Jag & ledarskapet

Du som tränare och ledare har en avgörande roll i att skapa en idrottsmiljö där de aktiva trivs, känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Genom ditt ledarskap, genom ditt sätt att vara och göra, kan du vara avgörande för att idrotten blir en självklar del av livet för dem du leder. Inte bara här och nu utan genom hela livet.


Reflektera över
 • Vad säger filmen dig?
 • Vad tar du med dig i din roll som tränare och ledare?
 • Hur vill du att dina aktiva ska beskriva ditt ledarskap?

Bemötande och kommunikation – två viktiga pusselbitar

Ditt sätt att möta och kommunicera med de aktiva är viktiga pusselbitar för att de ska stanna kvar länge inom idrotten. Det kan vara enkla men ack så viktiga saker som att du som tränare och ledare ser till att uppmärksamma alla dina idrottare. Det kan vara genom att hälsa med den aktives namn och prata med varje individ vid varje träning. Se till att du lyssnar in och fångar upp de aktivas behov och önskningar. Se till att ge utrymme för delaktighet, låt de aktiva få vara en naturlig del i planeringsarbetet och framtagningen av gruppens spelregler.

I filmen nedan får du möjlighet att fundera lite extra på hur du kan skapa delaktighet och involvering.


Glöm inte att ge varje aktiv beröm och återkoppling, och försök att göra det så konkret som möjligt, med koppling till en insats eller händelse. Sätt fokus på de aktivas ansträngning och deras mod att våga pröva något nytt. Kort och gott: bemöt och inkludera alla på ett likvärdigt sätt. Var och en ska känna att de är viktiga och en del av gemenskapen. Detta gör skillnad och betyder ofta mer än vi tror.

Reflektera över
 • Hur gör du för att möta varje individ på ett bra sätt? 

 • Vad behöver du tänka extra mycket på i din kommunikation med dina aktiva?

 • Hur kan du skapa goda förutsättningar för delaktighet?

Att styras av idén och värderingarna

Ett önskvärt ledarskap bör styras av idén och värderingarna. Det ska ta sin utgångspunkt från den idé som är satt för verksamheten och de värderingar som föreningen står för. Idén och värderingarna hjälper dig att bära upp det din förening önskar erbjuda och stå för. Ett ledarskap som engagerar och som till vara på engagemanget hos dina aktiva och tränarkollegor. Ett ledarskap där du som tränare vågar fattar modiga beslut. Men även ett ledarskap där du vågar stå upp och hålla kvar vid de beslut som fattas. Det behöver också finnas ett mod hos dig som tränare att våga ifrågasätta, ompröva och finna nya vägar i nära dialog med dina aktiva och tränarkollegor. Lärande bör ses som en central och viktig del i ledarskapet. Det ska vara ett lärande där du som tränare är nyfiken och utforskar ditt ledarskap genom att ta tid till självreflektion och dialog med andra. Se till att ge utrymme för misslyckanden och se dem som viktiga lärtillfällen.

Ett idé- och värderingsstyrt ledarskap kan beskrivas med hjälp av sex ord:

 • Idé
 • Värderingar
 • Vision
 • Engagemang
 • Mod
 • Lärande
Reflektera över
 • Vad betyder de sex orden i idé- och värderingsstyrt ledarskap konkret för dig?
 • Fundera på en situation där några av dessa ord syns i ditt ledarskap – hur ser det ut?  
 • Hur kan du använda dig av detta i din roll som tränare och ledare?

Motivation är A och O

Motivationen till att träna kommer inifrån. Att tränare och ledare förstår och skapar förutsättningar för att de aktiva ska känna att de idrottar för sin egen skull är därför viktigt. Dessa förutsättningar kan skapas genom att de aktiva får tid att ge uttryck för sina behov och önskningar under träningen. Ett annat sätt är att de får möjlighet att bidra med tankar och idéer kring träningsplaneringen. Du som tränare kan även skapa goda förutsättningar och inspirera dem genom medvetna val av övningar. Ett idrottande där den aktive kontrolleras av ”ska” och ”måsten” ger dem sämre förutsättningar att nå sin maximala potential och motverkar även ett livslångt intresse.  

Reflektera över
 • Vad bör du som tränare göra för att få en bra bild av varje individs behov och förutsättningar?
 • Vad kan du som tränare göra för att bättre förstå de aktivas drivkrafter till sitt idrottande?
 • Hur kan du som tränare skapa förutsättningar för inre motivation hos dina aktiva?

Utveckla en talang hos alla

Idag vet vi att människor som ser och mäter framgång genom sina egna framsteg, framför att jämföra sig med andra, är bättre på att utmana sig själva, bättre på att sätta mål och stannar kvar inom idrotten betydligt längre. Du som tränare kan forma träningar som gynnar detta och inspirerar utövarna att hitta utmaningar för sin egen utveckling.

Reflektera över
 • Vad bör du som tränare tänka på för att skapa inspirerande träningsmiljöer?
 • Vilka tre konkreta tips ger du dig själv? Till exempel: Jag behöver tänka på att …

Att tänka på när du står inför en grupp

Det finns ett talesätt som säger att du bör leva som du lär. Detta eftersom du är en förebild och har en stor betydelse för hur träningsmiljön utformas. Det du säger och gör påverkar de aktiva och deras sätt att agera och förhålla sig till varandra. Se till att göra utövarna delaktiga i utformning och beslut som rör deras träning. Det kan göras på olika sätt, till exempel genom att gemensamt forma gruppens spelregler, att se till att utövarna får vara med i planeringen av träningen eller gemensamt utvärdera träningen.

Som tränare finns det ett par saker som är viktigt att tänka på när du står inför träningsgruppen:

 • Se och bekräfta varje individ under träningen.
 • Försök att hålla instruktionerna korta och tydliga genom att använda bilder, beskriva utifrån en specifik situation eller visa själv.
 • Skapa delaktighet och utrymme för de aktiva att dela med sig av sina tankar, idéer och erfarenheter.
Reflektera över
 • Vad kan du göra som tränare och ledare för att skapa utvecklande träningsmiljöer?
 • Vad behöver du tänka på när du står inför en grupp och ska presentera en övning?
 • Vilka tips tar du med dig utifrån ovanstående film?


Att ta hand om dig själv som tränare och ledare

Att leva som man lär handlar även om att ta hand om sig själv som tränare och ledare. Du behöver se till att föregå med gott exempel och hitta en balans i din vardag och ditt ideella engagemang som tränare och ledare. Se till att omge dig av människor som ger dig stöd och inspirerar dig. Människor som du kan bolla frågor och funderingar med. Att vara tränare och ledare är roligt, utvecklande och utmanande. Se till att det fortsätter vara så.

I ett långsiktigt ledarskap tar du hand om och leder dig själv. Det innebär att du försöker styra dina tankar och beteenden i en bestämd riktning mot ett mål. Det innebär att du har en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit. Enkelt förklarat handlar det om att förstå vad du ska göra, prioritera vilken ordning det ska göras i och se till att du får bra förutsättningar för att göra det.

Reflektera över
 • Varför vill jag vara tränare/ledare?
 • Vad vill jag bidra med som tränare/ledare?
 • Vad inspirerar och driver mig framåt?
 • Hur kan du hjälpa dig själv att styra mot en bestämd riktning?
 • Vad behöver jag tänka på för att rollen ska vara rolig, utvecklande och utmanande?

Här hittar du ett lärgruppsmaterial för att ta samtalet vidare för detta avsnitt.