av de officiella funktionärerna.

Moment 877 Arenapersonal och material

1. Allt material ska placeras identiskt på samtliga tävlingsbanor.

2. Arenapersonal måste säkerställa att tävlingsmaterial vilket har förflyttats av en ryttare under en gren återställs inför nästkommande gren.

3. Arenapersonal bör bära kläder eller markeringar vilka utmärker dem från övriga.

4. Arenapersonal ska under pågående gren befinna sig utanför tävlingsarenans
avspärrningar förutsatt att specifika omständigheter inte omöjliggör det.

5. Arenapersonal ska ha uppnått lämplig ålder för den uppgift de
ska utföra.

Moment 878 – 899

Reservmoment