Delaktighet

Att skapa delaktighet är viktigt. För att arbetet ska bli långsiktigt och hållbart är det bra om all personal involveras och att även elever och vårdnadshavare görs delaktiga.

Här vill vi bidra med några enkla tips och inspiration.

Skolpersonal  

Informera om varför ni kommer att prioritera rörelse. Argument för att väva in rörelse i skolans vardag och att samverka med föreningar hoppas vi ni hittar här.

Utgå gärna från filmerna Steg för steg mot mer rörelseÖka rörelseförståelsen, och Mer rörelse i skolmiljön, för att göra alla delaktiga och komma igång med samtalen. Ni hittar filmerna i Dokument och material.

Under menyingången Exempel från verkligheten hittar ni filmer från skolor och kommuner som jobbat med ökad rörelse.

Elevdelaktighet

Eleverna är särskilt viktiga i rörelsesatsningen. Det är bra om eleverna deltar i planeringen av satsningen genom exempelvis elevrådet, ett speciellt rörelseråd eller genom en skolidrottsförening.

Vill du veta mer om vad en skolidrottsförening är och hur man startar en, kan ni gå in på Skolidrottsförbundets webbplats.

Elevenkät

Ett exempel på en elevenkät finns framtagen, som är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Enkätresultatet kan vara en vägledning för vilka insatser som ska göras och hur. Enkäten skulle också kunna genomföras på nytt vid ett senare tillfälle, för att ge en indikation på om insatser har lett till förändring. Vi rekommenderar er att göra en digital enkät där ni lätt kan sammanställa och analysera svaren.

Frågorna vi tagit fram utgör ett ”batteri” av frågor och inte ett färdigt frågeformulär. Det är förslag på frågor som kan plockas från och eventuellt kombineras med andra frågor. Anpassa frågorna utifrån åldern på de elever som ska svara.

Elevenkät.jpgHär kan ni ladda ner elevenkäten.

Elevledarutbildning

Vi har också tagit fram ett material som ni på skolan kan ha som stöd om ni själva vill utbilda elever till rörelseledare. 

Utbildningen innehåller praktiska inslag och syftar till att utveckla ledare för rastaktiviteter och rörelsepauser i klassrummet. Utbildningen kan delas upp på två fristående delar där Rörelsepauser är en egen del.

Här hittar du:

 

Vårdnadshavare

Eftersom skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens utveckling är det bra om detta arbete sker i samarbete med hemmen.

Här är ett förslag till ett möte med vårdnadshavare:

Berätta om bakgrunden till varför ni satsar på det här. Visa gärna filmerna Rörelsesatsning i skolan och Öka rörelseförståelsen

Berätta om Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de effekter som finns när man rör på sig.

Skapa gärna grupper som samtalar om hur det ser ut när det gäller rörelse och idrott hemma. 

Förslag på frågor:

  • Hur många tror att deras barn når upp till rekommendationen om 60 min rörelse/dag? 
  • Hur tar sig barnen fram och tillbaks till skolan? 
  • När blir det långa stunder att stillasittande? 
  • Vilka faktorer påverkar era barn när det gäller rörelse och idrott?
  • Tipsa varandra om hur man får sina barn att röra sig.
  • Vilka idrottsföreningar finns det i området?
  • Hur skulle ni som vårdnadshavare kunna hjälpa och stötta varandra?

Sammanställ gruppernas tankar.

  • Tips på hur man får in mer rörelse i vardagen.
  • Förslag på hur man skulle kunna stödja varandra för att börja idrotta i förening – kan man göra något tillsammans? 

Visa gärna filmen Snacka om rörelse och dela samtalsguiden. Det gör det lättare för att föräldrarna ska kunna ta samtalet vidare med sina barn hemma.

Fortsätt att informera vad skolan gör och påminn hur viktigt det är att vårdnadshavare stöttar varandra och skolan för att få fler att röra sig och på så sätt bidra till att fler mår bra både fysiskt och psykiskt. 

Tipsa gärna om denna webbsida, där vårdnadshavare kan läsa mer om vikten av rörelse.

I foldern Idrott en bra start i livet förklarar vi på lätt svenska hur idrotten fungerar i Sverige och hur du kan bli medlem i en idrottsförening. Den finns även på olika språk: finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska.