Gemensamma bestämmelser TR I

Kapitel 1 Tillämpning, definitioner

Moment 110 Allmänt om tävlingsreglementets tillämpning

Detta reglemente gäller från och med 1 januari 2023. Svenska Ridsportförbundet har de befogenheter och skyldig heter som regleras i detta Tävlingsreglemente (TR). Tävlings bestämmelserna ska tillämpas vid tävlingar anordnade av organisationer anslutna till Svenska Ridsportförbundet och vid tävlingar godkända av Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundets TR tillämpas inte vid internationella tävlingar i Sverige eller andra länder. Organisation, ryttare, officiell funktionär, lagledare och ansvarig person som deltar i Svenska Ridsportförbundets tävlings verksamhet, har genom sin medverkan på avtalsrättslig grund accepterat att i alla delar följa TR. Det är dessas skyldighet att känna till innehållet i vid var tid gällande TR och andra tävlings bestämmelser, såsom Code of Conduct/Uppförandekod.

1. Syfte
Regler och anvisningar i TR syftar till att ryttarna vid tävling ska få tävla under så lika förhållanden som möjligt och bedömas efter samma normer vid alla tävlingar. TR ska vara normgivande vid all form av ridning och träning inklusive hanteringen av hästen i djurskyddshänseende vad avser hästens välfärd i djurskydds hänseende.

2. Avsikt
Avsikten med TR är inte att i detalj reglera allt som har med tävlingsverksamhet att göra. Stor frihet ska lämnas de tävlings anordnande organisationerna beträffande utformning av allmänna anordningar och propositioner.

3. Hästvälfärd
Svenska Ridsportförbundets medlemsorganisationer och deras medlemmar ska i alla avseenden följa svensk lag och i synnerhet djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och föreskrifter för dessa i alla tillämpliga delar. Beslut från avSJV förordnad veterinär vid tävling ska följas. Straff för överträdelse av TR vid tävling och vid otillåten hantering av häst på träning utgår enligt Svenska Ridsportförbundets TR, Code of Conduct/Uppförandekoden, 14 kapitlet, samt i förekommande fall 15 kapitlet, Riksidrottsför bundets stadgar. Om otillåten hantering av häst inträffar på tävlingsområdet under en tävling, uppmanas var och en att informera någon av de officiella funktionärerna om detta. 4. Reglementen och anvisningar Svenska Ridsportförbundet ger ut officiella TR:

Code of Conduct/Uppförandekod
TR I
Gemensamma bestämmelser
TR II Dressyr
TR III Hoppning
TR IV Fälttävlan
TR V Körning
TR VI Distans
TR VII Voltige
TR VIII Mounted Games
TR IX Reining
TR X Working Equitation

Anvisningar för domare, överdomare och banbyggare i hoppning. TRändringar som publiceras på ridsport.se har samma status som TR.

5. Tolkning
Hur tydligt man än försökt utforma TR kan det aldrig täcka alla situationer. Om en situation inte kan tolkas efter TR:s bokstav och inte heller efter ordalydelsen i Internationella Ridsportförbundet (FEI:s) reglementen, ska tolkning ske efter andemeningen i de avsnitt som närmast har beröring med den uppkomna situationen. I tveksamma fall ska hellre frias än fällas.

6. Avvikelser från TR
6.1. Alla avvikelser från de variationer som beskrivs i detta tävlings reglemente måste godkännas från Svenska Ridsport förbundet centralt för att vara giltiga.
6.2. Dispens Endast Svenska Ridsportförbundet centralt har möjlighet att bevilja dispens från bestämmelser och anvisningar i TR. Gällande dispenser ska finnas publicerade på ridsport.se för att gälla. Utfärdad dispens ska medföras.

7. Force majeure
Svenska Ridsportförbundet och dess medlemsorganisationer fritar sig från juridiskt och ekonomiskt ansvar som kan uppstå genom tillämpning av bestämmelser och anvisningar i TR eller genom beslut nödvändiga av orsaker över vilka Svenska Ridsport förbundet inte råder (force majeure) som utbrott av smittsamma sjukdomar på häst eller människor, naturkatastrofer, oväder, strejk, lockout eller liknande.

8. Skrivtekniska förenklingar
När det allmänt i TR står ”häst” menas både ridhäst och ponny. Gäller texten bara den ena eller den andra kategorin står det direkt utskrivet. Ryttare används könsneutralt om ryttare i allmänhet, och omfattar även kuskar, linförare och voltigörer. Med ryttare menas, i förekommande fall, även ryttarens företrädare och/eller ansvarig person. I de fall texten i grenspecifika TR avviker från texten i TR I, gäller TR I.

Moment 111 Definitioner

1. FEI
Med FEI menas Fédération Equestre Internationale, det vill säga, Internationella Ridsportförbundet. FEI utfärdar tävlingsreglementen som gäller vid olympiska och andra internationella tävlingar. Svenska Ridsportförbundets TR ska i görligaste mån ansluta till FEI:s bestämmelser.
2. RF
Med RF menas Riksidrottsförbundet.
3. RS
Med RS menas Riksidrottsstyrelsen.
4. RIN
Med RIN menas Riksidrottsnämnden.
5. SJV
Med SJV menas Statens Jordbruksverk.
6. Organisation
Med organisation menas varje ridklubb, ryttarförening eller mot svarande som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
6.2. Medlemsavgift
Med medlemsavgift menas betald helårsavgift i en av Svenska Ridsportförbundet ansluten organisation.
6.3. Ansvarig person
Med ansvarig person menas myndig person, till exempel målsman eller ansvarig för gröntkort, som ansvarar för omyndig ryttare.
6.4. Officiell funktionär
Med officiell funktionär menas funktionär som är godkänd av Svenska Ridsportförbundet. Se även moment 182.1.
7. Tävling
7.1. Med tävling i Svenska Ridsportförbundets tävlingsgrenar menas arrangemang där premier och/eller priser och/eller pris rosetter delas ut till ryttare och/eller vars huvudsakliga syfte är konkurrensbedömning. En tävling kan bestå av flera delmoment eller klasser och hålla på under en eller flera dagar i följd. Tävlingen börjar när sekretariatet öppnar första tävlingsdagen och slutar när sekretariatet stänger efter sista klassen sista tävlingsdagen.
7.1.1 Tävlingsarrangör
Med tävlingsarrangör avses den anordnande organisationen, som kan vara till Svenska Ridsportförbundet ansluten organisation, Svenska Ridsportförbundet och/eller annan som fått godkännande av Svenska Ridsportförbundet. Anordnande organisation ska framgå av propositionen.
7.1.2. Tävlingsdag
Tävlingsdagen, när det gäller ”Förbjudet på tävlingsdagen” på ”Karens och förbudslista”, startar vid midnatt (00:00) och slutar när hästen har gått i mål i sin sista start för dagen. I övriga fall gäller 111.7.1.
7.2. Tävlingsgren
Tävlingsgrenarna är följande: Dressyr, hoppning, fälttävlan, körning, distansritt, voltige, mounted games, working equitation, reining eller annan tävlingsgren som Svenska Ridsportförbundet i varje enskilt fall godkänner.
7.3. TDB
Med TDB menas tävlingsdatabasen.
7.3.1. Tävlingstermin
Med tävlingstermin menas de, av Svenska Ridsportförbundet eller dess distrikt, upprättade och fastställda datumen för tävlingars genomförande.
7.4. Meeting
Ett meeting är en eller flera tävlingar som arrangeras under flera dagar i följd. Ett meeting kan varje dag ha tävlingar av olika status.
7.5. Tävlingsområde/tävlingsplats
Med tävlingsområde/tävlingsplats menas det område inom vilket tävlingen arrangeras. Detta inkluderar tävlings och framridningsbanor, väg till och från tävlings och framridningsbanor, stallar och stallområden, parkeringsområde samt övrig plats för ridning
eller körning som tävlingsledningen anvisar. Se anläggningsskiss moment 125.3.
7.6. Tävlingsbana
Med tävlingsbana menas det inhägnade, eller på annat sätt markerade, område inom vilket tävling arrangeras.
7.7. Tävlingsavgift
Med tävlingsavgift menas alla kostnader som betalas till arrangören för att få delta i tävlingen så som anmälningsavgifter, uppstallningsavgifter, elavgifter, veterinäravgifter med mera.
7.8. Kvalifikation
Med kvalifikation menas ekipagets, ryttarens eller hästens rätt att delta i viss tävling. Hänsyn tas till resultat som erhållits under de senaste 24 månaderna. Avgörande för kvalifikation kan, förutom den kategori till vilken ryttare eller häst hör, även vara tidigare uppnådda resultat. ”P” Ponny som byter kategori nedåt vid mätning behåller tidigare kvalificering i motsvarande svårighetsgrad även om den erhållits i en annan kategori.
7.9. Uppklassning
Med uppklassning menas den skärpning av villkoren för ekipagets, ryttarens eller hästens rätt att delta i en viss klass som förorsakats av tidigare uppnådda resultat. Hänsyn tas till resultat som erhållits under de senaste 24 månaderna.
7.10. Proposition

Med proposition menas bestämmelser och regler för viss tävling/ klass utfärdade av arrangerande organisation, godkänd av Svenska Ridsportförbundet eller behörigt distrikt.
7.11.1. Rikstäckande serie
Med rikstäckande serie/cup avses separat tävling där resultat på något sätt sammanräknas eller ligger till grund för deltagande i ny tävling, om resultaten sammanräknas eller hämtas från tävlingar i fler än två distrikt.
7.11.2. Som rikstäckande serie räknas också alla serier för hästar 4 – 6 år, där resultat från fler än en tävling sammanfogas eller utgör grund för final, även om deltävlingarna går i endast ett eller två distrikt.
7.11.3 För att få arrangera deltävling, kval, final eller liknande i rikstäckande serie måste distrikt och/eller förening få särskilt tillstånd av Svenska Ridsportförbundet. Sådant tillstånd kan fås via instruktioner publicerade på ridsport.se
8. Officiellt organ
Officiellt organ är Svenska Ridsportsförbundets hemsida ridsport.se och tidningen Häst och Ryttare.
9. Kategorier ryttare
Angivna ryttaråldrar gäller alltid kalenderår.
9.1.1. Lägsta åldersgräns I tävlingar får ryttaren delta tidigast under det kalenderår ryttaren fyller 8 år.
9.1.2. Ingen lägsta åldersgräns För tävlingar utan inbördes rangordning finns ingen lägsta åldersgräns.
9.1.3. Högre lägstaålder Högre lägsta åldersgräns kan förekomma. Se respektive TR.
9.2. Seniorer
Som senior räknas ryttaren från och med det kalenderår ryttaren fyller 19 år, undantaget voltige då ryttaren räknas som senior från och med det kalenderår ryttaren fyller 16 år.
9.3.1. U25-ryttare
Som U25ryttare räknas ryttare från och med det kalenderår ryttaren fyller 16 år till och med det kalenderår ryttaren fyller 25 år.
9.3.2. Unga ryttare (Young Rider)
Som ung ryttare räknas ryttare från och med det kalenderår rytta ren fyller 16 år till och med det kalenderår ryttaren fyller 21 år.
9.4. Juniorer och children
Som junior räknas ryttare till och med det kalenderår ryttaren fyller 18 år. I voltige är junioråldern 14 – 18 år. Som childrenryttare räknas ryttare från och med det år ryttaren fyller 12 år till och med det kalenderår ryttaren fyller 14 år.
9.5. Ponnyryttare.
Vid tävling med ponnykategorier.
9.5.1. A- och B-ponnyryttare. För ryttare på kat A och Bponny är de övre åldersgränserna i hoppning, dressyr och fälttävlan 13 år.
9.5.2. C- och D-ponnyryttare. Ryttare på kategori C och Dponny får delta i ponnytävlingar i Sverige till och med det kalenderår under vilket ryttaren fyller 20 år.
9.5.3. Överårig ryttare
Med överårig ryttare menas ryttare som enligt respektive TR får delta i tävling med övre åldersgräns trots att ryttaren passerat denna åldersgräns. För kategori B räknas ryttare från och med 14 år som överåriga.
9.6. Pararyttare (”Para”)
Med parautövare menas ryttare som har nedsättning av fysisk eller intellektuell funktionsförmåga. Pararyttare ska ha giltigt medicinskt kort för att få starta på 2* tävling eller högre i dressyr och sportkörning.
9.7. Lektionsryttare
Med lektionsryttare menas ryttare som tävlar på lektionshäst och som rider regelbundet minst 1 gång i veckan i ridskoleverksamhet, sommaruppehåll i lektionsverksamhet borträknat.
10. Hästar
Med häst menas alla som fötts av ett häststo.
10.1. Hästs ålder
Häst blir ett år äldre den 1 januari varje år.
10.2. Ponny
Med ponny menas en häst som, vid mätning enligt Svenska Ridsportförbundets mätreglemente, har en mankhöjd på högst 148 centimeter.
10.3. Lektionshäst
Med lektionshäst menas en häst som under de två senaste månaderna, sommaruppehåll i lektionsverksamhet borträknat, regelbundet använts i lektionsverksamhet vid ridskola minst 30 timmar per månad i lektioner med olika ryttare.
10.4. Dräktigt sto
Dräktigt sto får inte delta i tävling. Med dräktigt sto menas sto efter 120 dagars dräktighet eller sto med föl yngre än 120 dagar. Föl får inte medföras på tävlingsplatsen.
10.5. Triangelmärkt
häst Med triangelmärkt häst menas häst som försäkringsbolag betalat ut livförsäkringsersättning för. Sådan häst får inte delta i tävling enligt moment 120.
10.6. Tidigaste start
Häst får inte starta i någon tävlingsgren tidigare än 1 april det år hästen blir 4 år.
11. Smittsam sjukdom
Med smittsam sjukdom menas de smittsamma sjukdomar som finns angivna på hemsidan ridsport.se/Tavling/Smittinfo.

Moment 112 Ryttarens ansvar

Ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige respektive i internationell tävling har ansvar för att över allt prioritera hästen välmående, och att:

 1. Förvissa sig om att hästen är fullt frisk.
 2. Förvissa sig om att startande häst är i tävlingsmässigt skick.
 3. Förvissa sig om att hästen inte fått otillåtna medicinska preparat eller otillåten medicinsk behandling före start.
 4. Inte själv ha intagit otillåtna medicinska preparat.
 5. Förvissa sig om att hästen under de senaste 21 dagarna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
 6. Förvissa sig om att hästen under de senaste 21 dagarna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.
 7. Förvissa sig om att hästen är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande.
 8. Kontrollera både sin egen och hästens kvalifikation.
 9. Före deltagande i internationell tävling och utländsk nationell tävling få Svenska Ridsportförbundets medgivande.
 10. Uppfylla de förpliktelser ryttaren åtagit sig i och med anmälan till tävlingen, bland annat erläggande av tävlingsavgift.
 11. Följa gällande TR, Code of Conduct/Uppförandekod, tävlingsbestämmelser, föreskrifter och anvisningar utfärdade av tävlingsledning och funktionärer. Uppträda på ett sätt som hedrar svensk ridsport vid tävling, på tävlingsplats och i samband med tävlingsdeltagande inom eller utom landet.
 12. Förvissa sig om att person som leder hingst på tävlingsplatsen är minst 16 år.
 13. Vid vetskap om manipulation av tävling som är föremål för vadslagning omgående informera Svenska Ridsportförbundet.
 14. Om överdomare eller domare beslutar om startförbud av häst, på grund av skada eller att den inte är i tävlingsmässigt skick, avstå från start med hästen i minst sju dagar. Exempel: Om startförbudet meddelas en torsdag får hästen starta tidigast fredag nästkommande vecka.
 15. Om läkare/sjukvårdspersonal konstaterar eller misstänker hjärnskakning efter fall eller slag, avstå från start i tävling minst sju dagar. Exempel: Om händelsen inträffar en torsdag får ryttaren starta tidigast fredag nästkommande vecka.

 

Moment 113 Kommersiella rättigheter
 1. Svenska Ridsportförbundet äger och förfogar ensamt över alla rättigheter till förbundets namn och logotyp. Den organisation som önskar använda sig av dessa rättigheter i sin marknads föring måste ha Svenska Ridsportförbundets skriftliga tillstånd.
 2. Svenska Ridsportförbundet äger och förfogar ensamt över alla rättigheterna till samtliga Svenska Mästerskap inom sitt verksamhetsområde.
 3. Svenska Ridsportförbundet äger och förfogar ensamt över alla medierättigheter, inklusive men inte begränsat till TV och radiorättigheter, samt rättigheter för produktion och sändningar för digitala medier på Svenska Mästerskap och egna rikstäckan de serier, se moment 151.4.2.
 4. Svenska Ridsportförbundet har rätt att, efter särskild överenskommelse för viss tid eller vid särskilda tillfällen, upplåta rättigheterna eller delar av rättigheterna till arrangörer och företag.

Moment 114-119 Reservmoment

 

Kapitel 2 Tävlingar

Moment 120 Officiella svenska tävlingar

Officiella svenska tävlingar arrangeras såsom elittävling, nationell tävling, regionaltävling, lokaltävling, inbjudningstävling och klubbtävling.

1.5*/4*
För att en arrangör ska få arrangera 5*/4*tävling ska tävlingen uppfylla krav som bestäms av respektive kommitté, till exempel vad gäller tävlingstekniska förhållanden, premier, publikservice och mediakapacitet. Ansökan om att få arrangera 5*/4*tävling ska göras hos respektive kommitté via Svenska Ridsportförbundet. I 5*/4*tävling ska det minst ingå klasser enligt respektive grenspecifikt TR.
2.3*
På 3*tävling ska det lägst och högst förekomma klasser enligt respektive grenspecifikt TR.
3.2*
Högsta klass som förekommer: enligt respektive grenspecifikt TR.
4.1*
Högsta klass som förekommer: enligt respektive grenspecifikt TR.
5. Inbjudningstävling
Inbjudningstävling får inte arrangeras i fälttävlan. Tävling får omfatta arrangerande klubb och högst tio inbjudna klubbar. Godkänd banbyggare och godkänd överdomare och/eller godkänd domare måste anlitas. Bedömningar och klasser får förekomma enligt regler för lokaltävling. Ansökan om inbjudningstävling, med angivande av klasser och bedömningar, lämnas in senast 35 dagar före tävlingens genomförande till respektive distrikt för godkännande. Distrikt kan inte neka arrangör som ansökt i tid.
6. Klubbtävling
Tävlingen är öppen endast för arrangerande klubbs medlemmar. Alla klasser kan ingå. För klubbtävling ska reglementet gälla i alla moment som rör säkerhet, handhavande av hästen samt uppträdande mot funktionärer, medtävlande och andra närvarande. Vad gäller tävlingens tekniska utförande i övrigt beslutas detta av arrangören. Jordbruksverkets bestämmelser om veterinär närvaro gäller. I tävlingsledningen ska en av Svenska Ridsportförbundet utbildad funktionär, såsom ridlärare, domare, banbyggare, tränare eller motsvarande, ingå. Som medlem räknas den som betalt medlems avgift innevarande år hos den arrangerande klubben. Resultat vid klubbtävling räknas inte som kvalificerande.

Moment 121 Internationella tävlingar i Sverige

Internationell tävling i Sverige får anordnas av Svenska Ridsport förbundet genom dess anslutning till FEI. Internationell tävling får också anordnas av organisation som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet måste ge sitt tillstånd till arrangemanget. Vid internationella tävlingar i Sverige ska FEI:s tävlingsregle mente tillämpas och för internationella tävlingar i mounted games och working equitation gäller respektive grens internationella regler. Om undantag ska göras, till exempel för anpassning till lagstiftningen om djurskydd, ska detta framgå av propositionerna, dock har svensk lag alltid företräde

Moment 122 Mästerskap

1. Svenskt Mästerskap
Svenskt Mästerskap ska anordnas som 5*/4*tävling av arrangör utsedd av Svenska Ridsportförbundet. Mästerskapstecken utdelas årligen till segrare i tävling om svenskt mästerskap i de olika tävlingsgrenarna enligt bestämmelser som 18 publiceras på Svenska Ridsportförbundets hemsida. För att få starta i Svenskt Mästerskap och distriktsmästerskap ska ryttaren vara svensk medborgare eller sedan minst ett år räknat från folkbokföringsdatum, vara stadigvarande bosatt i Sverige. Ryttaren måste vara medlem i organisation ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
2. Riksmästerskap
Riksmästerskap anordnas av arrangör utsedd av Svenska Ridsportförbundet enligt bestämmelser som publiceras på Ridsportförbundets hemsida. För att få starta i Riksmästerskap ska ryttaren vara svensk medborgare eller sedan minst ett år räknat från folkbokföringsdatum, vara stadigvarande bosatt i Sverige och vara medlem i organisation ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
3. Distriktsmästerskap
Distriktsmästerskap anordnas av respektive distrikt eller av en organisation som utsetts av respektive distriktsorganisation. I distriktsmästerskap får endast ryttare delta som tävlar för en organisation ansluten till Svenska Ridsportförbundet och till respektive distrikt. Övriga bestämmelser enligt respektive distrikt inom ramen för respektive TR.

Moment 123 Särskilda tävlingar/klasser

Särskilda tävlingar eller särskilda klasser kan anordnas för specifika kategorier av hästar. Separata tävlingar eller separata klasser kan även anordnas för specifika kategorier av ryttare, till exempel seniorer, unga ryttare, juniorer, studerande. Begränsningen ska tydligt anges i propositionen.

Moment 124 Ansökan om tävling

Organisationerna ska ansöka om önskemål om tidpunkter och tävlingsklasser i Tävlingsdatabasen (TDB) för det kommande årets tävlingar enligt fastställda regler från Svenska Ridsport förbundet, eller respektive distrikt när det gäller 2*tävling eller lägre i dressyr och hoppning. När ansökan är godkänd skapas en slutgiltig tävlingstermin.

Moment 125 Propositioner för tävling

1. Inledning
Proposition och övriga tävlingsregler ska vara tydliga, kortfattade och fullständiga. Proposition ska skapas i mall i TDB i de grenar/kombinationer av grenar som finns i TDB. Fler än en gren kan ingå, t ex para och dressyr, hoppning och dressyr, så kallad Kombinerad tävling. I proposition ska anges överdomare, domare och i förekommande fall banbyggare. Om meetingavgift tillämpas ska anmälningsavgiften ingå. I meetingavgiften får även andra kostnader inkluderas, men anmälningsavgift samt eventuell startavgift ska vara specificerade i respektive klass. I propositioner ska finnas ett preliminärt tidsprogram.

2. Avvikande proposition
Proposition som avviker från TR gäller endast om de är godkända av Svenska Ridsportförbundet centralt. I och med att proposition för tävlingar är godkända i TDB är de godkända av Svenska Rid sportförbundet även om de skulle avvika från TR:s bestämmelser. Om tävlingsarrangören fått Svenska Ridsportförbundets tillstånd att avvika från de generella tävlingsreglerna ska Svenska Ridsportförbundet samtidigt med tillståndet till ändringen avgöra om resultatet av tävlingen ska medföra kvalifikation eller uppklassning och berättiga till poängberäkning enligt respektive grens poängtabeller. Alla ändringar och avvikelser ska tydligt redovisas i propositionen. Arrangören har rätt att begränsa antalet starter genom att häst endast får starta en gång per dag.

3. Anläggningsskiss
Anläggningsskiss över tävlingsområdet ska finnas med som en länk då propositionen sänds in för godkännande. Skissen ska finnas med på arrangerande klubbs hemsida och även finnas uppsatt på tävlingsplatsen.

4. Godkännande av proposition
Propositioner som innehåller 5*/4* och/eller 3*klasser gällande dressyr och hoppning, samt alla propositioner gällande övriga grenar, ska före tävling godkännas av Svenska Ridsportförbundet centralt. Propositioner för inbjudningstävlingar, och/eller högst 1*/2* klasser gällande dressyr och hoppning godkänns före tävling av respektive distrikt.
4.2 Senaste tidpunkt för inskickande av proposition Proposition ska vara inlämnad för godkännande senast 35 dagar före första tävlingsdag. Förseningsavgift, bestämd av Svenska Ridsportförbundet, kan tas ut av godkännande instans.
5. Ändringar i proposition
Om förhållandena är sådana att tävlingsregler eller uppgifter om till exempel banor eller bedömning behöver ändras omedelbart före tävlings början, ska samtliga deltagare i tävlingen underrättas. Eventuella ändringar/förtydligande i propositionen ska godkännas av Svenska Ridsportförbundet/distrikt innan de publiceras i meddelande till ryttare.
6. Inställande
6.1 För alla tävlingar har Svenska Ridsportförbundet rätt att, om omständigheter framkommer som gör att svensk ridsports anseende kan skadas, ställa in en tävling. För 2*tävling och lägre har även Svenska Ridsportförbundets distrikt samma rätt.
6.2. För att få ställa in en tävling/klass vid 5*/4*3*tävling krävs Svenska Ridsportförbundets tillstånd. För att få ställa in en tävling/klass vid 2* eller lägre krävs Svenska Ridsportförbundets distrikts tillstånd. Ansökan om inställande av tävling måste göras på särskild blankett. Tävlingsarrangör får ställa in en viss tävling/klass endast om meddelande kan lämnas till alla ryttare. Anmälningsavgift till inställd tävling/klass ska återbetalas inom tre dagar efter meddelat beslut om inställd tävling.
6.3. Arrangör som upprepade gånger ställt in tävling kan nekas tävling nästkommande år.
7. Meningsskiljaktigheter
Meningsskiljaktigheter om tolkning av propositionerna ska före tävling avgöras av Svenska Ridsportförbundet eller respektive distrikt och under tävling av överdomaren efter samråd med tävlingsledningen.

Moment 126 ”Para” Tävlingar på lånade hästar

Jämngoda hästar och ponnyer av god ridhästtyp, lägst fem (5) år, ska ställas till förfogande av arrangören. Tävlingsarrangören svarar för att en utlånad häst är i tävlingsmässigt skick och har vana vid aktuell tävlingsprestation. De tävlande tilldelas lämplig häst av arrangören utifrån de uppgifter ryttaren lämnar i insänd parabilaga. Hästens uppvärmning innan ryttarens uppsittning ska anpassas till den svårighetsgrad hästen ska tävla i.

Moment 127 Uppstallningsplats

Om arrangören tillhandahåller uppstallning ska arrangören ha tillgänglig kontaktperson även nattetid.

Moment 128-129 Reservmoment

 

Kapitel 3 Deltagande i tävling

Moment 130 Deltagande

1. Åldersgränser
För att få delta i Svenska Ridsportförbundets tävlingar gäller särskilda åldersgränser för ryttare. Se moment 111.9.
2. Licens
För att få delta i Svenska Ridsportförbundets tävlingar måste ryttare och häst ha löst svensk licens. Se moment 150.
3. Medlemsavgift För att licensen ska kunna vara giltig ska ryttaren ha betalat medlemsavgift för året i den organisation ryttaren avser att tävla för.
4. Organisationstillhörighet
4.1. Ryttare får under ett och samma kalenderår inte tävla för mer än en organisation per gren på inbjudningstävling eller högre, om inte annat beviljats av Svenska Ridsportförbundet centralt.
4.2. Ryttare som vill tävla för olika organisationer i olika grenar måste lösa ryttarlicens för respektive organisation.
4.3. Ryttare som vill tävla med häst för en organisation och ponny för en annan måste lösa en ryttarlicens för respektive organisation.
5. Ponnyekipages rätt att delta i klasser för stora hästar
Se respektive TR.
6. Internationell tävling
6.1. I internationell tävling arrangerad under FEI:s regler, kan svenska ryttare som är medlemmar i en organisation ansluten till Svenska Ridsportförbundet, delta enligt propositionerna.
6.2. För deltagande i internationell tävling krävs att hästen har ett gällande FEI-pass.
6.3. För varje internationell tävling och nationell tävling utomlands krävs tillstånd från Svenska Ridsportförbundet. Anmälan till internationell tävling ska sändas genom Svenska Ridsportförbundet. Endast ryttare med svensk nationell eller internationell licens får tillstånd att tävla i internationell tävling och kan anmälas i FEI Entry System av Svenska Ridsportförbundet.
6.4. För deltagande i olympiska spel gäller särskilda bestämmelser.

Moment 131 Anmälan till tävling

1. Anmälan
1.1. All anmälan till tävling ska ske via Tävlingsdatabasen (TDB).
1.2. Häst får endast anmälas till en tävling per tävlingsdag.
1.3. Varje anmälare/ryttare ska ange kontaktuppgifter i TDB i form av telefonnummer och e-postadress.
1.4. Ryttare och häst ska registreras i tävlingsadministrativt system, datahanterat eller manuellt, med giltigt licensnummer.
1.5. ”Para” Parabilaga ska åtfölja anmälan. Tävlingsarrangören får skicka tillbaka anmälan om lämplig häst inte kan tilldelas ryttaren.
2. Tidpunkt för anmälan
2.1. Anmälan öppnar I de fall arrangören valt att på något sätt maximera antalet starter, öppnar möjlighet till anmälan 30 dagar innan ordinarie anmälan stängs, klockan 18.00 för 2* och lägre tävling och klockan 19.00 för 3* och högre tävling.
2.2. Anmälan stänger Organisation ska i propositionen välja tidpunkt för ordinarie anmälans utgång mellan nedanstående alternativ.
2.2.1. Veckan före. Ordinarie anmälan måste göras senast tisdag klockan 18.00 veckan före tävlingens början. Vid tävling som börjar annan dag än fredag, lördag eller söndag gäller sista anmälningsdagen angiven i propositionen.
2.2.2. Två veckor före. Ordinarie anmälan måste göras senast tisdag klockan 18.00 två veckor före tävlingens början. Vid tävling som börjar annan dag än fredag, lördag eller söndag gäller sista anmälningsdagen angiven i propositionen.
3. Avgifter till tävling/tävlingsklass
3.1. Betalning på betaldagen
Anmälningsavgift ska betalas senast vid likviddagen (datum och tid), enligt anvisningarna i propositionen.
3.1.1. Betalning via TDB/Swedbank Pay Anmälan som inte betalas senast innan tidpunkt för likviddagen enligt anvisningarna i propositionen, kommer att återtas. Andra betalningsalternativ finns angivna på Svenska Ridsportförbundets hemsida ridsport.se.
3.1.2. Betalning enligt arrangörens instruktion utanför TDB Anmälan ska betalas vid senaste tidpunkt enligt arrangörens instruktioner i propositionen. Tävlingsarrangören får betrakta en anmälan som återtagen om avgiften inte inkommer inom föreskriven tid, vilket ska framgå av propositionen under ”Övrigt”. Anmälare, som inte återtagit sin anmälan inkommer inom föreskriven tid måste betala anmälningsavgift för alla klasser anmälaren anmält till, oavsett om ekipaget kommer till start eller inte. Vägran att betala anmälningsavgift kan bestraffas med straffavgift eller anmälan till disciplinnämnden.
3.2. Betalning vid anmälan
Arrangör får i propositionen ange att hela eller del av anmälningsavgiften ska betalas i samband med anmälan. I sådant fall utgår moment 131.4, det vill säga det går inte att återta anmälan enligt 131.4 – 131.4.2. Arrangör har rätt att sätta tidigare betaldatum på listor, till exempel för boxar och el.
4. Återtagen anmälan
Endast om anmälaren återtagit sin anmälan enligt nedan befrias anmälaren från skyldigheten att betala anmälningsavgiften. Senaste tidpunkt för återtagen anmälan infaller som en följd av valet i moment 131.2
4.1. Veckan före
Anmälan kan återtas senast fredagen klockan 18.00 veckan före tävlingens början. Vid tävlingar som startar på annan veckodag än fredag, lördag eller söndag gäller tidpunkt angiven i propositionen.
4.2. Två veckor före
Anmälan kan återtas senast fredagen klockan 18.00 två veckor före tävlingens början. Vid tävling som börjar annan dag än fredag, lördag eller söndag gäller tidpunkt angiven i propositionen.
4.3. Ingen återtagen anmälan I de fall arrangören valt betalning i samband med anmälan moment 131.3.2 går det inte att återta anmälan.
5. Straffavgift
Anmälare som inte avanmält till klass och vars ekipage inte kommer till start ska betala en straffavgift enligt respektive TR. Straffavgiften tillfaller arrangören.
6. Skada/sjukdom
6.1. Ryttare som inte kan starta på grund av skada/sjukdom, skadad/sjuk häst eller häst i smittat stall ska återfå anmälningsavgiften minus en administrativ avgift om högst 100 kronor även om skadan/sjukdomen eller smittan inträffar efter sista dag för återtagen anmälan.
6.2. Läkar- och/eller veterinärintyg krävs och ska vara arrangören tillhanda senast 7 dagar efter avslutad tävling.
6.3. Återbetalningsskyldighet gäller inte för häst som inte godkänts vid besiktning på tävlingsplatsen.
6.4. Återbetalning ska ske senast 10 dagar efter det att intyget inkommit.
7. Maximerat antal starter
7.1. Arrangör får maximera antalet starter i klass/dag/tävling. Detta ska framgå av propositionen. Vid maximerat antal starter får arrangören avsluta ordinarie anmälningstid i förtid.
7.1.2. Ryttare till och med det kalenderår ryttaren fyller 12 år får starta högst 4 gånger/dag.
7.2. Reservera starter
Arrangör får reservera högst 10% av antalet starter i klass eller dag för en i propositionen tydligt angiven kategori ryttare.
7.3. Turordning vid maximerat antal starter.
7.3.1. Reservlista upprättas.
7.3.2. Vid strykningar sätts reserver in i startlistan i den tur de anmält sig.
7.3.3. När reservlistan är tom kan klassbyten och efteranmälningar sättas in.
7.3.4. Reserver och klassbyten sätts in i startlistan enligt regler för efteranmälan.
7.3.5. Klockan 18.00 dagen före första tävlingsdag övergår ansvaret för reservhanteringen till arrangören. De ryttare som efter denna tidpunkt önskar stå kvar på reservlista måste meddela detta till arrangören.
8. Efteranmälan
Efteranmälan kan göras i mån av plats senast enligt tidpunkt och mot kostnad angiven i propositionen. Efteranmälan ska göras via TDB för ryttare och häst som inte tidigare varit anmäld till samma tävling.
9. Strykning
Strykning ska ske senast enligt regler i respektive tävlingsgrens TR.

Moment 132 Kvalifikation/uppklassning

Allmänt
Kvalificeringsregler/uppklassningsregler anges i respektive grens TR. Ryttare, ekipage eller häst som startar i tävling, uppklassad respektive utan att vara kvalificerad, avstängs från klassen, även om det upptäcks i efterhand. Ryttaren bestraffas med straffavgift på 1 500 kronor.

Moment 133 Reservmoment

Moment 134 Arrangemang

1. Meddelande till ryttare
”Meddelande till ryttare” ska finnas tillgänglig för deltagarna minst fem dagar innan tävlingarnas början.
2. Startlistor
Förteckning över tävlingsfunktionärer och tidsprogram ska finnas. Vid 5*4*3*-tävling ska startlista finnas tillgänglig för publik med information om hästens ålder, härstamning, stambok, ägare och uppfödare. Startande ryttares startnummer, namn och häst ska tydligt meddelas domare och publik. Vid bansekretariatet och vid framridning anslås en gällande startlista.
3. Nummerlapp
Vid alla tävlingar ska alla tävlande hästar inom hela tävlingsområdet bära väl synlig nummerlapp eller nummervojlock. Ryttaren ansvarar för hästens nummerlapp, som ska anbringas senast i samband med urlastning. Nummerlappen ska vara minst 50 cm2 stor. Saknad eller felaktig nummerlapp kan bestraffas med straffavgift på 100 kronor. Regeln om nummerlapp gäller inte distansritt, där speciella regler gäller, se i distans TR. ”Para” Första siffran på nummerlappen kan ange vilken svårighetsgrad ekipaget startar i: Lätt E/Grad 1 1xx Lätt E/Grad 2 2xx Lätt D/Grad 3 3xx 28 Lätt C/Grad 4 4xx Lätt B och högre/Grad 5 5xx
4. Resultat
Resultat från alla tävlingar ska vara Svenska Ridsportförbundet tillhanda senast fem dagar efter avslutad tävling. Arrangör som inte kan leverera resultatfil via tävlingsprogram till TDB, måste själv ombesörja att resultaten levereras i ett formulär i TDB. Resultat och originalprotokoll från tävling ska bevaras hos arrangör i minst 24 månader. Resultatrapport som skickas till TDB, ska innehålla:

 • Arrangör/arrangörer
 • Datum
 • Typ av tävling
 • Antalet startande per klass/klasser
 • Korrekta namn och licensnummer för alla startande ryttare och hästar
  Vid nationell tävling och högre även hästens härstamning, ägare och uppfödare
 • Utdelade premier
 • Domare/domarordförande
 • Banbyggare
 • Överdomare/teknisk delegat
 • Utdelade bestraffningar

Svenska Ridsportförbundet redovisar erhållna poängsummor för ryttare och hästar på hemsidan ridsport.se. Resultat kan, senast inom tre (3) månader, komma att korrigeras i efterhand om till exempel ett resultat är felaktigt. Utdelade bestraffningar ska även framgå av överdomarrapporten som sänds till Svenska Ridsportförbundet/Svenska Ridsportförbundets distrikt.

Moment 135 Klädsel

Detaljregler, tillägg, undantag och säkerhetsklädsel för respektive gren finns i tävlingsgrenens TR.

Moment 136 Utrustning

All utrustning för häst och ryttare ska användas på det sätt den är ämnad till och för sitt ursprungliga användningsområde. Detaljregler finns i tävlingsgrenens TR.
136.1 Sporrar
Stjärnsporrar, det vill säga sporrar med roterande skivor/delar som har hack eller tandade kanter, är inte tillåtna inom tävlingsområdet. Sporrar med en roterande skivor/delar, som har jämna kanter, är tillåtna
136.2 Utrustning som täcker hästens ögonglob är inte tillåten på tävlingsbanan och framridning.

Moment 137 Kommunikationsutrustning

Användande av handhållen mobiltelefon/kommunikationsutrustning under ridning/körning av häst i rörelse på tävlingsplatsen är inte tillåten. Gäller inte distanstävling.

Moment 138-139 Reservmoment

 

Kapitel 4 Premier, priser, placeringar och prisutdelning

Moment 140 Premier

”H”: 1. Allmänt
1.1. Premien betalas alltid ut till av ryttaren i förväg angiven mottagare.
1.2. Premien till segraren får inte överskrida 50 % av de totala premierna i klassen.
1.3. Arrangören ska initiera ubetalning av premie senast tre (3) dagar efter avslutad tävling.
2. Premiers storlek
2.1. Premiernas storlek ska vara angivna i propositionen och får därefter inte reduceras. inte heller genom friskrivning i propositionen.
2.2. Vid 5*/4*-tävling ska premier delas ut till alla placerade. Den lägsta premien ska uppgå till minst dubbla avgiften i klassen.
2.3. Vid 3*-tävling får premier delas ut till alla placerade. Om premier delas ut ska den lägsta premien lägst uppgå till avgiften i klassen.
2.4. Vid 2*-tävling får premie delas ut. Om premier delas ut ska den lägsta premien lägst uppgå till avgiften i klassen.
2.5. Vid 1*- och inbjudningstävling och lägre utdelas inte premier, dock kan anmälnings- och startavgifter återbetalas till placerade.
2.6. Inget krav på premier i avdelning B.
2.7. Om premier delas ut till fler än de placerade, se moment 143, ska detta framgå av propositionen.
3. Premier och poäng vid delad placering
3.1. Vid delad placering summeras de likaplacerades premier och poäng och delas lika mellan de likaplacerade.
3.2. Lottning sker om hederspriser.
”P”4. Premier på ponnytävling Inga premier eller prispengar får delas ut i ponnyklasser. Gäller inte körning. Vid ponnyklasser kan anmälningsavgiften betalas tillbaka till placerade.

Moment 141 Hederspriser

Hederspriser tilldelas alla placerade ryttare, eller det antal placerade ryttare som anges i propositionen. Hederspris kan vara återbetalning av avgiften i klassen.
Hederspris kan vara presentkort, som kan omsättas i varor.

Moment 142 Prisrosetter

Prisrosetter ska delas ut till samtliga placerade och tillfaller hästens ägare och kan ha följande färger: 1:a pris: blå och gul, 2:a pris: blå, 3:e pris: gul, 4:e pris: röd, 5:e pris: grön, 6:e och följande pris: vit.
I avdelning B kan särskilda rosetter delas ut. I de fall då en speciell rosett utdelas för viss cup eller poängtävling tillfaller denna rosett ryttaren.
”Para”
Hederspris, rosett och premie tillfaller ryttaren vid tävling på lånad häst.

Moment 143 Antal placerade

I varje klass/kategori räknas ett visst antal ekipage som placerade. Detta antal är beroende av antalet starter och utgör:

Startande Placerade
2-4 1
5-8 2
9-12 3
13-16 4


samt därefter en placerad per var 4:e startande. För att räknas som tävlingsklass ska minst två startande finnas. Om endast en startande finns, och sammanslagning inte kan ske, kan klassen genomföras och resultaten registreras, men utan placering och poäng. För att bli placerad måste ekipaget ha fullföljt klassen.

Moment 144 Prisutdelning

Arrangör i samråd med överdomare beslutar hur, om och när prisutdelning ska ske.
Om en ryttare underlåter att delta i prisutdelning ska ryttaren dömas till straffavgift av överdomaren om lägst 150 kronor eller högst 1 500 kronor samt  Överdomaren har möjlighet att befria en ryttare från deltagande i prisutdelningen, tillåta deltagande utan häst eller tillåta att en annan häst används.
Pristagare ska vid prisutdelning vara reglementsenligt klädda. Hästen får inte vara iförd täcke annat än när ett sponsortäcke utdelas som pris. Vid dåligt väder kan överdomaren tillåta att täcken används. Vid prisutdelning ska särskild uppmärksamhet ägnas åt sponsorer.
Om arrangören önskar ha speciella ceremonier vid tävlingens prisutdelningar kan arrangören i meddelande till ryttare ange hur prisutdelningarna ska gå till samt hur många ekipage som ska delta. Alkohol i samband med prisutdelning är inte tillåten.

Moment 145-149 Reservmoment

 

Kapitel 5 Licenser och sponsorskap

Moment 150 Licenser

1.1. Aktiverad licens Licens för ryttare och häst ska vara aktiverad i TDB. Aktiverad licens innebär godkänd och betald licens i TDB. Start utan aktiverad licens är inte tillåtet och medför avstängning från klass/ klasser samt bestraffas med straffavgift om 1 500 kronor. Arrangör som tillåter start utan aktiverad licens bestraffas med straffavgift om 1 500 kronor.
1.2. Rätt att ställa ut licens
Ryttarlicens kan endast ställas ut av organisation som under föregående kalenderår har arrangerat eller varit medarrangör vid tävling. Med tävling menas inbjudningstävling och högre. För att organisationen ska noteras som arrangör ska detta framgå av propositionen, och att överdomaren i sin rapport noterar om det är fler organisationer än en som varit med och arrangerat.
2. Ryttarlicens
2.1.1. Ryttarlicens krävs från inbjudningstävling och uppåt. Ryttarlicens löses genom inbetalning av licensavgiften i TDB till Svenska Ridsportförbundet. Ryttarlicens löses per kalenderår eller som endags/meetinglicens. Ryttaren ska ha betalt medlemsavgift för året i den organisation ryttaren avser att tävla för. Ryttare ska inneha Grönt kort innan ryttaren får lösa licens (gäller inte gästlicens).
2.1.2. Löst licens innebär att ryttaren godkänt publicering av namn i Svenska Ridsportförbundets officiella organ och i TDB.
2.3. Svenska ryttare
2.3.1. Lektionsryttarlicenser, se moment 111.9.7 Gäller även för pararyttare på lånad häst, distansryttare till och med 50 km, voltigörer, linförare i voltige, ryttare i Mounted Games samt för kuskar upp till och med LA.
2.3.2. Meetinglicens Kan lösas flera gånger tills ryttaren kommer upp i beloppet för motsvarande åldersgrupps årslicens. Meetinglicensen är förbrukad och ryttaren kan inte få den tillgodo efter likviddagen för tävlingen, vid t.ex. sjukdom eller av annan anledning inte kommer till start.
2.3.2.1 Meetinglicens för lektionsryttare
2.3.3. Barnlicens. Årslicens för ryttare till och med det kalenderår ryttaren fyller 12 år.
2.3.3.1. Barnlicens lektionsryttare. Årslicens för lektionsryttare till och med det kalenderår ryttaren fyller 12 år
2.3.4. Juniorlicens. Årslicens för ryttare från och med det år ryttaren fyller 13 år till och med det kalenderår ryttaren fyller 18 år.
2.3.4.1. Juniorlicens lektionsryttare. Årslicens för lektionsryttare från och med det år ryttaren fyller 13 år till och med det kalenderår ryttaren fyller 18 år. 2.3.5. Seniorlicens.
Årslicens för ryttare från och med det år ryttaren fyller 19 år.
2.3.5.1. Seniorlicens lektionsryttare. Årslicens för lektionsryttare från och med det år ryttaren fyller 19 år.
2.3.6. Linförare- och groomlicens. Se bestämmelser publicerade på ridsport.se.
2.4. Utländska ryttare
2.4.1. För att utländsk ryttare ska få tävla på svenska officiella tävlingar krävs tillstånd från det egna landets ridsportförbund, ”Letter of Permission”, som ska meddelas till Svenska Ridsportförbundet via e-post sport@ridsport.se. Därefter ska ryttar- och hästlicens beställas och betalas i TDB.
2.4.2. Nordiska ryttare som reser till Sverige endast för tävling och sedan hem igen efter avslutad tävling startar på sin nationella licens och är undantagna kravet på ”Letter of Permission” och svensk licens.
2.5. Internationell licens
2.5.1. Internationell juniorlicens. Årslicens för ryttare till och med det kalenderår ryttaren fyller 18 år på internationella meeting/ tävlingar.
2.5.1.1. Internationell meetinglicens junior.
2.5.2. Internationell seniorlicens. Årslicens för ryttare från och med det kalenderår ryttaren fyller 19 år på internationella meeting/ tävlingar.
2.5.2.1. Internationell meetinglicens senior

3. Hästlicens
Hästlicens krävs från inbjudningstävling och uppåt. Hästlicens löses genom inbetalning av licensavgiften i TDB till Svenska Ridsportförbundet. Hästlicens löses per kalenderår. Licens ska lösas i det namn som framgår av hästens pass. För att kunna lösa hästlicens krävs att hästen är registrerad hos en avelsförening. Häst som tävlas av ryttare med svensk ryttarlicens ska ha svensk hästlicens. Klonad häst kan inte erhålla licens.
Licenstyper
3.1. Årslicens häst/ponny
3.2. Årslicens lektionshäst/ponny se 111.10.3

4. Licensavgift
Licensavgiften fastställs av Svenska Ridsportförbundets styrelse. Licens löses genom inbetalning av licensavgiften via TDB till Svenska Ridsportförbundet. Avgiftens storlek finns på ridsport.se.

5. Utfärdande av licens
Licens utfärdas efter betalning och när fullständiga uppgifter är Svenska Ridsportförbundet tillhanda. Svenska Ridsportförbundet kan, efter utredning, vägra att utfärda licens. Svenska Ridsportförbundet har också möjlighet att dra in en utfärdad licens.

Moment 151 Sponsorskap, reklam

1. Reklam, sponsorer och tillverkarmärkning
Svenska Ridsportförbundet förfogar ensamt över reklam- och marknadsrättigheter för sina deltagare vid internationella tävlingar som VM, EM och Nations Cup. För Olympiska Spel eller andra tävlingar under IOK:s beskydd gäller särskilda regler. En hästägare eller ryttare kan skriva avtal om reklamexponering med sponsorer. Ryttare har rätt att bära reklam/logotyp på klädsel, vojlock/schabrak, flughuva eller vagn. Som reklam räknas inte hästens namn, ryttarens eller ägarens namn, klubbens namn eller emblem. Reglerna om reklam gäller endast på 5*/4*-tävling. På tävlingsbanan eller motsvarande och i samband med prisutdelning får sponsorns namn och/eller logotyp endast exponeras på en maximal area av:
1.1. Hoppning
1.1.1. Vojlock/Schabrak 200 cm2 på varje sida.
1.1.2. Ridjacka 80 cm2 på varje sida av jackan i höjd med bröstfickan.
1.1.3. Ridbyxor 80 cm2 (20 cm lång 4 cm bred) en gång längsgående på vänstra benet.
1.1.4. Skjortkrage 16 cm2 på varje sida eller i mitten på kragen på ridblus. 1.1.5. Ridhjälm 125 cm2 (25 cm lång, 5 cm bred) mitt på hjälmen.
1.1.6. Flughuva 75 cm2 endast en gång.
1.2. Dressyr/WE
1.2.1. Vojlock/Schabrak 200 cm2 på varje sida.
1.2.2. Ridjacka 80 cm2 på varje sida av jackan i höjd med bröstfickan.
1.2.3. Skjortkrage 16 cm2 på varje sida eller i mitten på kragen på ridblus.
1.2.4. Ridbyxor 80 cm2 (20 cm lång 4 cm bred) en gång längsgående på vänstra benet.
1.2.5. Ridhjälm 125 cm2 (25 cm lång, 5 cm bred) mitt på hjälmen.
1.2.6. Flughuva 75 cm2 endast en gång.
1.3. Fälttävlan
1.3.1. Hopprov Se 1.1 hoppning.
1.3.2. Dressyrprov Se 1.2 dressyr.
1.3.3. Uthållighetsprov.
1.3.3.1. Vojlock/Schabrak 200 cm2 på varje sida.
1.3.3.2. Ridjacka/Motsvarande 200 cm2 på en ärm eller 100 cm2 på båda ärmarna.
1.3.3.3. Ridbyxor 80 cm2 (20 cm lång 4 cm bred) en gång på vänstra benet.
1.3.3.4. Skjortkrage 16 cm2 på varje sida eller i mitten på kragen på ridblus.
1.3.3.5. Ridhjälm 125 cm2 (25 cm lång, 5 cm bred) mitt på hjälmen.
1.3.3.6. Insektsluva 75 cm2 endast en gång.
1.4. Distans
1.4.1. Vojlock/Schabrak 200 cm2 på varje sida.
1.4.2. Ridbyxor 80 cm2 en gång på vänstra benet.
1.4.3. Ridjacka/motsvarande 200 cm2 på en ärm eller 100 cm2 på båda ärmarna.
1.4.4. Ridhjälm 125 cm2 (25 cm lång, 5 cm bred) mitt på hjälmen.
1.4.5. Skjortkrage 16 cm2 på varje sida eller i mitten på kragen på ridblus.
1.5. Voltige
1.5.1. Backpad 400 cm2 på varje sida.
1.5.2. Kläder 100 cm2 får endast användas på ett ställe.
1.6. Körning
1.6.1. Dressyrmoment, precisionsmoment
1.6.1.1. Vagnsida 400 cm2 på varje sida.
1.6.1.2. Jacka/motsvarande 80 cm2 endast en gång på sidan av jackan i höjd med bröstfickan.
1.6.1.3. Skjortkrage 16 cm2 (2 cm hög, 8 cm lång) på varje sida eller i mitten på kragen på ridblus.
1.6.1.4. Flughuva 75 cm2 endast en gång.
1.6.2. Maratonmoment
1.6.2.1. Inga begränsningar vad gäller kusk, medhjälpare eller vagn.

2. Identifiering av tillverkarmärkning
Synlig tillverkarmärkning får finnas på de för reklam tillåtna ytorna samt på knappar, ficklock, fickkanter och bakfickor. Vid övrig placering får den vara maximalt 3 cm2 stor. Beträffande tillverkarmärkning på selar, sadlar, stövlar, ridskor, hjälmar, handskar och benskydd finns inga begränsningar. I samtliga grenar får även godkända hjälmar med befintlig tillverkarmärkning användas.

3. Övrigt
3.1. Arrangörer
får exponera tävlingssponsorers namn eller logga på tävlingsfunktionärer på tävlingsbanan/området och på de ryttarens startnummerlappars fram och baksida under uthållighetsprovet i fälttävlan och distans. Storleken på namn och/eller logga på ryttarens nummerlappar får inte överskrida 100 cm2.
3.2. På fritidskläder/överdragskläder/klubbjackor är det tillåtet med reklam. 3.3. All reklam på hästtäcken inne på tävlingsbanan är förbjudet på alla ridsporttävlingar i Sverige. Undantaget är överlämnande av sponsortäcke vid prisutdelning.

4. Sponsoravtal
4.1. Organisationer och distrikt får sluta separata avtal med företag som kan gynna Svenska Ridsportförbundets tävlingsverksamhet.
4.2 Rikstäckande avtal och serier/cuper Avtal avseende serier/cuper som tecknas eller arrangeras över fler än två distrikt ska godkännas av Svenska Ridsportförbundet.

5. Vid start på andra länders nationella tävlingar
Respektive nationsförbunds regler gäller.

Moment 152-159 Reservmoment

 

Kapitel 6 Hästar och ponnyer

Moment 160 Hästars namn

1. Hästens namn
Hästen ska tävla under det namn som framgår av hästens pass.
2. Namnändring
I Jordbruksverkets direktiv överlämnas till avelsföreningarna att fatta beslut om namnändring: 15 § Om den stamboks- eller registerförande föreningens stadgar tillåter, får hästens ursprungliga namn tillfälligtvis eller stadigvarande föregås eller följas av ett annat namn, förutsatt att det ursprungliga namnet bibehålls inom parentes under hästens hela livstid och att födelselandet anges med internationellt erkända nationalitetsbokstäver. (SJVFS 2002:8)
3. Kommersiellt namn
3.1. Med kommersiellt namn på häst menas ett namn som innehåller ett företagsnamn eller ett produktnamn. Namn eller namntillägg som syftar på ett företag, en produkt eller en slogan kan också räknas som kommersiellt. Svenska Ridsportförbundet bedömer om namnet ska anses vara kommersiellt. 3.2. Namn på hästlicens
För att hästlicens ska kunna utfärdas av Svenska Ridsportförbundet för häst med kommersiellt namn eller för att ett kommersiellt prefix eller suffix ska kunna läggas till tidigare licensierat hästnamn gäller följande:
3.2.1. Skriftligt kontrakt mellan sponsor och ryttare ska vara upprättat.
3.2.2. Avgiften för tillägg av sponsornamn finns på ridsport.se.
3.2.3. Hästen får inte bära kommersiellt namn vid Olympiska Spel eller andra av Olympiska kommittén arrangerade tävlingar/ uppvisningar.
3.2.4. En häst som är licensierad under ett kommersiellt namn får tävla under annan ryttare endast om den kommersiella delen av namnet inte används. Vid sådan tävling måste hästen vara anmäld till tävlingen under sitt ickekommersiella namn och använda detta namn under hela tävlingen.
3.2.5. Varje ponny som inregistreras med prefix/suffix i form av namnet på ett handelsstall, ska betala en registreringsavgift på 1 000 kronor. Denna avgift ska betalas av handelsstallet.

Moment 161 Hästars ålder

Häst får inte starta i någon tävlingsgren tidigare än 1 april det år hästen blir 4 år. För att få starta i respektive tävlingsgren gäller vissa regler för unghästar. Se i respektive TR.

Moment 162 Hästpass

1. Identitetspass
För att få starta på svenska officiella tävlingar krävs att hästpass medförs och kan visas upp på tävlingsplatsen.
2. FEI hästpass
FEI:s pass fordras för att få starta i internationella tävlingar. Passen utfärdas av FEI genom Svenska Ridsportförbundet. Pass kan beställas hos Svenska Ridsportförbundet som också lämnar information om krav och kostnader.

Moment 163 Svensk kategoriindelning

Kategori A ≤107 centimeter
Kategori B >107 ≤130 centimeter
Kategori C >130 ≤140 centimeter
Kategori D >140 ≤148 centimeter

Ponnys rätt att delta i tävling kan göras beroende dels av den kategori ponnyn tillhör, dels av tidigare resultat. Ponny som byter kategori nedåt vid mätning behåller sina tidigare resultat även om de erhållits i en annan kategori. Ponny som byter kategori uppåt vid mätning förlorar sina tidigare resultat även om de erhållits i en annan kategori.

Moment 164 Ponnymätning

1. Med mätintyg
Ponny som tävlar i Sverige på 5*-tävling och lägre, ska ha gällande mätintyg godkänt av Svenska Ridsportförbundet, samt vara chipmärkt. Mätintyget i original eller vidimerad kopia ska medföras och på begäran uppvisas för funktionär vid tävling. Ryttare som inte medför gällande mätintyg för sin ponny kan avstängas från deltagande. Ryttare utan lektionsryttarlicens som startar ponny som blivit mätt enligt dispensförfarande mätning på ridskola riskerar samma bestraffning som ryttare som startar ponny utan giltigt mätintyg. Mätreglemente innehållande anvisningar för mätning av ponnyer publiceras på ridsport.se.
2. Utan mätintyg
I tävlingsklass där kategoriindelning inte används krävs inget mätintyg.

Moment 165 Hästägare

I rättslig mening och när det gäller ansvarsfrågor menas med hästägare den (de) som är registrerad(e) som ägare på hästlicens. Med undantag av Olympiska Spel får ryttaren delta med hästar som tillhör ägare av annan nationalitet än ryttaren. Om hästägarna är fler än två, fysiska eller juridiska personer (till exempel konsortium), ska en gemensam benämning på ägarna anges. En officiell företrädare utses och ska anmälas till Svenska Ridsportförbundet. Företrädaren ska vara en myndig fysisk person. Är endast en fysisk person angiven som ägare betraktas denne som företrädare gentemot Svenska Ridsportförbundet och har därmed alla hästägarens rättigheter och skyldigheter.

Moment 166 Hästägarens ansvar

Ägaren (företrädaren) har skyldighet att:
1. Lämna riktiga och fullständiga uppgifter till Svenska Ridsportförbundet vid registrering av hästen.
2. Rapportera utomlands nådda tävlingsresultat som kan påverka hästens kvalificering/uppklassning till Svenska Ridsportförbundet.
3. Rapportera till Svenska Ridsportförbundet om ny ägare eller ny gemensam benämning på ägarna och se till att fastställd avgift betalas in till Svenska Ridsportförbundet. Byte av företrädare betraktas som byte av ägare och medför att avgiften måste betalas.
4. Anmäla till Svenska Ridsportförbundet när hästen är avliden.
5. Underrätta ryttaren om sådana omständigheter (till exempel långtidsverkande medicinering, utbildningsståndpunkt, konditionsstatus, kvalifikation, smittorisk) som kan påverka ryttarens bedömning om hästen är i tävlingsmässigt skick. Denna informationsplikt gäller även vid tillfälligt ryttarbyte.
6. Följa TR, Code of Conduct/Uppförandekod och andra anvisningar och beslut från Svenska Ridsportförbundet.

Moment 167-169 Reservmoment

 

Kapitel 7 Djurskydd, omsorg om häst och ryttare

Moment 170 Vaccinationsbestämmelser

För att få starta i Svenska officiella tävlingar, inbjudningstävlingar och högre, måste hästen vara vaccinerad mot hästinfluensan A2. Häst som vid kontroll har en ogiltig vaccinationshistorik måste omedelbart lämna tävlingsplatsen.1. Vaccinationsintervall
170 A Vaccinationsbestämmelser för hästar med grundvaccination före 2019-06-01
1.1. Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21 – 92 dagar. Därefter är hästen startberättigad.
170 B Vaccinationsbestämmelser för hästar med grundvaccination efter 2019-05-31
1.1. Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av 21 – 56 dagar mellan A- och B-vaccination. Hästen är startberättigad åtta dagar efter B-vaccinationen. C-vaccinationen utförs 90 – 180 dagar efter B-vaccinationen. Hästen är startberättigad åtta dagar efter C-vaccinationen.
1.2. Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad. Se även moment 170.1.4.
1.3. Detta gäller alla slags vaccinationer. Häst är startberättigad från och med den åttonde dagen efter den senaste vaccinationen. Exempel: Om hästen vaccineras en torsdag får den starta fredag nästkommande vecka.
1.4. För att ur medicinsk synpunkt få det bästa skyddet bör tillverkarens rekommendation om vaccinationsintervall följas.
2. Vaccinationsintyg
2.1. Vaccinationer ska vara införda under varje licensierad häst i TDB.
2.1.1. Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, hästpass eller vidimerad kopia, ska medföras och kunna visas upp före start.
2.1.2. Kontroll på tävlingsplatsen görs av överdomaren, som kontrollerar att uppgifterna om vaccination i TDB och vaccinationsintyg stämmer överens. Överdomaren har rätt att delegera kontrollen till sekretariatet.
2.1.3. Minst 5% av de deltagande hästarnas vaccinationer ska kontrolleras.
3. Överskridande av senaste vaccinationsdag.
3.1. I det fall kortare tid än 21 dagar gått mellan vaccination A och B räknas detta som en ny A-vaccination.
3.2. I det fall längre tid än 56 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination.
3.3. I det fall kortare tid än 90 dagar gått mellan vaccination B och C räknas detta som ny B-vaccination.
3.4. I det fall längre tid än 180 dagar gått mellan vaccination B och C inträder startförbud. Då måste hästen åter grundvaccineras enligt 170 B 1.1.
3.5. I det fall mer än 365 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Då måste hästen åter grundvaccineras enligt 170 B 1.1.
4. Tidigare år
Ovanstående vaccinationsregler gäller även tidigare års vaccinationer enligt 170A.
5. Start utan uppvisande vid kontroll
Underlåtenhet att efter anmodan före start uppvisa giltigt vaccinationsintyg medför avstängning.
5.1. Om det vid kontroll av sådant vaccinationsintyg enligt moment 170.5 visar sig att hästen inte är korrekt vaccinerad utdöms straffavgift på 1 500 kr.
6. Inte giltig vaccination enligt moment 170
Skulle otillräckliga uppgifter finnas vid kontroll av vaccinationer i TDB medför detta startförbud/avstängning.
6.1. När försök till manipulation i vaccinationshistoriken upptäcks ska straffavgift på 1 500 kr dessutom utdömas.

Moment 171 Antidopingregler för häst

Finns på ridsport.se under Antidoping.

Moment 172 Dopingkontroll för häst

1. Svenska Ridsportförbundet bestämmer var och när dopingkontroller ska ske. Av Svenska Ridsportförbundet utsedd provtagningsfunktionär och/eller av aktuell myndighet förordnad/ anställd tävlingsveterinär ansvarar för att ta dessa prover. Endast av Svenska Ridsportförbundet godkänd provtagningsutrustning får användas.
2. Urvalsmetod
2.1. Överdomaren i samråd med veterinären beslutar om urvalsmetod:
2.1.1. Slumpmässig
2.1.2. Bestämd målgrupp
2.2. Tävlingsveterinär i samråd med överdomare, eller enbart överdomare vid tävling där ingen förordnad veterinär finns, kan ta initiativ till riktad provtagning.
3. Närvaro vid provtagning
3.1. Från det att häst utsetts för provtagning ska den övervakas av funktionär som även är tävlingsledningens representant vid provtagningen.
3.2. Myndig, ansvarig person för hästen (ryttare, tränare, ägare, hästskötare) ska närvara vid provtagning och förslutning av provkärl samt underteckna provtagningskontroll tillsammans med veterinären.
4. Provtagning
4.1. När häst uttagits för dopingprov ska hästen omedelbart ställas till förfogande för provtagning. Särskild provtagningsbox ska finnas disponibel för ändamålet. Häst kan hållas kvar tills urinprov erhållits, högst en timme. Om det inte går att ta urinprov tas blodprov.
4.2. Provtagning får inte hindra ryttarens/hästens deltagande i tävling eller prisutdelning.
5. Vägran
5.1. Häst som inte tolererar dopingprovtagning ska avstängas för resten av tävlingen/meetinget och anmälas till disciplinnämnden.
5.2. Om någon fysisk person vägrar ställa hästen till förfogande för dopingprov ska hästen betraktas som dopad. Hästen ska avstängas för resten av tävlingen/meetinget och händelsen anmäls till disciplinnämnden.
6. Resultat
Resultat av tagna dopingprov kan publiceras på Svenska Ridsportförbundets hemsida.

Moment 173 Hästbesiktning

Hästar ska besiktigas enligt bestämmelser fastställda av SJV, se sjv. se, eller för alla startande hästar, angivet i propositionen. Häst som inte blivit besiktigad enligt dessa bestämmelser har startförbud under tävlingen till dess den godkänts vid besiktning. Start utan godkänd hästbesiktning där hästbesiktning är anbefallen är inte tillåtet och medför avstängning från klassen. Person som visar häst eller befinner sig i kön till hästbesiktning ska bära godkänd hjälm med hakbandet i funktion. Visning utan godkänd hjälm eller utan hakbandet i funktion kan medföra straffavgift.

Moment 174 Otillåten hantering av häst

1. Allmänna regler
Bestämmelserna om otillåten hantering av häst, uppsåtlig eller av oaktsamhet, som regleras i TR I, respektive grens TR och Code of Conduct/Uppförandekod gäller inom hela tävlingsområdet.

2. Bestraffning

Ryttare som utövar någon form av otillåten hantering av häst eller i övrigt uppträder olämpligt mot häst avstängs från vidare deltagande i klassen/klasser eller tävlingen/meetinget efter beslut av tävlingsjuryn, överdomaren eller domaren. Även straffavgift kan utdömas. Sådant beslut kan inte överklagas. Ryttare eller medhjälpare som beter sig på angivet sätt kan också anmälas till Svenska Ridsportförbundet och bestraffas enligt 14 kapitlet RF:s stadgar.

3. Förbjudna åtgärder

Varje åtgärd mot häst, oavsett uppsåt eller oaktsamhet, som har karaktär av bestraffning är otillåten hantering av häst, inkluderande, men inte begränsat till, användande av utrustning som kan skada eller sarga hästen. Exempel:
3.1. Kraftiga slag med eller utan tillhyggen.
3.2. Ryck i tyglar eller tömmar.
3.3. Kraftiga skänkelslag.
3.4. Kraftiga drivningar med tömmar eller piska.
3.5. Kraftig sporrning.
3.6. Skrik, svordomar eller andra olämpliga uttryck.
3.7. Drivning av uttröttade hästar.
3.8. Rollkür och hyperflektion. Med rollkür och hyperflektion menas böjning av hästens hals med överdriven kraft.
3.9. Överdrivet användande av spö eller piska.
3.10. Användande av tungband.
3.11. För hårt spända nosremmar (mindre än 1,5 cm) mellan nosrygg och rem.
3.12. Bremsning.
3.13. Om det förekommer blod, sår eller svullnad på hästen gäller följande. Har blod, sår eller svullnad orsakats av ryttarens inverkan ska ekipaget stängas av.
3.14. Har blod, sår eller svullnad orsakats av annat än ryttarens inverkan, såsom att hästen har bitit sig eller fått ett balltramp eller liknande, ska en bedömning göras enligt moment 175.
3.14.1. Upptäcks blod, sår eller svullnad under ritten ska ritten omedelbart avbrytas och ekipaget uteslutas.

4. Användande av spö, piska eller sporrar.

Spö, piska eller sporrar får inte användas som bestraffning utan endast som anvisning. I körning finns piskan som ett hjälpmedel, att liknas vid en skänkel. Det är förbjudet att använda spö, piska eller sporrar för att ventilera en ryttares humör. Ridning med uppvinklat spö och rundslag är förbjudet. Med rundslag menas när spöhanden lyfts högre än ryttarens axel. I körning menas rundslag med att kusken har piskhanden höjd över sitt huvud och tillrättavisar eller manar på hästen.

5. Oproportionerligt ekipage

Ett ekipage är att betrakta som oproportionerligt om ryttaren på grund av sin längd och/eller vikt påverkar negativt på hästens förmåga och/eller prestation. Om det i anslutning till en tävling blir aktuellt att betrakta ett ekipage ska domare, överdomare och tävlingsveterinär, om sådan finns, samråda. Är dessa överens om att så är fallet, meddelas ryttaren, minderårig tillsammans med målsman eller ansvarig person, att ekipaget är att betrakta som oproportionerligt, och att denna varning kommer att rapporteras till Svenska Ridsportförbundet.

Moment 175 Startförbud häst

1. Tävlingsjury, överdomare, domare eller till tävlingen av SJV förordnad veterinär ska meddela startförbud för häst som inte är i tävlingsmässigt skick. En häst är inte i tävlingsmässigt skick om hästens prestationsförmåga, kondition eller allmäntillstånd bedöms göra tävlingsdeltagande olämpligt eller stötande för allmänheten. Om veterinär finns på tävlingsplatsen ska överdomaren 50 eller domaren samråda med veterinären.

2. Startförbudet gäller även om hästen blir struken efter hästbesiktningen.

3. Om hästen gått omkull, antingen före, under eller efter ritten kan överdomaren eller veterinären meddela startförbud.

4. Överdomare eller domare kan även meddela startförbud för ekipage som på grund av hästens eller ryttarens uppträdande utgör fara för sig själv eller omgivningen.

5. Överdomarens, domarens eller veterinärens beslut kan inte överklagas.

6. Startförbud rapporteras omedelbart efter tävlingen till Svenska Ridsportförbundet på särskild blankett.

175.7.1. Häst som under tävling meddelats startförbud av överdomare, domare eller tävlingsjury och/eller efter påpekande från tävlingsveterinär får starta tidigast på den åttonde dagen sju dagar efter startförbudet meddelats. Exempel: Om händelsen inträffar en torsdag får hästen starta tidigast fredag nästkommande vecka.
175.7.1.2 Av veterinär utfärdat startförbud omvandlas alltid av överdomaren till 21 dagars startförbud vid munskada, eller till 7 dagars startförbud vid andra orsaker.
175.7.1.3 Startförbud enligt 175.3 och 175.4 kan gälla enbart aktuell tävling. 175.7.2. Vid skada i mungipa eller munhåla, ska startförbudet gälla 21 dagar med:
175.7.2.1. möjlighet att mellan dag 8-21 under startförbudet få tidigare friskförklaring efter intyg från veterinär. Intyget skickas till Svenska Ridsportförbundet. Instruktioner finns på ridsport.se
175.7.2.2. möjlighet att mellan dag 8-21 under startförbudet få tillfälligt tillstånd, av tävlingsveterinär på plats eller om tävlingsveterinär inte finns av överdomaren, att starta enbart under aktuell tävling, om skadan har läkt och hästen befinns vara i tävlingsmässigt skick.
175.8. Överdomaren ska kontrollera minst 5% av de deltagande hästarnas munnar och nosremmar.

Moment 176 Dopingregler för ryttare

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation, se antidoping.se Svenska Ridsportförbundets antidopingprogram finns på ridsport. se/Antidoping.

Moment 177 Alkohol och andra berusningsmedel

Ryttare som druckit alkoholhaltiga drycker eller intagit annat berusningsmedel i sådan mängd att deltagande i tävling är olämpligt ska avstängas från tävling och anmälan ska lämnas till Svenska Ridsportförbundet. Sådant beslut kan inte överklagas. Ryttare som sitter till häst eller person som handhar häst på tävlingsområdet ska bestraffas om ett alkotest utvisat 0,2 promille eller däröver. Ryttare och annan person som handhar häst är skyldig att ställa sig till förfogande för alkotest. Domare, överdomare, eller i förekommande fall Svenska Ridsportförbundets eller Riksidrottsförbundets representant har rätt att ta initiativ till sådan test. Ryttare och annan person som vägrar underkasta sig alkotest ska bestraffas på samma sätt som ovan. Vad som sagts om ryttare ska på motsvarande sätt kunna tillämpas beträffande tävlingsfunktionär.

Moment 178 Olycksfallsvård

1. Utrustning
På tävlingsplatsen ska finnas sådan utrustning som behövs för att kunna göra akuta sjukvårds- och veterinärinsatser, till exempel 52 förbandsutrustning, transport, presenningar och avskärmningsmöjligheter.

2. Olycksfall ryttare
Olycksfallsvård ska vara så ordnad att skadad ryttare snarast kommer under sakkunnig vård. Ambulans ska kunna tillkallas omgående. Om läkare inte finns tillgänglig på tävlingsplatsen hela tiden måste sjukvårdspersonal finnas.
2.1. Sjukvårdspersonal.
Sjukvårdpersonal ska vara sakkunnig och lägst ha aktuell utbildning i HLR för att vid en olycka kunna ta hand om såväl lättare skador som att bistå med livsuppehållande åtgärder i avvaktan på ambulans. Sjukvårdspersonalens placering ska vara tydligt utmärkt. Specifika krav för sjukvård kan finnas i respektive TR.
2.2. Olycksfallsförsäkring.
Alla medlemmar i organisationer anslutna till Svenska Ridsportförbundet har olycksfallsförsäkring. Försäkringen är gällande vid föreningens aktiviteter, vid aktiviteter i samarbete med föreningen och vid aktiviteter hos andra föreningar samt har ett utökat skydd för licensierade ryttare vid tävlingar arrangerade av Svenska Ridsportförbundet. Försäkringsskyddet gäller även vid resa till och från aktiviteten. Föreningens medlemmar är försäkrade även under enskild ridning och träning.

3. Olycksfall häst
3.1 Veterinär.
Behandlande veterinär ska kunna tillkallas med mycket kort varsel.
3.2 Obduktion.
Avlider eller avlivas en häst i anslutning till tävling ska hästen obduceras om diagnos inte kan fastställas på tävlingsplatsen. Obduktionen och transport av djuret genomförs i Svenska Ridsportförbundets regi och på Svenska Ridsportförbundets bekostnad. Hästen ska omedelbart ställas till förfogande för obduktionen. Hästens ägare eller annan myndig representant för ägaren (ryttare, tränare, hästskötare) har rätt att närvara vid obduktionen. I samband med förolyckad häst eller obduktion ska en dopingkontroll enligt moment 172 göras.

Moment 179 Ryttarens säkerhet

Vid tävlingsarrangemang där legitimerad läkare/sjuksköterska kan knytas till tävlingsarrangemanget har denne skyldighet att utföra medicinsk undersökning efter inträffad händelse som kan nedsätta rid- eller körförmågan. Ryttare har inte rätt att undandra sig sådan undersökning och bedömning efter inträffad händelse. Samråd med överdomaren ska ske men läkaren/sjuksköterskan har rätt att meddela startförbud på medicinska grunder. Om legitimerad läkare/sjuksköterska inte finns på plats kan överdomaren eller domaren meddela startförbud för ryttare som efter inträffad händelse bedöms vara olämplig att starta. Om medicinsk sakkunskap finns på tävlingsplatsen ska överdomaren samråda med vederbörande. Läkarens/sjuksköterskans/överdomarens/domarens beslut kan inte överklagas.

 

Kapitel 8 Tävlingens funktionärer

Moment 180 Tävlingsledning

1. Officiella funktionärer
Med officiella funktionärer menas överdomare, domare, banbyggare och tekniska delegater. Det ska i samtliga grenar finnas officiella funktionärer från inbjudningstävling till 5*-tävling. Officiell funktionär ska vara medlem i en av Svenska Ridsportförbundets organisationer samt inneha giltig funktionärslegitimation. De regler som gäller för olika kategorier av officiella funktionärer, publiceras på Svenska Ridsportförbundets hemsida. Där finns också en förteckning över olika kategorier av de av Svenska Ridsportförbundet godkända officiella funktionärerna.

2. Säkerhetsfunktionär
Det ska finnas en funktionär som hanterar frågor kring säkerheten vid tävling. Denne ansvarar för att ”Checklista för tävlingar” är ifylld och överlämnad till överdomaren före tävling. Vad gäller fälttävlan finns särskilda regler i grenens TR.

Moment 181 Överdomare

1. Allmänt
Vid lokaltävling – 5*-tävling ska överdomare finnas. Överdomare/domare/banbyggare får inte, utan medgivande från Svenska Ridsportförbundet, ha andra arbetsuppgifter på tävling. Tävlingsorganisation, ryttare och medhjälpare är skyldig att följa överdomarens beslut.

2. Åligganden
Det åligger överdomaren att:

 • Före tävlingens början övervaka organisationsarbetet.
 • Kontrollera att säkerheten är tillfredsställande på hela tävlingsområdet.
 • Granska banor.
 • Kontrollera att allt är gjort som krävs för att tävlingsmaskineriet ska fungera friktionsfritt.
 • Under pågående tävling övervaka tävlingsverksamheten på olika banor.
 • Ingripa mot ryttare, funktionär eller annan person som uppträder mot bestämmelserna.
 • Meddela skriftligt beslut vid anmälan, överklagande eller protest.
 • Ha ett särskilt ansvar för ordningen på framridningsoch framhoppningsbanorna.
 • Kontrollera minst 5% av de deltagande hästarnas vaccinationer.
 • Kontrollera minst 5% av deltagande hästarnas munnar och nosremmar.
 • Skriva överdomarrapport.

Svenska Ridsportförbundet har rätt att utse överdomare vid SM i alla grenar. I distansritt utser Svenska Ridsportförbundet ordförande i domarkollegiet, en domare och ordförande för veterinärkommissionen. I sådana fall står Svenska Ridsportförbundet för kostnaden för dessa funktionärer.

Moment 182 Bestämmelser för godkända officiella funktionärer:

1. Allmänt
Officiella funktionärer, såsom överdomare, domare, teknisk delegat, mätmän och banbyggare, som är godkända av Svenska Ridsportförbundet, ska anses vara experter inom sitt område för den nivå som respektive funktionär är godkänd för, och därmed ha god kunskap om principerna för tävling och vara väl insatta i Svenska Ridsportförbundets reglemente. Officiella funktionärer respekterar alltid alla Svenska Ridsportförbundets regler och bestämmelser, speciellt ridsportens värde56 grunder, RF:s policy mot sexuella övergrepp och Svenska Ridsportförbundets Code of Conduct/Uppförandekod om hästens välfärd. Officiella funktionärer representerar alltid Svenska Ridsportförbundet.

2. Intressekonflikt
En officiell funktionär måste undvika alla former av verkliga eller upplevda intressekonflikter. En officiell funktionär måste ha en neutral, oberoende och ärlig inställning gentemot ryttare, hästägare, tränare, organisationer och andra officiella personer och integrera väl in i ett funktionärsteam. Finansiella och/eller personliga intressen får aldrig påverka eller uppfattas som påverkan på funktionärens sätt att döma eller agera.
2.1. Domare i bedömningsgrenar. För domare i bedömningsgrenar finns aktiviteter som leder till eller kan leda till en intressekonflikt:
2.1.1. Regelbundet träna en häst/ryttare under närmast föregående tre månader. Som regelbundet räknas minst en gång per vecka. Detta gäller även när elev dömer sin tränare.
2.1.2. Vara delaktig eller ansvarig för uttagningen av ekipage till lag.
2.1.3. Vara ägare eller delägare till i tävlingen deltagande hästar.
2.1.4. Vara i en finansiell beroendesituation gentemot eller dra ekonomisk fördel av hästägare, ryttare, tränare, organisationer eller andra därtill relaterade organisationer.
2.1.5. Ha en nära personlig relation till en deltagare i tävlingen.
2.2. Informationsskyldighet. Om risken för att en intressekonflikt kan uppstå, eller kan komma att uppfattas som en sådan, är funktionären skyldig att omgående informera verksamhetschef Sport & Tävling hos Svenska Ridsportförbundet om detta.

3. Uppträdande
3.1. Under uppdrag ska funktionären iaktta punktlighet och även i övrigt uppträda korrekt som ett föredöme för svensk ridsport.
3.2. På uppdrag tar en officiell funktionär sig tid att villigt svara på frågor och förklarar sina beslut på ett objektivt sätt.
3.3. På uppdrag får en officiell funktionär inte vara påverkad av alkohol eller andra ämnen eller mediciner.

4. Förberedelser
En officiell funktionär ska vara väl förberedd för den tävlingsform som funktionären har uppdrag i samt i positiv anda samarbeta med såväl organisation som domarkollegor.

5.Uttalanden
En officiell funktionär avstår från att göra några offentliga otillbörliga uttalanden på sociala medier, som kan skada Svenska Ridsportförbundet eller ridsporten i allmänhet.

6. Spel och vadslagning
6.1. På uppdrag får en officiell funktionär inte delta i spel eller vadslagning på ryttare eller hästar som deltar i tävlingen.
6.2. En officiell funktionär är vid vetskap om manipulation av tävling som är föremål för spel eller vadslagning skyldig att omgående meddela Svenska Ridsportförbundet.

7. Disciplinära åtgärder
Svenska Ridsportförbundets tävlingssektion har rätt att efter anmälan till Svenska Ridsportförbundet och beslut av Disciplinnämnden genomföra disciplinära åtgärder mot officiella funktionärer som inte följer dessa bestämmelser och/eller Svenska Ridsportförbudets reglemente. Sådana disciplinåtgärder kan, enligt RF:s stadgar 14 kapitel, vara:
7.1. Tillrättavisning.
7.2. Böter.
7.3. Avstängning.
7.4. Officiell funktionär kan, efter beslut av Svenska Ridsportförbundets tävlingssektion, komma att behöva genomgå särskild utbildningskontroll under överinseende av aktuell domar- och/ eller banbyggargrupp, och/eller strykas från listan över officiella funktionärer med hänvisning till de villkor som den officiella funktionären varje år godkänner genom lösande av funktionärs58 legitimation. Dessa åtgärder är inte bestraffningar enligt RF:s stadgar 14 kapitel och kan inte överklagas.

Moment 183 Tävlingsjury

1. Ärenden
Ärenden som rör olämplig hantering av häst och olämpligt uppträdande mot annan ryttare eller funktionär ska behandlas av en tävlingsjury, överdomare eller domare och kan i förekommande fall föranleda anmälan till Disciplinnämnden. Beslut i juryn fattas med majoritet.
1.2. ”Para” Vid tävlingar för pararyttare har tävlingsjuryn ansvar för att endast för ryttaren godkända hjälpmedel används, samt gällande de lånade hästarna:

 • Tilldelningen av hästarna till ryttarna
 • Hästbyten.
 • Att hästmaterialet används korrekt.
 • Att avgöra om en tävlingshäst ska utgå om den under framridning eller pågående klass visar sig vara osäker. Om en häst genom sådant beslut blir utesluten, ska alla ryttare som har tilldelats hästen få möjlighet att rida en annan häst.

2. Juryn ska bestå av:
2.1. Dressyr, hoppning, körning, funktionsnedsatt och working equitation: överdomaren, domaren och tävlingsledaren samt i körning även den tekniska delegaten.
2.2. Fälttävlan: teknisk delegat/överdomaren, tävlingsledaren och en tredje person.
2.3. Distans: ordföranden i domarkollegiet, tävlingsledaren och ordförande i veterinärkommissionen.
2.4. Voltige: A-domaren, tekniske delegaten och en tredje person. Denna person utses av A-domaren och tekniske delegaten.

Moment 184 Tävlingsveterinär

Föreskrifter för tävlingsveterinär finns på Statens Jordbruksverks hemsida sjv.se.

1. Rutiner för ansökan om tävlingsveterinär.
Varje tävlingsarrangör uppmanas att halvårsvis ansöka om tävlingsveterinär till de tävlingar som planerats. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Klubbnamn med fullständig adress.
 • Namn på ansvarig person, telefon dagtid.
 • Tävlingsdatum.
 • Typ av tävling.
 • Namn på tillfrågad veterinär.

Ansökan ska skickas till respektive länsveterinär före den aktuella perioden. Länsveterinären skickar därefter ansökan vidare till Jordbruksverket.

2. Tillsyn
Kontroll av tävlingsverksamhet med djur sköts i första hand av respektive länsstyrelse.

3. Veterinäravgift
I veterinäravgiften får bara kostnader för veterinärens arvode och körersättning enligt SJV:s regler ingå.

Moment 185 Teknisk delegat

Tekniska delegatens ansvar och befogenheter regleras i respektive grens TR.

Moment 186 Lagledare

Vid tävling, där någon form av lagtävling förekommer, utses per lag en lagledare som ska svara för startanmälan, lagets sammansättning och startordning. Även då endast individuella klasser förekommer kan lagledare vara utsedd för att företräda viss organisations ryttare eller grupp av ryttare. En person kan vara
lagledare oavsett om personen är ryttare eller inte. Endast myndig person kan vara lagledare.

Moment 187 Kostnader för officiella funktionärer

Reseersättning och traktamente till officiell funktionär utsedd av Svenska  Ridsportförbundet betalas av Svenska Ridsportförbundet. Högsta ersättningsnivåer till övriga officiella funktionärer finns på Svenska Ridsportförbundets hemsida ridsport.se.

Moment 188-189 Reservmoment

 

Kapitel 9 Rättsliga systemet

Moment 190 Brott mot tävlingsreglementet

1.För brott mot tävlingsreglementets bestämmelser, för olämpligt uppträdande mot eller olämpligt yttrande om tävlingsfunktionär eller tävlingsorganisation samt för åtgärd i övrigt som kan skada ridsportens anseende kan en ryttare, ryttarens medhjälpare, ansvarig person, anmälare, hästägare, domare, funktionär, tävlingsledare, annan enskild person, som är medlem i förening ansluten till Riksidrottsförbundet, eller organisation ådömas straff genom Svenska Ridsportförbundet (förbundsbestraffning) och/eller genom överdomare, domare eller tävlingsjury (tävlingsbestraffning).

2. Domarutslag vid tillämpning av regler för pågående ritt får inte överklagas och protest mot detta får inte tas upp till prövning. Uppenbara felskrivningar och felräkningar kan korrigeras i efterhand. Beslut om bestraffningar kan alltid överklagas.

Moment 191 Sanktioner

1. Tävlingsbestraffningar
Jury, överdomare eller domare har rätt att fatta beslut om tävlingsbestraffning. Straff som kan utdömas är:
1.1. Muntlig tillrättavisning.
Muntlig tillrättavisning ges av överdomare eller domare direkt till den felande vid mindre överträdelser mot TR. Skulle den felande inte rätta sig efter tillsägelsen kan ytterligare påföljder som skriftlig varning, straffavgift eller avstängning komma ifråga.
1.2. Skriftlig varning. Skriftlig varning ges vid lindrigare brott mot tävlingsreglerna. Den felande upplyses om felet och uppmanas att fortsättningsvis följa gällande regler. Skulle den dömde inte följa varningen ska straffavgift eller avstängning utdömas.
1.3. Straffavgift. Straffavgift kan utdömas på 100 – 1 500 kronor. Utdömd straffavgift tillfaller Svenska Ridsportförbundet och ska betalas senast på förfallodagen för faktura från Svenska Ridsportförbundet. Straffavgift som inte betalas i tid medför anmälan till disciplinnämnden.
1.4. Avstängning. Jury, överdomare eller domare har rätt att fatta beslut om omedelbar avstängning från klass, klasser, tävling eller meeting. Avstängning från deltagande i pågående tävling eller meeting innebär även förlust av de premier, priser och placeringar, som ryttaren erövrat respektive uppnått under tävlingen eller meetinget efter det att händelsen ägde rum som orsakade avstängningen. Avstängning kan kombineras med 191.1.3, Straffavgift.
1.5. Avvisning. Överdomare har rätt att fatta beslut om avvisning från framridning, framhoppning, tävlingsbana eller sekretariat till en för publiken avsedd plats.
1.6.1. Beslut om tävlingsbestraffning. Överdomarens/domarens beslut om skriftlig varning, straffavgift och avstängning ska lämnas till den felande skriftligt på det gula kortet med kortfattad uppgift om skälet för beslutet. Om den felande inte befinner sig på tävlingsplatsen ska beslutet skickas av den som fattat beslutet till den straffade på adress enligt uppgift i TDB. Om en domare på grund av rådande omständigheter inte själv kan göra en tillräckligt grundlig undersökning för att själv kunna fatta beslut, ska denne snarast överlämna utredning och beslut till överdomaren.
1.6.2. Rapport av beslut. Skriftlig varning, straffavgift och avstängning rapporteras på gula kortet, som ska vara Svenska Ridsportförbundet tillhanda senast 3 dagar efter avslutad tävling. Om samma person erhållit tre gula kort inom en tolvmånadersperiod rapporteras personen till disciplinnämnden för eventuellt vidare åtgärder. Tilldelade gula kort kan offentliggöras på ridsport.se.

2. Förbundsbestraffningar
Ärende om förbundsbestraffning tas upp till handläggning endast under förutsättning att skriftlig anmälan inkommit till Svenska Ridsportförbundet. Styrelsen, eller det organ inom förbundet till vilket ärendet delegeras, ska fatta slutgiltigt beslut i ärendet. Sådan delegering framgår av Svenska Ridsportförbundets hemsida.

Straff som kan utdömas är:
2.1. Tillrättavisning. Tillrättavisning är en kraftig markering och om tillrättavisningen inte efterlevs kan böter eller avstängning utdömas.
2.2. Böter. Böter kan utdömas på högst 250 000 kronor för förening samt på 200 – 20 000 kronor för enskild person. Utdömda böter tillfaller Svenska Ridsportförbundet och ska betalas inom fyra (4) veckor från det att beslutet meddelats och Svenska Ridsportförbundet skickat faktura. Böter som inte är betalda inom fyra (4) veckor medför ny anmälan till disciplinnämnden.
2.3. Avstängning. Beslut om avstängning innebär lägst en vecka och högst två år eller för tiden intill dess ett visst antal tävlingstillfällen annars skulle ha förekommit för den felande. Avstängning kan kombineras med 191.2.2, Böter. 2.3.1 Avstängningens innebörd. Avstängningen får åläggas enskild person och kan innebära att denne inte får:

 • Delta i tävling och/eller uppvisning.
 • Utöva uppdrag i den gren inom vilken förseelsen har begåtts.
 • Delta i tävling och uppvisning samt utöva uppdrag inom den gren förseelsen har begåtts.

Om det är sannolikt att anmäld förseelse kommer att leda till avstängning, kan den anmälde avstängas under utredningstiden.

3. Bestraffning enligt Riksidrottsförbundet
Vid tillämpning av förbundsbestraffning gäller Riksidrottsförbundets stadgar. Alla medlemmar, såväl enskilda som organisationer, kan också bestraffas enligt RF:s stadgar 14 kapitlet 2 §. Bestraffas kan:
3.1. den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter, 3.2. den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat eller annars allvarligt kränkt någon.

4. Offentliggörande av beslut
När Svenska Ridsportförbundet fattat beslut i ett disciplinärende ska beslutet offentliggöras på Svenska Ridsportförbundets hemsida. Om styrelsen delegerat beslutsrätten i ett ärende ska det framgå vilket organ inom förbundet som fattat beslutet. Information ska lämnas även i de fall då styrelsen fastställt åtgärder vidtagna av domare (domarordförande) eller överdomare. I den offentliga informationen ska såväl orsaken som det utmätta straffet anges. Informationen ska också innehålla anvisningar om hur, och till vem, ett överklagande av beslutet kan göras.

Moment 192 – 194
Reservmoment
Moment 195 Protest, överklaganden och anmälan

1. Protest
1.1. Rätt att lämna protest har deltagande ryttare, ägare till häst, lagledare eller målsman/ansvarig person för minderårig ryttare.
1.2. Protest ska vara skriftlig och åtföljas av protestavgift på 500 kronor. Avgiften återbetalas om protesten godkänns. Bevisbördan ligger på den protesterande. Protest ställs till överdomaren och lämnas till denne eller till sekretariatet för vidarebefordran inom följande tidsgränser:
1.2.1. Beträffande ryttares eller hästs behörighet att starta ska protest ske senast inom 30 minuter efter det att klassens resultat offentliggjorts.
1.2.2. Beträffande tävlingsanordningar, banor, hinder och tekniska arrangemang ska protest ske omedelbart efter den officiella visningen av bana, det vill säga innan klassen eller delmomentet börjar.
1.3. Har speciella omständigheter vid tävlingen gjort det omöjligt att lämna protest inom ovan angiven tid, ska den vara Svenska Ridsportförbundet tillhanda senast sju dagar efter tävlingens slut.

2. Överklagande
2.1. Överklagandet ska vara skriftligt och åtföljas av en avgift på 500 kronor. Överklagan ska ske senast inom 30 minuter efter det att klassens eller momentets resultat offentliggjorts och ställs till överdomaren. Pengarna återbetalas om den klagande får rätt. Bevisbördan ligger på den klagande. 2.1.1. Har speciella omständigheter vid tävlingen gjort det omöjligt att lämna överklagan inom ovan angiven tid, ska den vara Svenska Ridsportförbundet tillhanda senast sju dagar efter tävlingens slut, se 195.4.2. Överklagande till Svenska Ridsportförbundet ska åtföljas av en avgift på 1500 kronor. Pengarna återbetalas om den klagande får rätt.
2.2. Rätt att överklaga har var och en som blivit bestraffad för brott mot tävlingsreglerna eller för olämpligt uppträdande etcetera.
2.3. Överklagande av domarutslag eller ryttarens resultat i samtliga grenar kan aldrig upptas till prövning. Uppenbara felskrivningar och felräkningar kan korrigeras i efterhand.

3. Anmälan
3.1. Anmälan om brott mot tävlingsreglementet enligt moment 190 ska göras så snart som möjligt.
3.2. Anmälan ska lämnas under pågående tävling till överdomaren, i övriga fall skriftligen till Svenska Ridsportförbundets styrelse. Styrelsen har möjlighet att delegera beslut i ärendet till ett lämpligt organ inom Svenska Ridsportförbundet (till exempel disciplinnämnden eller om det gäller tävlingstekniska frågor till tävlingssektionens styrelse).
3.3. Anmälan till överdomaren som avser otillåten hantering av häst eller olämpligt uppträdande ska behandlas av tävlingsjuryn eller av överdomaren.
3.4. Beslut om bestraffning efter anmälan ska ske skriftligt till den felande.

4. Beslut
4.1. Överdomares, domares och tävlingsjurys ansvar. Överdomaren ska snarast, efter det att utredning på platsen genomförts, meddela beslut med anledning av överklagande eller protest. Beslutet ska lämnas skriftligt.
4.2. Överdomares, tävlingsjuryns och tävlingsledningens beslut får överklagas. Överklagandet ska lämnas skriftligen och ska vara Svenska Ridsportförbundets styrelse tillhanda senast 7 dagar efter tävlingen. Överklagande till Svenska Ridsportförbundet ska åtföljas av en avgift på 1500 kronor. Pengarna återbetalas om den klagande får rätt.
4.3. I de fall Svenska Ridsportförbundets beslut kan överklagas ska det ske hos Riksidrottsnämnden enligt RF:s stadgar. Ridsportförbundets beslut vad gäller tävlingsbestraffning får överklagas till RIN om prövningstillstånd meddelats.

 

Bilagor

Bilaga 1

Vissa tävlingsformer som inkluderar tävlingsmoment från flera av ridsportens grenar.
1. Ungdomslagtävlan
Ungdomslagtävlan är en lagtävling för både hästar och ponnyer. Tävlingsformen innebär att lagdeltagarna, 6 – 8 deltagare, genomför både gemensamma tävlingsmoment, avdelningsridning såväl som individuella, visning för hand, dressyr, terrängritt och hoppning. Ett poängberäkningssystem lägger samman deltagarnas resultat. Mer detaljerade bestämmelser finns hos Svenska Ridsportförbundet.

2. Caprillitävling
Caprillitävling kan genomföras i lag eller individuellt. Tävlingsformen innebär att ekipaget genomför ett program där såväl hoppning som dressyrrörelser ingår. Bedömningen sker på grunder i liknande vad gäller för dressyrtävlan och inverkansbedömning i hoppning.

3. Kombinerad tävling
Kombinerad tävlan består av ett dressyr- och ett hoppningsprov. Hoppningsprovet kan vara banhoppning eller terränghoppning. Varje ryttare ska rida samma häst i båda proven. Provens omfattning vid olika svårighetsgrad av kombinerad tävlan är följande:
A Medelsvår
Alternativ A:
1.Dressyrprov: Medelsvår B
2. Hoppningsprov: 1,30 hoppning
Alternativ B:
1. Dressyrprov: fälttävlansprogram
2. Hoppningsprov: 1,20 hoppning
B Lätt
Alternativ A:
1. Dressyrprov: Program Lätt A
2. Hoppningsprov: 1,20 hoppning
Alternativ B:
1. Dressyrprov: Lätt B
2. Hoppningsprov: 1,10 hoppning
Alternativ C:
1. Dressyrprov: Lätt C
2. Hoppningsprov: 1,00 hoppning
Bedömningsgrunder
Dressyrprovet bedöms enligt bestämmelserna för dressyrtävling. Hoppningsprovet bedöms enligt bestämmelserna för ban- respektive terränghoppning. Bedömande av ordningsföljder Ryttarnas platssiffror i de båda proven adderas. Den ryttare, som därvid erhåller lägsta platssiffersumma, är segrare, den därnäst nummer 2 och så vidare. Vid lika platssiffersumma avgör ordningsföljden i dressyrprovet; vid likaplacering i dressyrprovet avgör ordningsföljden i hoppningsprovet; vid likaplacering även där förklaras ryttarna likaplacerade.