Skolans uppdrag

I läroplanen för grundskolans och grundsärskolans inledande kapitel Skolans värdegrund och uppdrag står att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Det här gäller för hela skolan och för alla lärare i alla ämnen. I läroplanen står dessutom att skolan ska verka för att utveckla kontakter med kulturliv, arbetsliv och föreningsliv.

Rörelse som medel för att nå andra mål

Genom att arbeta med rörelse kan man också utveckla områden inom demokrati, värdegrund, elevhälsa, trygghet, studiero och elevinflytande, som också är viktiga delar av skollagen och läroplanen.

Även läroplanen för förskoleklass och fritidshem innehåll kopplingar till rörelse.

Ur läroplanen för Förskoleklass

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.  

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.” 

Utdrag ur det Centrala innehållet för Förskoleklassen med koppling till rörelse

Natur och samhälle 
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. 
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. 
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. 
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. 
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande. 
Ur läroplanen för Fritidshemmet

”Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.” 

Utdrag ur det Centrala innehållet för Fritidshemmet med koppling till rörelse  

Natur och samhälle 
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. 
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation. 
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. 
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. 
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. 
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. 

För fritidshemmet i grundsärskolan gäller samma innehåll som för fritidshemmet i grundskolan. (se ovan)  

Nya läroplaner hösten 2022

Den 1 juli 2022 kommer nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Skolans uppdrag vad gäller rörelse ändras inte. Så här skriver Skolverket: ”Bedömningen är att de nuvarande skrivningarna i läroplanen om fysisk aktivitet och rörelse är tillräckliga. Arbetet med mer rörelse i skolan är viktigt men kan aktualiseras på andra sätt än genom ändringar i läroplanen.”