Föreningen och demokratin

Det här avsnittet handlar om vilket sammanhang som du och din förening finns i, vad en ideell förening är och hur en ideell förening kan ledas. Titta på filmen nedan som beskriver vikten av föreningsdemokrati. 

Sammanhanget

Du som föreningsledare och din förening ingår i ett större sammanhang, den svenska idrottsrörelsen, som idag består av 70 olika Specialidrottsförbund som i sin tur är medlemmar i Riksidrottsförbundet. 

I och med att din förening är en del av den svensk idrottsrörelsen finns det både ramar och stöd för er verksamhet. Men det finns också ett ansvar som är tudelat. Dels handlar det att som förening agera på ett sätt som tar hänsyn till vad som är bäst för föreningens medlemmar. Men ansvaret innebär också att agera på ett sätt som går i linje med de tankar och intentioner som den egna idrotten har såväl som idrottsrörelsen som helhet. Det är därför relevant att veta hur idrottsrörelsen hänger samman. 

Det specialidrottsförbund som din förening tillhör ansvarar för att utveckla den specifika idrotten nationellt. Alla specialidrottsförbund har i sin tur ett antal distrikt eller regioner som är en förlängd arm mot föreningarna. Det är oftast distrikt eller regioner som anordnar utbildningar och olika tävlingsarrangemang. Specialidrottsförbunden är medlemmar i Riksidrottsförbundet som har ett ansvar att leda, företräda och stödja idrotten nationellt.

SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund som bidrar med stöd för att utveckla, utbilda och bilda.

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas distrikt företräder och stödjer idrotten lokalt och regionalt. De kan hjälpa dig och din förening med många olika saker och erbjuder dessutom många spännande mötesplatser och utbildningar.

Undersök

 • Din egen förenings hemsida. Vilka undersidor är relevanta och ger dig stöd i din roll som föreningsledare?
 • Ditt distrikts hemsida och kontaktperson. Såväl det specialidrottsdistrikt din förening hör till samt Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas distrikt.
 • Ditt eget specialidrottsförbunds hemsida. Vilka undersidor är relevanta och ger dig stöd i din roll som föreningsledare?

 

Varför en ideell förening?

Ett exempel

En förening uppstår oftast när några personer delar en idé. Inom idrotten handlar denna idé vanligen om att dessa personer vill utöva en idrott tillsammans. Att utöva en idrott tillsammans går naturligtvis att göra utan att idrotten utövas i en förening. Men när idrottsgemenskapen utökas av kompisgängets kompisar, tankar om att börja spela seriespel föds eller behovet av gemensamma lagtröjor uppstår så dyker också andra frågeställningar upp. Till exempel hur betalning för träningstider ska ske, om var och en ska köpa ett matchställ eller om idrottandet ska gå från spontan aktivitet till en planerad aktivitet i form av seriespel i tävlingssammanhang. I många fall driver dessa frågor fram en vilja att ”styra upp” vad som gäller och ett sätt att ”styra upp” vad som gäller är att organisera sig som en ideell förening.

Att vara en ideell förening

I exemplet ovan dyker det upp frågeställningar som handlar om att kunna idrotta tillsammans med en långsiktighet. Långsiktigheten kan då handla om att vara överens om syftet med idrottandet. Exempelvis om syftet är att idrottandet ska vara en aktivitet utanför organiserat tävlande eller en aktivitet i ett organiserat tävlande. Men också att det finns ett behov av att tillsammans äga exempelvis gemensamma matchställ eller idrottsutrustning. Det kan slutligen vara krångligt att betala för träningstider om var och en i träningsgruppen ska ansvara för att betala sin del. Som tidigare nämndes kan en organisering av idrottandet som en ideell förening vara ett sätt att ”styra upp” ovanstående. Detta eftersom en ideell förening är en juridisk person som innebär att:

 • Föreningen kan äga saker (matchställ, idrottsutrustning osv).
 • Föreningen kan ingå avtal (hyra en föreningslokal).
 • Vara medlem i en annan förening (för att delta i organiserat tävlande inom exempelvis Svenska Innebandyförbundet behöver föreningen vara medlem i detta specialidrottsförbund).
 • Föreningen kan vara part inför domstol eller annan myndighet (om exempelvis hyresvärden bestämmer sig för att utan anledning avsluta hyresavtalet kan föreningen driva denna fråga vidare).
 • Föreningen kan försättas i konkurs (om föreningen inte har ekonomiska medel för att täcka sina kostnader).

För att en förening ska kunna betraktas som en juridisk person finns det några krav som i sin tur behöver uppfyllas. Dessa är:

 • Föreningen har bildats av minst tre personer.
 • Föreningen har antagit fullständiga stadgar som bland annat anger föreningens namn, beskriver hur den aktuella idrottsverksamheten ska bedrivas (vad som är meningen med föreningen, även kallat ändamålet) men också hur föreningen tillsammans fattar beslut om hur idrottandet ska fungera i föreningen.
 • Föreningen har en styrelse.

Fördjupning

Klicka här så ser du mer utförlig arbetsgång för hur du kan göra för att bilda en idrottsförening (pdf).

Att leda en ideell förening

Du har nu fått ta del av i vilket sammanhang som idrottsföreningen befinner sig i och vad som gäller för att kunna vara en ideell förening. Nästa steg handlar hur en ideell förening kan ledas och vem som bestämmer vad som ska göras i föreningen. Börja gärna med att titta på nedanstående film.

Föreningens verksamhetsidé beskriver själva meningen med föreningen men det är föreningens medlemmar som tillsammans bestämmer hur idrottandet ska läggas upp för att verksamhetsidén ska ”leva” i föreningens verksamhet. På föreningens stämma utser föreningens medlemmar en styrelse som fram till nästa föreningsstämma ansvarar för att idrottandet ska ske på det sätt som medlemmarna bestämde på föreningsstämman. Självklart har styrelsen hjälp av medlemmarna i att ”göra” verksamheten men styrelsen har utsetts att ha den övergripande “kollen”. Till sin hjälp har styrelsen en verksamhetsplan som vanligen beskriver vad som ska hända i föreningen under året. Det finns också en budget som beskriver vad de olika aktiviteterna får kosta. 

Undersök

 • Vilka har medlemmarna i din förening valt till styrelse?
 • När är nästa föreningsstämma?

 

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar är en beskrivning av vad som ”gäller” i föreningen. Detta kan exempelvis handla om hur många som ska väljas till styrelse, hur föreningsstämman ska genomföras eller hur olika beslut kan fattas. Titta gärna på filmen nedan som handlar om föreningen och demokratin.

Att ha föreningens stadgar tillgängliga för föreningens medlemmar, exempelvis genom att de finns upplagda på föreningens hemsida, är bra får då finns de tillgängliga för föreningens medlemmar som då kan få en förståelse för vad som ”gäller” i föreningen.

Föreningens stadgar beskriver:

 • Föreningens ändamål (vad som ska ”göras” i föreningen).
 • Föreningens namn och orten där föreningen bedriver sin verksamhet.
 • Vem som är firmatecknare.
 • Hur stadgarna kan förändras.
 • Hur föreningen kan upplösas.
 • Hur en kan bli medlem i föreningen och vilka rättigheter respektive skyldigheter medlemmen har.
 • Hur en medlem utträder ur föreningen och hur medlemskapet kan upphöra
 • Hur medlemsavgiften bestäms.
 • Antal revisorer (personer som kollar av att styrelsen har gjort det som bestämdes på årsmötet).
 • Hur styrelsen väljs, antal personer i styrelsen och hur länge en kan vara med i styrelsen (mandattid).
 • Hur styrelsen kan fatta beslut.
 • Föreningens sammanträden (hur ska styrelsen mötas och hur styrelsen ska fatta beslut om frågor).
 • Föreningens räkenskapsår (mellan vilka datum som en förening ska göra sitt bokslut eller upprätta årsredovisning).
 • Ärenden på föreningsstämman (vilka frågor som kan tas upp på en föreningsstämma) så som kallelse, beslutsförhet och omröstning.
 • Vad som ska hända med föreningens pengar om föreningen ska upplösas.

Undersök

 • Leta reda på din förenings stadgar.
 • När ändrades stadgar senast (och i förekommande fall, vad ändrades?).

Fördjupning

Klicka här för att se en mer fullständig beskrivning av hur stadgar för en idrottsförening kan vara utformade (pdf).

Du har nu fått ta del av i vilket sammanhang som en idrottsförening befinner sig, vad som karakteriserar en ideell förening, vem som bestämmer i föreningen, hur föreningen kan ledas samt att föreningens stadgar är en beskrivning av vad som gäller i föreningen.

Här hittar du ett lärgruppsmaterial för att ta samtalet vidare för detta avsnitt (pdf).

Nästa avsnitt i utbildningen heter Föreningen och idén och handlar om hur föreningens verksamhetsidé kan bli verklighet.