Föreningen och engagemanget

Ideellt engagemang handlar om att människor går samman och gör saker tillsammans eftersom de tycker att det är viktigt. Eller annorlunda utryckt: de samlas runt en idé som de tycker är värd att tillsammans jobba för.

Det här avsnittet handlar om det ideella engagemanget, om förutsättningar för engagemang, och om hur en förening kan fånga upp och bibehålla människors engagemang. Se filmen nedan för exempel på föreningsengagemang.

Det ideella engagemanget

Det är många som är ideellt engagerade inom idrotten. I dag bidrar över 600 000 ideella ledare med sin tid och engagemang inom idrotten och sammantaget är idrotten Sveriges största folkrörelse.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har genomfört forskning med fokus på det ideella engagemanget i Sverige sedan 1994 och deras forskningsresultat är tydliga. Det ideella engagemanget är över tid starkt inom idrottsrörelsen så väl som övriga folkrörelser i Sverige.

I rapporten Ideellt arbete inom idrotten från (2016) undersöktes engagemanget inom idrottsrörelsen specifikt. En särskilt intressant fråga som ställs handlar om vad som skulle göra att ledare engagerar sig än mer i föreningen. På den frågan svarar 20 procent av undersökningsgruppen att de skulle kunna göra mer för föreningen om det fanns mer uppgifter att hjälpa till med. I rapporten tydliggörs att det finns goda förutsättningar för att engagemang kan växa sig starkt i den ideella föreningen om föreningen på ett tydligt sätt kan beskriva vilken nyttan blir för föreningen om fler engagerar sig i verksamheten.

Reflektera

 • Hur ser engagemanget ut i din förening, delas sysslorna av många eller gör några få personer allt?
 • Pratar ni om vad engagemanget betyder för föreningens verksamhet? Är att "stå i kiosken" bara att stå i kiosken? Eller kan denna ideella syssla innebära att en tränare kan lägga mer tid på att göra träningsverksamheten roligare och mer utvecklande, vilket i sin tur kan leda till att fler idrottar och att fler idrottar längre?

 

Skapa förutsättningar för engagemang

Det finns flertalet aspekter att ta hänsyn till när det gäller att skapa förutsättningar för engagemang i en förening. Just orden "skapa förutsättningar för engagemang" är särskilt viktiga eftersom engagemang inte kan "beställas". Självbestämmandeteorin (Self Determination Theory) är en bra grund att använda för att förstå hur förutsättningar för engagemang kan skapas. Teorins utgångspunkt är att vi människor har tre psykologiska behov, Autonomi/frihet, Kompetens och Tillhörighet, som behöver tillgodoses. När exempelvis en medlem i en idrottsförening upplever att dessa behov är tillfredsställda finns det enligt teorin goda fortsättningar för engagemang. Filmen nedan beskriver självbestämmandeteorin i praktiken. 

Tillhörighet

Upplevelsen av att vara en del av ett sammanhang (tränargruppen, kommittén, styrelsen osv) och vara respekterad för den en är.

 • Var respektfull
 • Lyssna aktivt
 • Bekräfta andras perspektiv
 • Klargör roller
 • Jobba för en ”Vi-känsla”
Kompetens

Upplevelsen av att få känna sig duktig, förstå sin roll eller få feedback på det en gör.

 • Ge positiv feedback
 • Låt andra använda sina starka sidor i sin roll
 • Fokusera på lärande och utveckling
 • Tydliggör ramar och mål
Frihet/Autonomi

Upplevelsen av frihet i sättet som vi genomför våra uppgifter på och möjlighet att påverka i det sammanhang som vi befinner oss i.

 • Ge möjlighet att påverka
 • Ge valmöjlighet i det som ska göras
 • Tydliggör syfte
 • Var nyfiken på andras synpunkter (både kritiska och positiva)

 

Reflektion

 • Fundera kring när du senast fick något av de tre psykologiska behoven tillgodosedda i din förening, hur kändes det?

 

Bibehåll engagemanget

I den inledande texten kring engagemang tydliggjordes att ideellt engagerade kunde tänka sig att hjälpa till ytterligare om det beskrevs vilken nytta detta innebar för föreningen. Detta betyder att föreningar som exempelvis har en tydlig verksamhetsplan där det går att förstå vad föreningen vill uppnå eller riktlinjer där en tränares roll tydliggörs sannolikt kommer att ha lättare att engagera sina medlemmar.

Det är genom relationer som förutsättningar för engagemang skapas. För en föreningsledare kan detta relationsbygge underlättas genom att tänka på att försöka tillgodose Självbestämmandeteorins tre psykologiska behov (autonomi, tillhörighet och kompetens) i alla kontakter med föreningens medlemmar. Detta gäller vid styrelsemöten, träningen, i kiosken så väl som i mailutskick. När föreningens medlemmar på något sätt kommer i kontakt med varandra kan förutsättningar för engagemang skapas men även i värsta fall stjälpas. Samtalet nedan åskådliggör hur viktiga relationer är för engagemanget.

Reflektera

 • Hur skulle din förening kunna förbättra förutsättningarna för engagemang i föreningen genom att utgå från Självbestämmandeteorin?


Detta avsnitt har behandlat att det ideella engagemanget är starkt inom den svenska idrottsrörelsen, att de psykologiska behoven Tillhörighet, Kompetens och Autonomi är viktiga för att skapa förutsättningar för engagemang i föreningen och att dessa förutsättningar kan stärkas i alla sammanhang där föreningens medlemmar kommunicerar med varandra.

Här hittar du ett lärgruppsmaterial för att ta samtalet vidare för detta avsnitt (pdf).

Nästa avsnitt heter Föreningen och administrationen och handlar om vad som är viktigt att tänka på i en förening kring administration och hur IdrottOnline kan vara ett stöd för detta.